Find activities

 • Hysbysiad o Gais i Gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Aberaeron

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Aberaeron Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Closed 22 February 2023
 • Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pwll Sea Wall Defence Maintenance Notice is hereby given that Dyer & Butler Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The... More
  Closed 21 February 2023
 • Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Morglawdd Pwll

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Gynnal a Chadw Morglawdd Pwll Hysbysir drwy hyn fod Dyer & Butler Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais... More
  Closed 21 February 2023
 • Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Geotechnical Investigation Including 75 Boreholes For The Mona Offshore Wind Farm Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a... More
  Closed 17 February 2023
 • Hysbysiad o Gais am Ymchwiliad Geodechnegol gan gynnwys 75 dwll turio ar gyfer Fferm Wynt ar y Môr Mona

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Ymchwiliad Geodechnegol gan gynnwys 75 dwll turio ar gyfer Fferm Wynt ar y Môr Mona Hysbysir drwy hyn fod Mona Offshore Wind Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal... More
  Closed 17 February 2023
 • Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Native Oyster Habitat Restoration in Conwy Bay Notice is hereby given that The Wild Oysters Project: Conwy Bay, Native Oyster Habitat Restoration has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out... More
  Closed 15 February 2023
 • Hysbysiad o Gais i Adfer Cynefin Wytrys Brodorol ym Mae Conwy

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Adfer Cynefin Wytrys Brodorol ym Mae Conwy Hysbysir drwy hyn fod The Wild Oysters Project: Bae Conwy, Adfer Cynefin Wystrys Brodorol wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir... More
  Closed 15 February 2023
 • Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Ground Investigation Works and Geotechnical Surveys. Notice is hereby given that Offshore Wind Consultant Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the... More
  Closed 15 February 2023
 • Hysbysiad o Gais a gyfer Gwaith Ymchwilio Tir ac Arolygon Geodechnegol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais a gyfer Gwaith Ymchwilio Tir ac Arolygon Geodechnegol Hysbysir drwy hyn fod Offshore Wind Consultant Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf... More
  Closed 15 February 2023
 • Caerleon Flood Gate - Announcement of intention not to prepare an environmental statement.

  Announcement of intention not to prepare an environmental statement. Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Caerleon Flood Gate Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement... More
  Closed 9 February 2023
 • Llifddor Caerllion - Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol. Rheoliad 12B o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Llifddor Caerllion Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi hysbysiad ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella’r... More
  Closed 9 February 2023
 • Online form to request flood advice leaflets

  Our advice and guidance is available as leaflets that you can use and share with others. You can request: paper copies to be sent directly to you multiple copies if you want to share with others alternative format, large print or other languages You can view and... More
  Opened 6 February 2023
 • Review of Marine Area Statement Coastal Theme

  This form is to capture progress against the 15 actions under the 'nature-based solutions and adaptation at the coast theme' in the Marine Area Statement, and then to consider next steps. This is part of wider work that NRW is doing to take stock of progress with Area Statements. More
  Opened 6 February 2023
 • Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

  Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill. Gallwch ofyn am y canlynol: copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill ... More
  Opened 6 February 2023
 • Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice Of Application For The Creation Of Drainage Features Including A New Outfall To The River Dee. Notice is hereby given that Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) UK Ltd and Crag Hill Estates Ltd (CHEL) has applied to Natural Resources Wales... More
  Closed 2 February 2023
 • Cais am drwydded forol i drwydded forol i creu nodweddion draenio gan gynnwys allafa newydd i Afon Dyfrdwy

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Cais am drwydded forol i drwydded forol i creu nodweddion draenio gan gynnwys allafa newydd i Afon Dyfrdwy Hysbysir drwy hyn fod Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) UK Ltd and Crag Hill Estates Ltd (CHEL) wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol... More
  Closed 2 February 2023
 • ORML2233 Awel y Môr Offshore Wind Farm Further Information Submission

  On 30 May 2022 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited submitted a marine licence application to NRW for a Fixed Offshore Windfarm named, Awel y Môr. Awel y Môr Offshore Wind Farm is a proposed sister project to the operational Gwynt y Môr Offshore Wind Farm off the... More
  Closed 26 January 2023
 • ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Gwybodaeth Ychwanegol

  Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr. Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi... More
  Closed 26 January 2023
 • Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Ferry Dolphin U Replacement Notice is hereby given that Milford Haven Port Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal... More
  Closed 25 January 2023
 • Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Angorfa ‘Dolphin U’ Fferi Doc Penfro

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Angorfa ‘Dolphin U’ Fferi Doc Penfro Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Closed 25 January 2023
 • Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme Notice is hereby given that Conwy County Borough Council, Environment, Roads & Facilities, Mochdre Offices,... More
  Closed 25 January 2023
 • Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol Bae Cinmel

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol bae cinmel Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau,... More
  Closed 25 January 2023
 • Commemorative woodland at Brownhill – designs and next steps

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help inform the next steps in shaping the design for the commemorative woodland at Brownhill, Carmarthenshire and how we can achieve the proposed objectives for the site. Thank you for getting in touch to share... More
  Opened 19 January 2023
 • Coetir coffa yn Brownhill – dyluniadau a'r camau nesaf

  Yn ddiweddar, gwnaethom gynnal ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth er mwyn helpu i lywio'r camau nesaf wrth lunio'r dyluniad ar gyfer y coetir coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin a sut y gallwn gyflawni'r amcanion arfaethedig ar gyfer y safle. Diolch i chi am gysylltu i rannu... More
  Opened 19 January 2023
 • Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Flood improvement works along the shore at Hirael in Bangor, Gwynedd Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under... More
  Closed 18 January 2023
 • Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i wella amddiffynfeydd rhag llifogydd ar hyd y lan yn Hirael ym Mangor, Gwynedd. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan... More
  Closed 18 January 2023
 • Worthenbury Meadows pumping stations review

  Natural Resources Wales (NRW) manages three land drainage pumping stations in the Worthenbury Meadows area, near Wrexham in North East Wales. Wern-y-Davy pumping station Dolennion pumping station Gwern-y-To pumping station We operate these pumping stations to... More
  Closed 15 January 2023
 • Adolygiad gorsafoedd pwmpio Dolydd Wrddymbre

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli tri orsaf bwmpio yn ardal Dolydd Wrddymbre, ger Wrecsam yng Nghogledd Cymru. Gorsaf bwmpio Wern-y-Davy Gorsaf bwmpio Dolennion Gorsaf bwmpio Gwern-y-To Rydym ni’n gweithredu’r gorsafoedd pwmpio i... More
  Closed 15 January 2023
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2023/2024

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i gynyddu taliadau a sut rydym yn ariannu rhai o'n gwasanaethau rheoleiddio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod . Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi... More
  Closed 7 January 2023
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2023/2024

  We are consulting on our proposals to increase charges and how we fund some of our regulatory services. You can find the full charging proposals below . Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our... More
  Closed 7 January 2023
394 results. Page 2 of 14