Find consultations

 • Cynllun Llifogydd Stryd Stephenson

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi penodi’r ymgynghorwyr peirianneg Arup i ddatblygu cynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd ar gyfer Llyswyry, Casnewydd. Amcan strategol y cynllun yw lleihau’r perygl o lifogydd i’r cymunedau a’r busnesau cyfagos. Yn 2019... More
  Closed 18 October 2020
 • Stephenson Street flood scheme

  Natural Resources Wales (NRW) has appointed engineering consultants Arup to develop a new flood defence scheme for Liswerry, Newport. The strategic objective of the scheme is to reduce flood risk for the nearby communities and businesses. In 2019 we submitted a business... More
  Closed 18 October 2020
 • Species Licence - Release of Beavers into an Enclosure at Cors Dyfi Nature Reserve

  We're minded to issue a Species Licence ( Application No S086266/1) to release a maximum of 6 European Beavers into an enclosure at Cors Dyfi nature reserve located near to the village of Derwenlas, in the county of Powys. The purpose built enclosure on the south side of the River Dyfi, is... More
  Closed 11 October 2020
 • Trwydded Rhywogaeth - Rhyddhau afancod i dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi

  Rydym yn bwriadu cyhoeddi Trwydded Rhywogaeth ( Rhif y cais S086266/1) i ryddhau uchafswm o chwe Afanc Ewropeaidd i dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi sydd wedi'i lleoli ym mhentref Derwenlas yn sir Powys. Mae'r tir caeedig a adeiladwyd at y diben hwn wedi’i leoli ar ochr... More
  Closed 11 October 2020
 • Cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer datblygiadau morol

  Hoffem glywed eich barn ynglŷn â’r strwythur newydd a’r cynnwys a ddiweddarwyd yn ein: Canllawiau cwmpasu a pharatoi Asesiad Effaith Amgylcheddol ar gyfer datblygiad morol (drafft ar gyfer ymgynghoriad) . More
  Closed 2 October 2020
 • Guidance on scoping and preparing an EIA for marine development

  We would like to hear your views on the new structure and updated content of the following guidance for marine developers: Scoping and preparing an Environmental Impact Assessment for marine development guidance (draft for consultation) . More
  Closed 2 October 2020
 • Ely Bridge Flood Risk Management Scheme

  The River Ely flows from the foothills to the north of Llantrisant, through St Fagans , Ely and down to Cardiff Bay and then the Severn Estuary. The river passes under Cowbridge Road West under the A48 bridge. ... More
  Opened 25 September 2020
 • Cynllun Llifogydd Pont Elái

  Mae’r Afon El á i yn llifo o'r droedfryniau i'r gogledd o Lantrisant , drwy Sain Ffagan, Trelái ac i lawr i Fae Caerdydd ac wedyn i aber afon Hafren. Mae'r afon yn pasio o dan Cowbridge... More
  Opened 25 September 2020
 • Arolwg cyrff anllywodraethol amgylcheddol

  Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg byr hwn. Fel rhan o'n gwaith cynllunio i gefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn benderfynol o ddeall sut y gallwn weithio gyda chyrff anllywodraethol amgylcheddol yn y ffordd orau fel bod eich gwaith chi hefyd yn... More
  Closed 21 September 2020
 • Survey of woodland use in North Cardiff

  The woodlands in North Cardiff are some of the most popular and most visited in Wales. They offer a gateway for people to explore the outdoors and enjoy nature, and a stone's throw away from the biggest and most densely populated areas in the country. Natural Resources... More
  Closed 21 September 2020
 • Arolwg o'r defnydd o goetiroedd yng Ngogledd Caerdydd

  Mae’r coetiroedd yng Ngogledd Caerdydd ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Maen nhw’n cynnig porth i bobl i fforio’r awyr agored ac i fwynhau natur, a’n dafliad carreg i ffwrdd o'r ardaloedd mwyaf a dwysaf eu poblogaeth yn y wlad. Mae Cyfoeth Naturiol... More
  Closed 21 September 2020
 • Environmental Non-Governmental Organisations (eNGO) survey

  Thank you for taking part in this short survey. As part of our planning to support Wales’ Green Recovery, NRW is determined to understand how we can best work with environmental NGOs so that your work also contributes to that recovery. This survey is just one part of our ongoing... More
  Closed 21 September 2020
 • Cynigion Panel Adferiad Gwyrdd

  Bydd adferiad gwirioneddol wyrdd o bandemig y coronafeirws yn allweddol i gyflymu'r broses o newid Cymru i economi carbon isel a chenedl iachach, fwy cyfartal. Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig eisoes wedi gofyn i Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru, Syr... More
  Closed 31 August 2020
 • Cwrt and Brynteg Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 21 August 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwrt a Brynteg

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 21 August 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Arfordir Gogledd Ceredigion

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 24 July 2020
 • North Ceredigion Coast Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 24 July 2020
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Nant yr Arian

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 10 July 2020
 • Nant yr Arian Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 10 July 2020
49 results. Page 2 of 2