Trwydded Rhywogaeth - Rhyddhau afancod i dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi

Closed 11 Oct 2020

Opened 14 Sep 2020

Feedback updated 16 Dec 2020

We asked

Gofynasom am eich barn ar y drwydded ddrafft a'r ddogfen benderfynu ar gyfer y cais am drwydded rhywogaeth yn ceisio rhyddhau hyd at 6 afanc i gae diogel yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi.

You said

Cawsom gyfanswm o ymatebion 1974 yr ydym wedi'u hystyried.  Rydym yn ddiolchgar i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad.

We did

Mae'r holl sylwadau wedi'u hystyried a'u crynhoi yn ein Crynodeb o'r Ymatebion Ymgynghori sydd ynghlwm.

Overview

Rydym yn bwriadu cyhoeddi Trwydded Rhywogaeth (Rhif y cais S086266/1) i ryddhau uchafswm o chwe Afanc Ewropeaidd i dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi sydd wedi'i lleoli ym mhentref Derwenlas yn sir Powys. Mae'r tir caeedig a adeiladwyd at y diben hwn wedi’i leoli ar ochr ddeheuol afon Dyfi ar dir a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn.

Mae'r map isod yn dangos lleoliad ffin y tir caeedig a fyddai’n cael ei gwmpasu gan y drwydded.  Dangosir yr ardal sy'n cael ei chwmpasu gan y drwydded (os caiff ei chyhoeddi) gan y llinell ddotiog las.

Mae angen trwydded gan fod Adran 14 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn gwahardd cyflwyno unrhyw anifail o fath nad yw'n preswylio fel arfer yn y gwyllt, ac nad yw'n ymwelydd rheolaidd â Chymru mewn cyflwr gwyllt, nac unrhyw rywogaeth o anifail neu blanhigyn a restrir yn Atodlen 9 i'r Ddeddf. Rhestrir Afancod Ewrasiaidd o dan Atodlen 9 rhan 1B.

Mae trwyddedu afancod er mwyn helpu i sicrhau y bydd unrhyw ryddhad cyfreithlon yn cael ei wneud mewn ffordd a reolir ac a reolir yn briodol, gan ganiatáu i Adnoddau Naturiol Cymru ystyried buddion a risgiau sy'n gysylltiedig â bioamrywiaeth, lles anifeiliaid, perchnogion tir / eiddo a dyfrffyrdd yn ein penderfyniad trwyddedu.

Mae amcanion y cais hwn fel a ganlyn:

  • Rhyddhau afancod i dir caeedig diogel yng Nghanolfan Bywyd Gwyllt Cors Dyfi er mwyn darparu dull hanfodol o reoli prysgwydd i'r warchodfa.
  • Cynyddu'r ymwybyddiaeth a'r wybodaeth gyffredinol am hanes naturiol yr afanc a'i ddylanwad posibl ar gynefinoedd glannau afon a gwlyptir o fewn y gymuned leol, rhanddeiliaid a'r cyhoedd ehangach.
  • Cefnogi Prosiect Afancod Cymru gyda'r strategaeth ehangach i afancod yng Nghymru.

Areas

  • Machynlleth

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Species Licence