Open Consultations

 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Fiddler’s Elbow Gauging Station and Weir Structure on the River Taff, Merthyr Tydfil, NGR - ST 08914 95158. The proposed improvement works will involve maintenance works to the gauging station, patch repairs to the weir structure, installation of access steps to the river... More
  Closes 14 December 2023
 • Cynlluniau Newydd ar Gyfer Gogledd Dyffryn Gwy (Wye Valley North)

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closes 20 December 2023
 • Wye Valley North Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closes 20 December 2023
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2024/25

  Rydym yn ymgynghori ar ein cynigion i ddiweddaru'r taliadau ar gyfer rhai o'n trwyddedau, hawlenni a gweithgareddau cydymffurfio. Gallwch ddod o hyd i'r cynigion codi tâl llawn isod. Darllenwch hwn cyn bwrw ymlaen â'r cwestiynau. Mae cwestiynau ein hymgynghoriad yn gofyn i chi am eich barn ar ein cynigion. Byddwn yn defnyddio'r adborth i lywio ein cynigion terfynol, yr ydym yn bwriadu eu gweithredu o Ebrill 2024, yn amodol ar gymeradwyaeth... More
  Closes 8 January 2024
 • Consultation on our regulatory fees and charges for 2024/2025

  We are consulting on our proposals to to update the charges for some of our permits, licences and compliance activities. You can find the full charging proposals below. Please read this before proceeding with the questions. Our consultation questions ask you for your views on our proposals. We will use the feedback to inform our final proposals, which we intend to implement from April 2024, subject to Welsh Government approval. ... More
  Closes 8 January 2024
 • Commemorative woodland at Brownhill – Coed Abermarlais

  Update 01/ 08/ 2023 Having listened carefully to the feedback from our public consultations, Abermarlais has been divided in to three distinct areas, each prioritising different objectives: A conservation space for wildlife to flourish A woodland space for commemoration that is fully accessible A growing space to deliver sustainable opportunities for food, trees, and nature. Below you will find a summary of our progress... More
  Closes 20 January 2024
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i ddechrau cyn hir i deneuo'r coed conwydd o fewn y coetir er mwyn helpu i adfer y goedwig yn ôl i statws coetir hynafol. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Bydd ardaloedd o goed ifanc o fewn y coetir nad ydynt wedi'u teneuo o'r blaen yn cael eu teneuo am y tro cyntaf, a fydd yn caniatáu... More
  Closes 30 March 2024
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Closes 30 March 2024
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly to thin the conifer trees within the woodland to help restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Areas of young trees within the woodland that have not been thinned previously, will have their initial thin, which will allow better... More
  Closes 30 March 2024
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Closes 30 March 2024
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd gwaith cwympo coed yn dechrau digwydd yn New Mills, Tryleg, i gael gwared ar oddeutu pum hectar o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Fel rhan o’r gweithrediadau, bydd ein contractwyr hefyd yn gwaredu nifer o goed hemlog y gorllewin o’r coetir, sy’n oresgynnol iawn, yn taflu... More
  Closes 31 March 2024
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Closes 31 March 2024
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months Felling operations will take place in Trellench New Mills will commence, to remove approximately 5 ha larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) As part of the operations, our contractors will also remove a number of Western Hemlock trees from the woodland which are highly invasive, casting heavy shade, making... More
  Closes 31 March 2024
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Closes 31 March 2024
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Closes 31 May 2024
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Closes 31 May 2024
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Closes 31 May 2024
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Closes 28 June 2024
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Closes 28 June 2024
 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum . More commonly known as Larch disease, Phytophthora ramorum, is a fungus-like disease which can cause extensive damage and mortality to wide range of trees and other plants. Larch... More
  Closes 31 December 2024
 • Sign up to join our Flood Warning User Panel

  We are working to improve the Flood Warning Information Service. We need your help to make the service work for you. You can help shape the future of the service by sharing your views and experiences. Please sign up to join our Flood Warning User Panel. This means you will be given the opportunity to take part in user research. This might be surveys, emailed questions, or conversations with a member of our team. Signing up does not commit you to anything. Anyone can sign up to take... More
  Closes 31 July 2025
 • Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Rhybuddion Llifogydd

  Rydym yn gweithio i wella'r Gwasanaeth Gwybodaeth Rhybuddion Llifogydd. Mae angen eich help arnom i wneud i'r gwasanaeth weithio i chi. Gallwch helpu i lywio dyfodol y gwasanaeth drwy rannu eich barn a'ch profiadau. Cofrestrwch i ymuno â'n Panel Defnyddwyr Llifogydd. Mae hyn yn golygu y cewch gyfle i gymryd rhan mewn ymchwil defnyddwyr. Gallai hyn gynnwys arolygon, cwestiynau e-bost, neu sgyrsiau gydag aelod o'n tîm. Nid yw cofrestru yn eich ymrwymo i unrhyw beth. ... More
  Closes 31 July 2025
 • National Forest for Wales Status Scheme

  Progress update – 24 October View this page in Welsh We are in the process of reviewing the applications we received within the first window of the National Forest for Wales Status scheme. Our team received some great applications from a wide variety of woodland managers, whose woodlands and forests exemplify the National Forest Outcomes in very different ways and show how diverse our National Forest for Wales network will be. We look... More
  Closes 30 September 2025
 • Penyrenglyn Coal Tip Risk Management and Forest Operation

  This is an update on works currently underway and planned by Natural Resources Wales in the Penyrenglyn area. Coal tip risk management Penyrenglyn has a coal tip on the hillside and is located within the area of our tree felling operation. This coal tip is one of our top priority sites to undertake remedial drainage intervention work to reduce the risk of landslip. Many disused coal tips have drainage systems to reduce water content. No such system is in place... More
  Closes 29 November 2025
 • Managing flood risk in Ynysybwl

  Natural Resources Wales is working to reduce the risk of flooding in Ynysybwl. Ynysybwl was badly affected during Storm Dennis in 2020. Flood waters from the Nant Clydach overtopped the highway wall, which runs along the length of Clydach Terrace, flooding 17 properties. The Welsh Government has instructed us to undertake a full Business Case process following the Welsh Governemnt's Flood and Coastal Erosion Risk Management Business Case Guidance . ... More
  Closes 28 November 2026
 • Old Castle Down SSSI - Grazing to Help Wildlife

  Cliciwch yma i ddarllen y dudalen yn Gymraeg / Click here to read this page in Welsh Old Castle Down Old Castle Down is designated as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) due to several distinct features including limestone grassland, limestone heath and humid heath. The variation in these plant communities reflects the changes in the calcium carbonate content of the soils. On the west side of the B4265 the calcareous grassland is dominated by sheep’s fescue grass... More
  Closes 22 September 2030
27 results. Page 1 of 1