Find activities

 • Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi. Hysbysir drwy hyn fod Wales & West Utilities wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan afon Tywi. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ .... More
  Closed 6 September 2023
 • Notice of Application for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control. Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control. You can see the application documents... More
  Opened 6 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad.

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer hawl tramwy cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith cynnal a chadw pont i gerddwyr a rheoli erydiad. Gallwch weld y... More
  Opened 6 September 2023
 • Miri Mes 2023

  Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2023! Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes. Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft ysgolion, Brownis, Sgowtiaid neu Ffermwyr Ifanc. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu â’r amgylchedd naturiol yng Nghymru. Gall pobl hefyd ddod yn rhan o’r prosiect trwy gyfrannu mes i’w grwpiau lleol, neu eu gwahodd i... More
  Opened 3 September 2023
 • Acorn Antics 2023

  Welcome to the registration page for Acorn Antics 2023! We’re asking education and learning groups to get outside and collect acorns. Seed collections can be organised by all sorts of education and learning groups such as, schools, Brownies, Scouts or Young Farmers. It gives young people the opportunity to learn about, and connect with, the natural environment in Wales. People can also get involved by donating acorns to their local group or inviting... More
  Opened 3 September 2023
 • Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad rhwydwaith gwirfoddolwyr llifogydd

  Rydym yn trefnu digwyddiadau rhwydwaith i wirfoddolwyr ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chynllun llifogydd cymunedol neu sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o gynllun llifogydd cymunedol. Dyma gyfle i wneud y canlynol: siarad gyda phobl eraill sy'n wynebu heriau tebyg fel y gall pawb ddysgu gan ei gilydd clywed gan wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â llifogydd a sut maent yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghymru gweithio mewn grwpiau... More
  Closed 31 August 2023
 • Workshop: The Control of Agriculture Pollution Regulations / Gweithdy: Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddiaeth

  This is not an NRW organised event, it will be run and delivered by ADAS consultants On the 20th of October 2023 Farm Consultants from ADAS will be providing a training workshop to help farmers comply with some of the requirements of the Control of Agriculture Pollution Regulations that apply in Wales. Attendance at the event is free however spaces are limited. Across the course of a 3 hour session attendees will be assisted to fill out the Welsh Government... More
  Opened 31 August 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol Hysbysir drwy hyn fod Llŷr Floating Wind Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer defnyddio gorsaf LIDAR arnofiol oddi ar arfordir deheuol Cymru. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closed 30 August 2023
 • Notice of Application for Floating Lidar Station

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Floating Lidar Station Notice is hereby given that Llŷr Floating Wind Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the deployment of a floating LIDAR station off the south coast of Wales. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 30 August 2023
 • Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

  Fel corff Llywodraeth Cymru, rhaid i CNC gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn ‘ Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol inni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn yn llawn oddi wrth y rhai sy’n eu defnyddio, yn hytrach na chael y gwasanaethau hynny wedi’u hariannu drwy drethiant cyffredinol. Rhwng Hydref 2022 ac Ionawr 2023, fe wnaethom ymgynghori ar daliadau ceisiadau newydd ar gyfer nifer o... More
  Opened 21 August 2023
 • Consultation on our Proposed Installations Banding Tool

  As a Welsh Government body, NRW must comply with requirements set out in ‘ Managing Welsh Public Money ’. This requires that we fully recover the costs of the regulatory services we provide from those who use them, rather than having those services funded through general taxation. Between October 2022 and January 2023 we consulted on new application charges for a number of regimes, including installations. We made these changes because our... More
  Opened 21 August 2023
 • Appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire

  Marine Licensing (Appeals Against Licensing Decisions) (Wales) Regulations 2011 Notice is hereby given that an inspector appointed by the Welsh Ministers will hold a virtual hearing on 15 August 2023 at 10:00 Into an appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire. The purpose of the virtual hearing is to enable... More
  Closed 11 August 2023
 • Apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn) yn Swnt Dewi, Sir Benfro.

  Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau yn erbyn Penderfyniadau Trwyddedu) (Cymru) 2011 Hysbysir drwy hyn y bydd arolygydd a benodir gan weinidogion cymru yn cynnal gwrandawiad rhithwir ar 15 Awst 2023 am 10:00. Ynglŷn ag apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn ) yn Swnt Dewi, Sir Benfro . Diben y... More
  Closed 11 August 2023
 • Notice of Application for the Maresconnect Interconnector Seabed Survey

  Notice is hereby given that MaresConnect Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the MaresConnect Interconnector Seabed Survey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the application reference number CML2331. More
  Closed 10 August 2023
 • Consultation on revoking and withdrawing eight standard rules permits

  Standard rules permits were developed under The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. They allow us to offer standard permits which reduce administrative burden on businesses while maintaining environmental standards. They are based on sets of standard rules that we can apply widely. This consultation is proposing to: revoke six standard rules permits withdraw and archive two standard rules permits We use the term 'revoke' when a standard... More
  Opened 7 August 2023
 • Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu wyth trwydded wastraff rheolau safonol yn ôl

  Datblygwyd trwyddedau rheolau safonol o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Maen nhw’n ein galluogi ni i gynnig trwyddedau safonol sy’n lleihau’r baich gweinyddol ar fusnesau, gan gynnal safonau amgylcheddol yr un pryd. Maen nhw’n seiliedig ar gyfresi o reolau safonol y gallwn ni eu cymhwyso’n eang. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig: Dirymu chwech o drwyddedau rheolau safonol Tynnu’n ôl ac archifo dwy drwydded rheolau safonol ... More
  Opened 7 August 2023
 • Notice of Application for the Replacement of the Newport Effluent Outfall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the Replacement of the Newport Effluent Outfall Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of the Newport effluent outfall. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 1 August 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adnewyddu gollyngfa elifion Casnewydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 1 August 2023
 • Wales Funder Priorities

  NRW has recently launched our new corporate scheme and we are now developing our finance portfolio for 2024-2030. As part of developing the portfolio, we have started to do some mapping to understand what other funders are looking to support and how. We are interested in providing grant programmes that directly address the challenges of nature and climate emergencies and understand what the gaps are and ensure that we do not duplicate other available funds. We would... More
  Closed 31 July 2023
 • Blaenoriaethau Cyllidwyr Cymru

  Mae CNC wedi lansio ein cynllun corfforaethol newydd yn ddiweddar ac rydym bellach yn datblygu ein portffolio cyllid ar gyfer 2024-2030. Fel rhan o ddatblygu'r portffolio, rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o fapio i ddeall beth mae cyllidwyr eraill yn edrych i'w gefnogi a sut. Mae gennym ddiddordeb mewn darparu rhaglenni grant sy'n mynd i'r afael yn uniongyrchol â heriau natur ac argyfyngau hinsawdd, deall beth yw'r bylchau a sicrhau nad ydym yn dyblygu... More
  Closed 31 July 2023
 • Exclude access at Trawsfynydd Ranges

  Natural Resources Wales propose to exclude access at Trawsfynydd Ranges for a period of 5 years minus 1 day under section 25(1)(b) of the Countryside and Rights of Way Act 2000 (CRoW Act) to avoid danger to the public from the risk of unexploded ordnance. The Countryside Access (Exclusion or Restriction of Access) (Wales) Regulations 2003 require Natural Resources Wales as a relevant authority to publish a draft direction on a website when it is minded to exclude or restrict... More
  Closed 28 July 2023
 • Bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd am gyfnod o bum mlynedd namyn un diwrnod o dan adran 25(1)(b) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 er mwyn osgoi perygl i’r cyhoedd oherwydd y risgiau sy'n deillio o ordnans nad yw wedi ffrwydro. Mae Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu ar Fynediad) (Cymru) 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru, fel yr awdurdod perthnasol, gyhoeddi cyfarwyddyd drafft ar wefan pan... More
  Closed 28 July 2023
 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer Coedwig Genedlaethol i Gymru , sydd â’r nod o greu rhwydwaith cysylltiedig o goetiroedd a choedwigoedd sydd wedi’u dylunio a’u rheoli’n dda, yn ymestyn ar hyd a lled y wlad. Bydd y Goedwig Genedlaethol yn helpu i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o warchod natur a mynd i’r afael â cholled bioamrywiaeth, a bydd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, i fod yn etifeddiaeth hirhoedlog i... More
  Opened 23 July 2023
 • Notice of Application for Neyland Outfall Cleaning and Valve Installation

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Neyland Outfall Cleaning and Valve Installation Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for to clear a blockage in a Welsh Water long sea outfall which discharges effluent from a treatment plant. A new valve will also be installed to prevent... More
  Closed 21 July 2023
 • Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cael gwared o rwystr mewn gollyngfa forol hir Dŵr Cymru sy’n gollwng elifion o waith trin dŵr. Bydd falf newydd hefyd yn cael ei gosod i atal rhwystrau yn y... More
  Closed 21 July 2023
 • Nature Recovery Action Plan (NRAP) Questionnaire

  Introduction The Nature Recovery Action Plan for Wales 2020 to 2021 (gov.wales) was originally published in December 2015 as the Nature Recovery Plan. It is the National Biodiversity Strategy and Action Plan for Wales. Part 1: Our Strategy for Nature , sets out the commitment to reversing the loss of biodiversity in Wales, and the objectives for action. It sets out how the United Nations Environment Programme’s ... More
  Closed 21 July 2023
 • Holiadur Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP)

  Cafodd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru 2020 i 2021 (llyw.cymru) ei gyhoeddi gyntaf ym mis Rhagfyr 2015 o dan yr enw y Cynllun Adfer Natur. Dyma’r Strategaeth Fioamrywiaeth Genedlaethol a’r Cynllun Gweithredu i Gymru. Rhan 1: Mae Ein Strategaeth ar gyfer Natur yn nodi’n hymrwymiad i wrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru a’r amcanion ar gyfer gweithredu. Mae’n nodi sut y mae Cynllun Strategol ar gyfer... More
  Closed 21 July 2023
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Update 20/03/23 The scheduled harvesting operation to remove approximately 18.9 hectares of larch trees that are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease) have been paused due to potential nesting birds in the area. Work is now scheduled to begin in late July – early August once the birds have fledged and left their nests. Find out more about how we protect wild birds during forestry operations St James... More
  Closed 14 July 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad 20/03/23 Mae’r gwaith cynaeafu a drefnwyd i gael gwared ar tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) wedi’i oedi oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod... More
  Closed 14 July 2023
 • Notice of Application for Penrhyndeudraeth outfall pipe repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Penrhyndeudraeth outfall pipe repairs. Notice is hereby given that Alun Griffiths Contractors Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to carry out pipe repairs on an outfall pipe in Penrhyndeudraeth Waste Water Treatment Works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 14 July 2023
477 results. Page 2 of 16