Find activities

 • Diweddariad ar y Protocol Tipio Anghyfreithlon

  Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Taclo Tipio Cymru sy'n gweithio i ddiweddaru'r Protocol Tipio Anghyfreithlon. More
  Opened 28 January 2024
 • Arolwg o Waith Adfer Nant Morlais

  Rydym yn eich gwahodd i rannu eich barn a’ch canfyddiadau am ddalgylch Nant Morlais yn yr arolwg hwn ar-lein. Rydym yn croesawu eich syniadau ynghylch sut gallwn gefnogi cydnerthedd cymunedol drwy gyfrwng amgylchedd iachach, lleihau perygl llifogydd a sychder a mannau mwy dymunol a gwyrdd. Nant Morlais Un o lednentydd Afon Taf yw Nant Morlais. Mae’n llifo am tua 9km o Dir Comin Merthyr, trwy ganol tref Merthyr Tudful ac i mewn i afon Taf gyferbyn â... More
  Closed 26 January 2024
 • Nant Morlais River Restoration Survey

  We invite you to share your thoughts and perceptions of the Nant Morlais catchment in this online survey. We welcome your ideas on how we can support community resilience through a healthier environment, reduced risk of flooding and drought and a more pleasant and green space. The Nant Morlais The Nant Morlais is a tributary of the River Taff. It flows for approximately 9km from Merthyr Common, through Merthyr Tydfil town centre and into the Taff opposite Merthyr Tydfil Fire... More
  Closed 26 January 2024
 • NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND Notice is hereby given that Breedon Trading Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 25 January 2024
 • HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND Hysbysir drwy hyn fod Breedon Trading Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad... More
  Opened 25 January 2024
 • Commemorative woodland at Brownhill – Coed Abermarlais

  Update February 21 During the current planting season (November – April) we will be looking to create further opportunities for people to come and get involved and help plant trees in the commemorative woodland area at Coed Abermarlais (formerly referred to as Brownhill) We will share these details in due course – please keep an eye on this project page and our social media channels for more information. Update 01/ 08/ 2023 Having listened... More
  Closed 20 January 2024
 • Coetir coffa yn Brownhill –Coed Abermarlais

  Diweddariad Chwefror 21 Yn ystod y tymor plannu presennol (Tachwedd – Ebrill) byddwn yn edrych i greu cyfleoedd pellach i bobl ddod i gymryd rhan a helpu i blannu coed yn ardal coedlan goffa Coed Abermarlais (Brownhill yn flaenorol). Byddwn yn rhannu’r manylion hyn yn maes o law – cadwch lygad ar dudalen y prosiect hwn a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth. Diweddariad 31/07/2023 Ar ôl gwrando’n ofalus ar yr adborth... More
  Closed 20 January 2024
 • Adroddiad arogl o safle tirlenwi Withyhedge, Sir Benfro

  Ffurflen Adrodd am Arogl Er mwyn gwneud adrodd am arogleuon o safle tirlenwi Withyhedge mor hawdd â phosibl, rydym wedi sefydlu'r ffurflen adrodd bwrpasol hon. Bydd pob adroddiad yn cael ei drin yn y modd arferol gan ein Canolfan Cyfathrebu Digwyddiadau. Os ydych wedi darparu manylion cyswllt, byddwch yn cael rhif cyfeirnod unigryw a gallwch ddewis derbyn diweddariadau e-bost ar yr ymchwiliad. Materion arogl yn unig Mae'r ffurflen hon ar gyfer adrodd materion... More
  Opened 17 January 2024
 • How our Internal Drainage District (IDD) team manage the Gwent Levels

  Click here to view this page in Welsh Caldicot & Wentlooge The Gwent Levels are a historic landscape of international significance that are characterised by a complex network of fertile fields and historic water courses (known locally as reens) that stretch across 180Km. Home to seven Sites of Special Scientific Interest (SSSI) that make up approx. 57Km of the area, the Levels are maintained through careful water level management which requires assent. A list of the... More
  Opened 17 January 2024
 • Report a smell at Withyhedge Landfill, Pembrokeshire

  Odour Reporting Form To make reporting odour issues from Withyhedge Landfill as easy as possible, we have set up this dedicated reporting form. All reports will be dealt with in the normal manner by our Incident Communication Centre. If you have provided contact details you will be given a unique reference number and you can opt to receive email updates on the investigation. Odour Issues Only This form is for the reporting of odour issues in relation to Withyhedge Landfill... More
  Opened 17 January 2024
 • Ardal Draenio Mewnol Gwastadeddau Gwent

  Cliciwch yma i weld y dudalen Saesneg Cil-y-coed a Gwynllŵg Mae Gwastadeddau Gwent yn dirwedd hanesyddol o bwys rhyngwladol sy'n cynnwys rhwydwaith cymhleth o gaeau ffrwythlon a chyrsiau dŵr hanesyddol (a elwir yn ‘reens’ neu’n ffosydd draenio yn lleol) sy'n ymestyn dros 180 km. Yn gartref i saith Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) sy'n gyfystyr â thua 57Km o'r ardal, mae'r Gwastadeddau yn cael eu cynnal trwy reoli lefel y dŵr... More
  Opened 17 January 2024
 • Our Strategic Equality Objectives 2024 - 2028

  View this consultation in Welsh . The Public Sector Equality Duty (PSED) requires listed bodies such as ourselves to review their existing equality objectives at least every four years. Equality Objectives are goals that organisations set and are required to be published our next revised objectives and the steps we intend to take to meet them by 1 April 2024. The aim of the objectives are to ensure that public organisations consider how we can positively... More
  Closed 12 January 2024
 • Information page on forest operations in Fforest Fawr - January 2024

  View this page in Welsh. We’re starting forest operations work on 15 January to thin an area of Fforest Fawr near Tongwynlais, on the outskirts of Cardiff. The work to thin and harvest the larch trees that are infected with Phytophthora Ramorum, commonly known as larch disease, will continue for about three months. The trees are under a Statutory Plant Health Notice to manage the spread of the disease. We will be using horses to pull timber from felling... More
  Opened 12 January 2024
 • Tudalen wybodaeth ar waith coedwigaeth yn Fforest Fawr - Ionawr 2024

  Rydyn ni'n dechrau gwaith coedwigaeth ar 15 Ionawr i deneuo ardal o Fforest Fawr ger Tongwynlais, ar gyrion Caerdydd. Bydd y gwaith i deneuo a chynaeafu’r coed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, neu glefyd y llarwydd, yn parhau am oddeutu dri mis. Mae'r coed o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol i reoli lledaeniad y clefyd. Byddwn yn defnyddio ceffylau i dynnu pren o ardaloedd cwympo coed heb fod angen peiriannau mawr, er mwyn lleihau... More
  Opened 12 January 2024
 • Ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol 2024 - 2028

  Trosolwg Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff rhestredig fel ni adolygu eu hamcanion cydraddoldeb presennol o leiaf bob pedair blynedd. Mae Amcanion Cydraddoldeb yn nodau mae sefydliadau'n eu gosod, ac mae'n ofynnol iddynt gael eu cyhoeddi, ochr yn ochr â'n hamcanion diwygiedig nesaf a'r camau rydym yn bwriadu eu cymryd i'w cyflawni, erbyn 1 Ebrill 2024. Nod yr amcanion yw sicrhau bod sefydliadau cyhoeddus yn ystyried... More
  Closed 12 January 2024
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2024/25

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i ddiweddaru'r taliadau ar gyfer rhai o'n trwyddedau, hawlenni a gweithgareddau cydymffurfio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod. Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi am eich barn ar ein cynigion. Byddwn yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynigion terfynol, yr ydym yn bwriadu eu gweithredu o Ebrill 2024, yn amodol ar gymeradwyaeth... More
  Closed 8 January 2024
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2024/2025

  We are consulting on our proposals to to update the charges for some of our permits, licences and compliance activities. You can find the full charging proposals below. Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our proposals. We will use the feedback to inform our final proposals, which we intend to implement from April 2024, subject to Welsh Government approval. ... More
  Closed 8 January 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Created 5 January 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Created 5 January 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Created 5 January 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Created 5 January 2024
 • Caerphilly larch felling operations

  Update 21/02/2024 Llanbradach Felling operations have now restarted within this woodland to remove larch trees that are infected with Phytophthora ramorum. Our contractors are currently working on the slopes above Colliery road. For your safety, please make sure you adhere to any signage or track diversions that may be in place. Thank you for your patience and co-operation whilst this work is carried out. Westend ... More
  Closed 31 December 2023
 • Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

  Diweddariad 12/04/2023 — Llwybrau troed yng nghoetir Llanbradach Tra bod ein gwaith cwympo coed yng nghoetiroedd Llanbradach wedi cael ei atal i ganiatáu i dymor nythu’r adar orffen ac osgoi tarfu ar adar sy'n nythu, rydym wedi bod mewn cysylltiad agos â'r prynwr a'r contractwr i drafod y posibilrwydd o adfer y llwybrau troed sydd heb eu dynodi yn y coetir dros yr haf. Yn anffodus, oherwydd amseriadau a chyfyngiadau cadwraeth, ni allwn wneud hynny ar yr... More
  Closed 31 December 2023
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the country’s largest natural heritage and outreach programme to save species from extinction and to reconnect people to nature. Natur am Byth will lead the way to nature recovery by showing how... More
  Closed 31 December 2023
 • Cynlluniau Newydd ar Gyfer Gogledd Dyffryn Gwy (Wye Valley North)

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 20 December 2023
 • Wye Valley North Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 20 December 2023
 • Parc Mine

  Parc Mine is located in the Gwydir Forest within the Snowdonia National Park, approximately 1.6km southwest of Llanrwst and approximately 5km north of Betws-y-Coed. Parc Mine was worked sporadically from 1855 to 1963, recovering over 10,000 tons of lead and 4,000 tons of zinc. The mine is interconnected via its underground workings with eleven other mines, and sits in close proximity to numerous other independent mines such as Hafna Mine and Pandora Mine. When the mine... More
  Opened 18 December 2023
 • Mwynglawdd Parc

  Mae Mwynglawdd Parc yng Nghoedwig Gwydyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri, tua 1.6km i'r de-orllewin o Lanrwst a thua 5km i'r gogledd o Fetws-y-Coed. Bu gwaith achlysurol ym Mwynglawdd Parc rhwng 1855 a 1963 a chloddiwyd dros 10,000 tunnell o blwm a 4,000 tunnell o sinc. Trwy ei weithfeydd tanddaearol, mae’r mwynglawdd yn cysylltu ag un ar ddeg o fwyngloddiau eraill, ac mae'n agos iawn at nifer o fwyngloddiau annibynnol eraill fel Mwynglawdd Hafna a Mwynglawdd... More
  Opened 18 December 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure on the River Taff, Merthyr Tydfil, NGR - ST 08914 95158. The proposed improvement works will involve maintenance works to the gauging station, patch repairs to the weir structure, installation of access steps to the river... More
  Closed 14 December 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Gorsaf Fesur a Strwythur Cored Fiddler’s Elbow ar yr Afon Taf, Merthyr Tudful, NGR - ST 08914 95158. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys gwaith cynnal a chadw ar yr orsaf fesur, gwaith atgyweirio ar strwythur y gored, gosod grisiau mynediad at sianel yr afon a gosod ysgol bysgod ar wyneb y... More
  Closed 14 December 2023
561 results. Page 2 of 19