Strengthening the Healthy Active Connected Network in the South East - Cryfhau'r Rhwydwaith Iach Heini Cysylltiedig yn y De-ddwyrain

Closed 2 Nov 2020

Opened 7 Sep 2020

Overview

Hello and thank you for taking part in this survey today.
The information you give may be shared within the Healthy Active Connected Network (including NRW and other stakeholders).

Your responses will:

- help NRW to better grasp what the Healthy Active Connected theme currently means for people across the South East, and how we can improve its integration to support your work

- support knowledge sharing within the Healthy Active Connected Network in South East Wales

- feed into the next steps of the engagement process in the coming months

Please write as much or as little as you like in answer to each question. Ultimately, you are an expert on delivery of this theme and any input will be greatly valued.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Helo a diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn heddiw.
Gellir rhannu'r wybodaeth a rowch o fewn y Rhwydwaith Iach Heini Cysylltiedig (gan gynnwys CNC a rhanddeiliaid eraill).

Bydd eich ymatebion yn:

- helpu CNC i ddeall yn well yr hyn y mae'r thema Iach Heini Cysylltiedig yn ei golygu i bobl ar draws y De-ddwyrain, a sut y gallwn wella o ran integreiddio hynny i gefnogi'ch gwaith

- cefnogi rhannu gwybodaeth o fewn y Rhwydwaith Iach Heini Cysylltiedig yn Ne-ddwyrain Cymru

- bwydo i mewn i gamau nesaf y broses ymgysylltu yn ystod y misoedd nesaf

Ysgrifennwch gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch wrth ateb pob cwestiwn. Yn y pen draw, rydych chi'n arbenigwr ar gyflawni'r thema hon a bydd unrhyw fewnbwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr.

Why your views matter

Stakeholders in South East Wales have shared ownership of our Area Statement. You shaped its content; therefore your continued input is key to the success and integration of its aims and actions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae gan randdeiliaid yn Ne-ddwyrain Cymru ranberchnogaeth o'n Datganiad Ardal. Fe wnaethoch chi lunio ei gynnwys; felly mae eich mewnbwn parhaus yn allweddol i lwyddiant ac integreiddiad ei nodau a'i gamau gweithredu.

Areas

 • Blaenavon
 • Newport
 • Pontypool
 • Usk

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management

Interests

 • Community Voulnteering
 • Forest Management