Ymgynghoriadau Agored

 • Gwaith cwympo coed llarwydd yn Nwyrain Mescoed Mawr

  Pa waith sy’n mynd rhagddo? Diweddariad 20/03/2023 Mae gwaith torri coed i gael gwared ar 14 ha o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yng nghoetiroedd Dwyrain Mescoed Mawr, ger Casnewydd, bellach wedi’i gwblhau. Bydd ailblannu yn digwydd y gaeaf hwn fel rhan o raglen ailstocio 2023/2024. Diweddariad 26/09/2022 Mae gwaith cwympo coed bellach wedi dechrau... More
  Closes today
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad.

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer hawl tramwy cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith cynnal a chadw pont i gerddwyr a rheoli erydiad. Gallwch weld y... More
  Closes 4 October 2023
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau... More
  Closes 23 October 2023
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein ... More
  Closes 26 October 2023
 • Consultation on revoking and withdrawing eight standard rules permits

  Standard rules permits were developed under The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. They allow us to offer standard permits which reduce administrative burden on businesses while maintaining environmental standards. They are based on sets of standard rules that we can apply widely. This consultation is proposing to: revoke six standard rules permits withdraw and archive two standard rules permits We use the term 'revoke' when a standard... More
  Closes 6 November 2023
 • Ymgynghoriad ar ddirymu a thynnu wyth trwydded wastraff rheolau safonol yn ôl

  Datblygwyd trwyddedau rheolau safonol o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Maen nhw’n ein galluogi ni i gynnig trwyddedau safonol sy’n lleihau’r baich gweinyddol ar fusnesau, gan gynnal safonau amgylcheddol yr un pryd. Maen nhw’n seiliedig ar gyfresi o reolau safonol y gallwn ni eu cymhwyso’n eang. Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig: Dirymu chwech o drwyddedau rheolau safonol Tynnu’n ôl ac archifo dwy drwydded rheolau safonol ... More
  Closes 6 November 2023
 • Ymgynghoriad ar ein Hofferyn Bandio Gosodiadau arfaethedig

  Fel corff Llywodraeth Cymru, rhaid i CNC gydymffurfio â'r gofynion a nodir yn ‘ Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru ’. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol inni adennill costau’r gwasanaethau rheoleiddio a ddarparwn yn llawn oddi wrth y rhai sy’n eu defnyddio, yn hytrach na chael y gwasanaethau hynny wedi’u hariannu drwy drethiant cyffredinol. Rhwng Hydref 2022 ac Ionawr 2023, fe wnaethom ymgynghori ar daliadau ceisiadau newydd ar gyfer nifer o... More
  Closes 12 November 2023
 • Coetir coffa yn Brownhill –Coed Abermarlais

  Diweddariad 31/07/2023 Ar ôl gwrando’n ofalus ar yr adborth o’n hymgynghoriadau cyhoeddus, mae Abermarlais wedi’i rhannu’n dri maes gwahanol, gyda phob un yn blaenoriaethu amcanion gwahanol: Man cadwraeth i fywyd gwyllt ffynnu ynddo Gofod coetir sy'n gwbl hygyrch ar gyfer coffa Man tyfu i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy ar gyfer bwyd, coed a natur Isod fe welwch grynodeb o’n cynnydd ar gyfer pob man dros y chwe... More
  Closes 20 January 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae Phytophthora ramorum, sy'n cael ei adnabod yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, yn glefyd tebyg i ffwng sy'n gallu achosi difrod helaeth a marwolaethau i amrywiaeth eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd... More
  Closes 31 December 2024
 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gynlluniau ar gyfer Coedwig Genedlaethol i Gymru , sydd â’r nod o greu rhwydwaith cysylltiedig o goetiroedd a choedwigoedd sydd wedi’u dylunio a’u rheoli’n dda, yn ymestyn ar hyd a lled y wlad. Bydd y Goedwig Genedlaethol yn helpu i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o warchod natur a mynd i’r afael â cholled bioamrywiaeth, a bydd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, i fod yn etifeddiaeth hirhoedlog i... More
  Closes 30 September 2025
10 results. Page 1 of 1