Cwmpo coed llarwydd yng Nghaerffili

Closes 31 Dec 2023

Opened 10 May 2021

Overview

Bydd gwaith cwympo coed helaeth yn dechrau mewn tri choetir ledled Sir Caerffili eleni i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd).

Y mis nesaf, bydd gwaith yn dechrau i gael gwared ar oddeutu 23 hectar o goed llarwydd heintiedig mewn coetiroedd yn Llanbradach a 22 hectar o goed llarwydd mewn coetiroedd yn West End, ger Crosskeys.

Yn ddiweddarach yn yr hydref, bydd gwaith hefyd yn dechrau mewn coetiroedd a elwir 'Y Wyllie', ger Wattsville, lle bydd tua 57 hectar o goed llarwydd yn cael eu cludo ymaith.

Map yn dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn Llanbradach

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map yn dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn West End 

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map yn dangos yr ardaloedd yr effeithir arnynt yn Y Wyllie

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Mae'r gweithrediadau'n debygol o barhau tan fis Chwefror 2022 yn Llanbradach a West End, a hyd at fis Rhagfyr 2023 yn y Wyllie.

Mynediad i goedwigoedd

Mae'n debygol y bydd yn rhaid inni gau mynediad y cyhoedd i rai rhannau o goedwigoedd tra bydd y gwaith yn digwydd. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol er mwyn diogelu diogelwch ein staff, ein contractwyr ac ymwelwyr â'r coetir.

Cadwch at y rheolau cau a'r arwyddion dargyfeirio pan fyddant ar waith.

Cludo pren

Bydd angen i gerbydau cludo pren gael mynediad rheolaidd i'r coetiroedd i gymryd pren a gynaeafir o'r safle ymaith. Ar gyfer safleoedd sy'n agos at gymunedau, bydd uchafswm o wyth llwyth lori y dydd. Mewn ardaloedd adeiledig bydd cyfyngiad pellach hefyd ar y gweithgaredd hwn i oriau y tu allan i oriau cynnar y bore ac oriau prysur gyda'r nos.

Gweld y llwybr cludo ar gyfer Llanbradach

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Gweld y llwybr cludo ar gyfer West End a Wyllie

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Ailblannu

Unwaith y bydd yr holl goed llarwydd heintiedig wedi'u tynnu, rydym yn bwriadu ailblannu coed yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt. Bydd hyn yn cynnwys cymysgedd amrywiol o rywogaethau i helpu i sicrhau bod ein coetiroedd yn gallu gwrthsefyll plâu a chlefydau yn y dyfodol.

Map yn dangos cynlluniau i ailstocio yng nghoetiroedd Llanbradach

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map yn dangos cynlluniau i ailstocio yng nghoetiroedd West End

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Map yn dangos cynlluniau i ailstocio yng nghoetiroedd y Wyllie

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein gwaith cwympo coed.

Why we are consulting

Wrth i ni baratoi i ymgymryd â'r gwaith hanfodol hwn, rydym am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith arfaethedig, ac yn deall pam mae'n digwydd a sut y gallai effeithio arnynt.

Rhagor o wybodaeth

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein gwaith cwympo coed.

Os hoffech gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i gael diweddariadau rheolaidd am y gwaith, e-bostiwch SEForest.operations@naturalresources.wales

Byddwn yn cynnal apwyntiadau rhithwir drwy Microsoft Teams ar 25 a 26 Mai i unrhyw un sy'n dymuno cael gwybod mwy am y gwaith cwympo coed sydd ar y gweill a siarad yn uniongyrchol â'r timau o CNC sy'n cymryd rhan.

  • 25 Mai 2021 – apwyntiadau ar gael rhwng 13:00-16:30
  • 26 Mai 2021 – apwyntiad ar gael rhwng 16:00-19:30

I drefnu apwyntiad, anfonwch e-bost at SEForest.operations@naturalresources.wales

Areas

  • West End

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management