Cynllun Adnoddau Coedwig Llanuwchllyn

Closed 28 Oct 2022

Opened 26 Sep 2022

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Coedwig Llanuwchllyn yn ymestyn dros 1,503 Hectar ac wedi’i lleoli i’r Gorllewin o Lyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r goedwig yn cynnwys nifer o flociau coedwig sef Penaran, Wenallt a Lordship, yn ogystal â nifer o goetiroedd llai sydd wedi’u canolbwyntio o amgylch pentref Llanuwchllyn. Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau dŵr yn y goedwig gan gynnwys ffynhonnell Afon Dyfrdwy yn llifo i Lyn Tegid, sy’n ardal gadwraeth arbennig. Mae’r goedwig hefyd yn gorgyffwrdd ag ardal cadwraeth arbennig Migneint-Arenig-Dduallt lle ceir sawl cynefin gorgors a gweundir:

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Llanuwchllyn

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Lluniau

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y coetiroedd:

  • Llwyrgwympo conwydd a llarwydd heintiedig sydd wedi’u dymchwel gan y gwynt dros y deng mlynedd nesaf
  • Adfer cynefinoedd gorgors a gweundir drwy gael gwared o gonwydd yn yr hirdymor
  • Rhagor o goed llydanddail a llai o gonwydd ar hyd ymylon afonydd a nentydd

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Llanuwchllyn er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management
  • Rheoli Coedwig