Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

Yn agor 2 Medi 2024

Yn cau 8 Tach 2024

Trosolwg

Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect.

I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma.

Mae Tirweddau Dynodedig, sy'n cynnwys Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), yn gorchuddio tua 25% o Gymru. Maent yn ardaloedd a gydnabyddir yn gyfreithiol am eu harddwch naturiol, ac ar gyfer Parciau Cenedlaethol, y cyfleoedd y maent yn eu darparu ar gyfer hamdden awyr agored.

Yn ei Rhaglen Lywodraethu (2021-2026), mae Llywodraeth Cymru yn nodi ei bwriad i ddynodi Parc Cenedlaethol newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn seiliedig ar Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) bresennol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Hwn fyddai pedwerydd Parc Cenedlaethol Cymru, a’r parc newydd cyntaf o’i fath i gael ei sefydlu yng Nghymru ers 1957!

O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i werthuso’r achos dros y dynodiad. Ni (CNC) yw cynghorydd statudol Llywodraeth Cymru ar dirwedd a harddwch naturiol a’r awdurdod dynodi ar gyfer unrhyw Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNEau) newydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi adnoddau inni sefydlu tîm i arwain y gwaith hwn. Rydym yn sefydliad annibynnol felly gallwn wneud argymhelliad annibynnol yn seiliedig ar y dystiolaeth a gesglir a’r manteision a nodir ar gyfer dinasyddion Cymru, gan ystyried yr holl ddeddfwriaeth berthnasol.

Rydym wedi paratoi canllawiau gweithdrefnol sy’n nodi’r broses statudol y mae’n rhaid ei dilyn. Mae’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn caniatáu ar gyfer ymgysylltu ag ymgyngoreion statudol, y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.

Bydd y broses yn adlewyrchu fframwaith deddfwriaethol a pholisi Cymru drwy gymhwyso egwyddorion Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a chanolbwyntio ar adfer natur ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd a’i liniaru. 

Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd yr holl ymatebion ac unrhyw newidiadau i’r ffin yn cael eu hystyried cyn cyflwyno argymhelliad i Lywodraeth Cymru. Os oes digon o dystiolaeth i ddangos bod y meini prawf statudol sy’n ymwneud â harddwch naturiol a chyfleoedd ar gyfer hamdden awyr agored yn cael eu bodloni, a bod gan yr ardal gymaint o arwyddocâd cenedlaethol fel y dylai dibenion Parc Cenedlaethol fod yn berthnasol, bydd Gorchymyn Dynodi’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  Bydd y Gweinidogion wedyn yn ystyried hyn ac yn penderfynu a ddylid cadarnhau, gwrthod neu amrywio'r Gorchymyn Dynodi. Os caiff ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru, bydd Parc Cenedlaethol newydd yn cael ei ddynodi.  

Bydd yr achos dros Barc Cenedlaethol newydd yn cael ei ystyried o fewn tymor presennol y Senedd (2021-2026). 

Ceir rhagor o fanylion am Linell Amser Gwerthuso'r Parc Cenedlaethol yn y ffeithlun isod.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae'r ddogfen Canllawiau Gweithdrefnol ar gyfer Dynodi Tirwedd Statudol sy'n manylu ar agweddau technegol y broses ddynodi ar gael ar gais. Gweler yr adran 'Cysylltu â ni' isod.

 

Cymerwch ran

Byddwn yn cynnal cyfnod ymgysylltu o ddydd Llun, 9 Hydref tan 23:59 ar ddydd Llun 27, Tachwedd 2023.

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ar-lein ac wyneb yn wyneb.  Bydd y rhain yn gyfle cynnar i ddysgu mwy am y prosiect, i ofyn cwestiynau i'r tîm a rhannu adborth ar fap cynnar o'r ardal sy'n cael ei hasesu.

Mae croeso i bobl o gymunedau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill rannu eu barn ar y map Ardal Chwilio cychwynnol. Sylwer, nid y ffin arfaethedig fydd y map sy'n cael ei rannu yr adeg yma, mae'n amodol ar newidiadau pellach wrth i'r weithdrefn asesu barhau.

Dywedodd Ash Pearce, Rheolwr y Prosiect: “Ar hyn o bryd, mae’r map yn diffinio’r ardal lle byddwn yn canolbwyntio ein gwaith asesu, mae gennym ddiddordeb mewn gwrando ar safbwyntiau’r holl randdeiliad a'u deall. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y prosiect i ddod i un o'n digwyddiadau galw heibio ar-lein neu wyneb yn wyneb i gael gwybod mwy am y gwaith ydym yn ei wneud a rhannu eich adborth â ni drwy lenwi holiadur.”

Dim ond un digwyddiad fydd angen i bobl ei fynychu, boed hynny ar-lein neu wyneb yn wyneb gan y bydd yr wybodaeth sy’n cael ei rhannu yr un fath ar gyfer pob digwyddiad.

Gellir gweld dyddiadau, amseroedd a lleoliad y digwyddiadau hyn yn y tabl isod.

Digwyddiadau ymgysylltu – Mis Hydref a Mis Tachwedd 2023

Dyddiad

Amser

Math o ddigwyddiad

Lleoliad

 

Dydd Mercher, 11 Hydref

*1yh – 7yh

 

Wyneb yn wyneb

(galw heibio)

Canolfan Ceiriog, Ffordd Newydd, Glyn Ceiriog, Llangollen LL20 7HE

 

Dydd Iau, 19 Hydref

6yh — 7.30yh

Ar-lein

ar Microsoft Teams

 

Dydd Sadwrn, 28 Hydref

*10yb – 4yh

Yn bersonol (galw heibio)

*Lleoliad wedi'i ddiweddaru*

Neuadd Bentref Llanbedr, Llanbedr-Dyffryn-Clwyd, Rhuthun LL15 1UP

 

Dydd Llun, 6 Tachwedd

 

*1yh – 7yh

Yn bersonol (galw heibio)

Pwyllgor Institiwt Cyhoeddus, Park View/Stryd Fawr, Llanfyllin SY22 5AA

 

Dydd Mawrth, 14 Tachwedd

 

6yh — 7.30yh

Ar-lein

ar Microsoft Teams

 

Dydd Sadwrn, 18 Tachwedd

 

*10yb – 4yh

Yn bersonol (galw heibio)

 

Neuadd y Dref Llangollen, Stryd y Castell, Llangollen LL20 8NU

 

Dydd Mercher, 22 Tachwedd

*1yh – 7yh

Yn bersonol (galw heibio)

Neuadd Goffa Trelawnyd, The Record Journal, Trelawnyd LL18 6DN

 

* Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng yr amseroedd hyn.

Anogir pobl i alw heibio i’r digwyddiadau wyneb yn wyneb, nid oes angen archebu lle.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn un o'r digwyddiadau ar-lein, anfonwch e-bost at dîm y prosiect gyda'ch enw, a nodwch eich buddiant (e.e. preswylydd, arweinydd cymunedol, tirfeddiannwr, ffermwr, perchennog busnes, cynrychiolydd sefydliad ac ati) a pha ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i chi (y dyddiad). Bydd y rhain yn ddigwyddiadau dwyieithog ac mae croeso i chi gyfrannu yn Gymraeg. Byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau lle i chi mewn digwyddiad o'ch dewis.

Mae holiadur i gasglu adborth bellach yn fyw - gallwch fynd ato drwy dudalen y cyfnod ymgysylltu 2023

 

Ymgynghoriad

Meddai Ash Pearce, Rheolwr y Prosiect: “Bydd ymgynghoriad llawn ar y map ffiniau arfaethedig yn digwydd yn 2024 pan fyddwn wedi cwblhau ein hasesiadau.”

Mae dyddiadau agor a chau’r ymgynghoriad i’w gweld ar frig y dudalen.

 

Cwestiynau Cyffredin

I ddarllen y Cwestiynau Cyffredin, cliciwch yma.

Byddwn yn ychwanegu at y Cwestiynau Cyffredin wrth i'r prosiect fynd yn ei blaen ac wrth i ni gael cwestiynau pellach.

 

Cysylltu â ni

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, i fynegi diddordeb yn y digwyddiadau ymgysylltu ar-lein, neu i gysylltu ag aelod o’r tîm, anfonwch e-bost i.

rhaglen.tirweddau.dynodedig@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Bydd y gweithgarwch hwn yn agor ar 2 Medi 2024. Dychwelwch ar y dyddiad hwn, neu ar ôl hynny, i roi eich barn.

Ardaloedd

  • Clwydian Range and Dee Valley

Cynulleidfaoedd

  • Citizens

Diddordebau

  • Community Engagement