Find activities

 • Application for a marine licence for riverbank improvement works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Rightacres Property Co LTD has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing... More
  Closed 22 April 2022
 • Cais am drwydded forol i ar gyfer gwaith gwella glan yr afon

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rhan 4: Trwyddedu Morol Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Rightacres Property Co LTD wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr awdurdod... More
  Closed 22 April 2022
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Bat Group Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Llŷn Peninsula and Ynys Môn Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Swansea Bay - Natur am Byth participant Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Llŷn ac Ynys Môn Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Opened 20 April 2022
 • Gwybodaeth am waith coedwig Cefn Coed Pwll Du (Caerffili)

  Diweddariad 12/04/2022 Mae gwaith cwympo coed yn digwydd er mwyn cydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Planhigion a gyhoeddwyd ar gyfer y coed llarwydd yn y coetir. Mae’r coed llarwydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Mae ein contractwyr... More
  Opened 13 April 2022
 • Information on Coed Cefn Pwll Du (Caerphilly) felling work

  Update 12/04/2022 Tree felling operations are taking place in order to comply with a Plant Health Notice issued on Larch trees within the woodland. The Larch has been infected with Phytophthora ramorum (larch Disease). Our contractors are now nearing the end of their felling... More
  Opened 13 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhydymain

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy’n eiddo cyhoeddus yn gynaliadwy. Cânt eu rheoli er budd a lles y bobl sy’n ymweld â nhw ac yn dibynnu arnyn nhw am eu bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i... More
  Closed 12 April 2022
 • Rhydymain Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 12 April 2022
 • Lower Rhondda Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 8 April 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Rhondda Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Closed 8 April 2022
 • Tintern Wireworks Bridge Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Tintern Wireworks Bridge Refurbishment Notice is hereby given that Gloucester County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and... More
  Closed 6 April 2022
 • Waith Adewyddu ar Bont Gwaith Gwifrau Tyndyrn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Waith Adewyddu ar Bont Gwaith Gwifrau Tyndyrn Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Caerloyw / Gloucester County Council wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan... More
  Closed 6 April 2022
 • Llanfairfechan sea wall repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Application for a marine licence for Llanfairfechan sea wall repairs Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has... More
  Closed 6 April 2022
 • Atgyweiriadau morglawdd Llanfairfechan

  Deddf y môr a mynediad i’r arfordir 2009 Rhan 4: trwyddedu morol Cais am drwydded forol i Atgyweiriadau morglawdd Llanfairfechan Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi... More
  Closed 6 April 2022
 • Notice of Application for Geotechnical Survey Works, Morgan and Mona Offshore Wind Farms

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Geotechnical Survey Works,... More
  Closed 31 March 2022
 • Hysbysiad o Gais am Gwaith Arolygu Geodechnegol, Ffermydd Gwynt Alltraeth Morgan a Mona

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Mona Offshore Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith arolygu geodechnegol,... More
  Closed 31 March 2022
 • Notice of Application for Deep Geotechnical Survey, Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Deep Geotechnical Survey,... More
  Closed 31 March 2022
 • Hysbysiad o Gais am Arolwg Geodechnegol Dwfn, Fferm Wynt Alltraeth Mona

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Mona Offshore Wind Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer arolwg... More
  Closed 31 March 2022
 • Application for Project Erebus floating offshore wind farm

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 Notice of application for Project Erebus floating offshore wind farm Notice is hereby given that Blue Gem Wind Ltd of Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science and Technology... More
  Closed 30 March 2022
 • Hysbysiad o gais ar gyfer fferm wynt ar y môr arnofiol Erebus

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer fferm wynt ar y môr arnofiol Erebus Hysbysir drwy hyn fod Blue Gem Wind Ltd o Ganolfan Arloesedd y Bont, Parc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro,... More
  Closed 30 March 2022
 • Application for a marine licence for Newport effluent line replacement ground investigation works.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Part 4: Marine Licensing Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Kaymac Marine & Civil Engineering has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the... More
  Closed 28 March 2022
 • Cais am drwydded forol i gynnal gwaith ymchwilio tir ar gyfer adnewyddu pibell elifion Casnewydd

  Deddf y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Rhan 4: Trwyddedu Morol Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Kaymac Marine & Civil Engineering wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr... More
  Closed 28 March 2022
 • Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING Application for a marine licence to carry out flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access... More
  Closed 21 March 2022
 • Cais am drwydded forol i weithio ar welliannau llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL Cais am drwydded forol i weithio ar welliannau llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Cyngor... More
  Closed 21 March 2022
275 results. Page 3 of 10