Closed Consultations

336 results

 • Hysbysiad o Gais i newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 - Hysbysiad o Gais i newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer newid y wal gynnal bresennol ger pont gludo Casnewydd . Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim,... More
  Closed 26 April 2024
 • Notice of Application for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge.

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge. Notice is hereby given that Newport City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of the existing retaining wall near the Newport transporter bridge. ... More
  Closed 26 April 2024
 • Water company drought plan technical guidance update (2024)

  Water companies in England and Wales are required to prepare and maintain drought plans under the Water Industry Act 1991, as amended by the Water Act 2003. A drought plan sets out how water companies will supply water to their customers during periods of low rainfall when water supply becomes depleted, whilst minimising any negative impacts of their actions during a drought. It should set out the short-term operational steps they will take before, during and after a drought. ... More
  Closed 22 April 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Merthyr Weir

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Merthyr Weir on the River Taff, Merthyr Tydfil, NGR - SO 04310 06798. The proposed improvement works will involve patch repairs to the weir structure, installation of access steps to the river channel and installation of fish pass on the weir face. Natural Resources Wales... More
  Closed 19 April 2024
 • Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway Notice is hereby given that Mr Christopher Blackham has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 17 April 2024
 • Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro Hysbysir drwy hyn fod RWE Generation UK plc wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 4 April 2024
 • Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling Notice is hereby given that RWE Generation UK plc has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pembroke Power Station Grab Sampling. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 4 April 2024
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Closed 31 March 2024
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. Update 14/02/2024 Work to remove larch trees that are infected with Phytophthora ramorum is expected to begin along the low side of the road into The Narth from the New Mills crossroads on the 19 February. We estimate that the work will take approximately 4-5 weeks to complete. During this time, there may be some traffic disruption as our contractors will need to temporarily open and... More
  Closed 31 March 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closed 31 March 2024
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Closed 31 March 2024
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae disgwyl i waith i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum ddechrau ar hyd ochr isel y ffordd i Narth o groesffordd New Mills ar 19 Chwefror. Rydym yn amcangyfrif y bydd y gwaith yn cymryd tua 4-5 wythnos i'w gwblhau. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd rhywfaint o darfu ar draffig gan y bydd angen i’n contractwyr agor a... More
  Closed 31 March 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closed 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closed 31 March 2024
 • Fly-tipping Protocol update

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. More
  Closed 31 March 2024
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Closed 30 March 2024
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here Update 14/02/2024 Forest thinning operations have now begun in this woodland. We estimate that the work will take approximately 3-4 weeks to complete, and the timber will be dispatched after this period. Important safety update Whilst the majority of the woodland will remain open, we will need to close areas where the thinning operation is being carried out, to ensure the safety... More
  Closed 30 March 2024
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Closed 30 March 2024
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae gwaith teneuo’r goedwig bellach wedi dechrau yn y coetir hwn. Amcangyfrifwn y bydd y gwaith yn cymryd tua 3-4 wythnos i'w gwblhau, a bydd y pren yn cael ei anfon ar ôl y cyfnod hwn. Diweddariad diogelwch pwysig Er y bydd y rhan fwyaf o'r coetir yn dal i fod ar agor, bydd angen i ni gau ardaloedd lle mae'r gwaith teneuo yn cael ei wneud, er mwyn sicrhau... More
  Closed 30 March 2024
 • Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor)

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor) Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i adnewyddu ategion gwynt ar ddwy ran uwchstrwythur Pier y Garth (Bangor). Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Closed 27 March 2024
 • Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment Notice is hereby given that Bangor City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to undertake the refurbishment of wind trusses on two phases of the pier superstructure at Garth (Bangor) Pier . You can see the... More
  Closed 27 March 2024
 • Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey Notice is hereby given that The Crown Estate has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Celtic Sea Metocean Survey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Closed 22 March 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch... More
  Closed 20 March 2024
 • Notice of Application for Barmouth Beach Management

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Barmouth Beach Management Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Barmouth Beach Management. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for... More
  Closed 20 March 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closed 14 March 2024
 • Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project. You can see the... More
  Closed 14 March 2024
 • Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Gwaith Adfer Cwlfer Morfa. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 8 March 2024
 • Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Morfa Culvert Remediation Works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 8 March 2024
 • NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND Notice is hereby given that Breedon Trading Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Closed 7 March 2024
 • Aberdulais Flood Risk Management

  As the climate changes, we will face more frequent storms and heavy rain, as well as rising sea levels. This will only increase the risk of fluvial flooding and disruption to the Aberdulais Community which has flooded multiple times in the past 40 years. The most recent being during Storm Dennis in 2020 when 27 homes and businesses suffered internal flooding. Present Day Existing Flood Extents Mitigation Measures Provided Since the 2020 event, a... More
  Closed 26 February 2024
336 results. Page 1 of 12