Find activities

 • Lower Taff Valley Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 14 November 2022
 • Cardigan Tidal Flood Risk Management Scheme

  Natural Resources Wales (NRW) is developing a flood risk management scheme to reduce the risk of tidal flooding in The Strand area of Cardigan. The scheme will aim to reduce the tidal flood risk to approximately 90 properties on the north bank of the Afon Teifi in The Strand area and... More
  Opened 11 November 2022
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanwol Aberteifi

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn datblygu cynllun rheoli perygl llifogydd i leihau’r perygl o lifogydd llanwol yn ardal Y Strand yn Aberteifi. Nod y cynllun fydd lleihau’r perygl o lifogydd llanwol i tua 90 eiddo ar lan ogleddol afon Teifi yn ardal Y Strand a bydd yn ystyried effaith... More
  Opened 11 November 2022
 • Application for geotechnical investigation of the existing river Tawe footway

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for geotechnical investigation of the existing river Tawe footway Notice is hereby given that Swansea Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the... More
  Opened 10 November 2022
 • Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Opened 10 November 2022
 • Adolygiad o’r modd mae Bwrdd CNC yn ymgysylltu efo’r cyhoedd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r ffordd mae ein haelodau yn ymgysylltu â'r cyhoedd a pha newidiadau, os o gwbl, y mae angen eu gwneud i strwythur y cyfarfodydd er mwyn hwyluso gwell ymgysylltu â'r cyhoedd. More
  Opened 10 November 2022
 • Review of NRW Board engagement with the public

  Natural Resources Wales holds regular Board meetings. We are currently reviewing the way in which our Board members engage with the public and what changes, if any, need to be made to the structure of the meetings to facilitate better public engagement. More
  Opened 10 November 2022
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghomin Trelech

  Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yng nghoetiroedd deheuol comin Trelech, er mwyn cychwyn ar y camau nesaf o helpu i adfer y goedwig yn Goetir Hynafol . Mae’r coetir wedi’i ddynodi fel Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol. Mae rhai o goed y coetir hefyd... More
  Opened 8 November 2022
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghoed Cilonydd

  Mae angen inni gynnal gwaith cwympo coed yng nghoetir Coed Cilonydd ger Abercarn, i gael gwared o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd llarwydd). Ar y funud, mae’r gwaith cwympo wedi cael ei ohirio, o ganlyniad i heriau... More
  Opened 8 November 2022
 • Information on forest operations at Trellech Common

  Forest thinning operations have now started in the southern woodlands at Trellech common, to begin the first steps in helping to restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Some of the trees... More
  Opened 8 November 2022
 • Information on forest operations at Coed Cilonydd

  We need to undertake felling operations at Coed Cilonydd woodland near Abercarn,to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease). At the moment, the felling operation has been put on hold, due to some economic challenges in... More
  Opened 8 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Blaenau’r Cymoedd

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened 7 November 2022
 • Heads of the Valleys Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 7 November 2022
 • Llanuwchllyn Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 28 October 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Llanuwchllyn

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 28 October 2022
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer cwblhau gwaith cynnal a chadw ar strwythurau presennol i amddiffyn yr arfordir yn Sudbrook.

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cwblhau gwaith cynnal... More
  Closed 22 October 2022
 • Notice of Application for Loughor Sea Defence Maintenance

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Loughor Sea Defence Maintenance. ... More
  Closed 20 October 2022
 • Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Amddiffynfa Forol Casllwchwr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Cynnal a Chadw... More
  Closed 20 October 2022
 • Notice of Application for maintenance to existing coastal defence structures at Sudbrook.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance to... More
  Closed 20 October 2022
 • Project Erebus Floating Offshore Wind Farm

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 PROJECT EREBUS FLOATING OFFSHORE WIND FARM Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology Park, Pembroke Dock,... More
  Closed 19 October 2022
 • Fferm Wynt Ar Y Môr Arnofiol Prosiect Erebus

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 FFERM WYNT AR Y MÔR ARNOFIOL PROSIECT EREBUS Hysbysir drwy hyn fod Blue Gem Wind Ltd o Ganolfan Arloesedd y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, Doc Penfro,... More
  Closed 19 October 2022
 • Notice of Application for Seagrass Planting on the Llŷn Peninsula and the Isle of Anglesey

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Project Seagrass has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence to plant seagrass on... More
  Closed 12 October 2022
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer I Blannu Morwellt ym Mhen Llŷn ac Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Project Seagrass wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer trwydded forol i blannu... More
  Closed 12 October 2022
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2023/2024

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i gynyddu taliadau a sut rydym yn ariannu rhai o'n gwasanaethau rheoleiddio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod . Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi... More
  Opened 10 October 2022
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2023/2024

  We are consulting on our proposals to increase charges and how we fund some of our regulatory services. You can find the full charging proposals below . Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our... More
  Opened 10 October 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Machynlleth

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'n gynaliadwy yr coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closed 9 October 2022
 • Machynlleth Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 9 October 2022
 • Consultation on permitting small scale hydrogen production by electrolysis of water

  We are changing the way we permit small scale Hydrogen production by electrolysis of water. The current legislation requires anyone producing Hydrogen to obtain an environmental permit, regardless of the process or the amount of Hydrogen produced. This means that small... More
  Closed 3 October 2022
 • Ymgynghoriad ar Drwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dwr

  Rydym yn newid y ffordd rydym yn trwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dŵr. Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n cynhyrchu hydrogen gael trwydded amgylcheddol, ni waeth beth fo'r broses neu faint o... More
  Closed 3 October 2022
 • Planting Plans at Bonllwyn Green

  Natural Resources Wales is moving forward with a scheme in Ammanford to manage flood risk from the rivers Loughor, Marlas and Lash. We predict that 223 properties in the town are currently at risk of flooding. There is a 1% chance of this happening each year during an extreme... More
  Closed 30 September 2022
342 results. Page 2 of 12