Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfi

Closed 13 Sep 2021

Opened 9 Aug 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Coedwig Dyfi yn goedwig eang o dros 5000 hectar, i'r gogledd o brif Afon Dyfi ym mhen deheuol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n cynnwys ardaloedd o goedwigoedd o amgylch aneddiadau Pantperthog, Ceinws, Corris, Aberllefenni yn y gorllewin ac Aberangell a Dinas Mawddwy yn y dwyrain. Daw ymwelwyr i’r goedwig yn bennaf er mwyn cerdded, beicio mynydd a marchogaeth ceffylau a cheir nifer o safleoedd picnic a mynedfeydd anffurfiol:

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Dyfi

At ddibenion yr ymgynghoriad rydym wedi darparu mapiau o gynlluniau sy'n canolbwyntio ar gymunedau penodol yn ogystal ag ar gyfer holl ardal cynllun coedwig Dyfi. Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

 

Corris Ceinws a Pantperthog

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Aberllefenni 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Aberangell 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Dinas Mawddwy

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Lluniau

 

Coedwig Dyfi - Y cynllun cyfan

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y coetiroedd:

  • Mwy o waith teneuo coed conwydd yn y tymor byr yn ogystal ag yn y tymor hir
  • Llwyrgwympo llarwydd a choed conwydd eraill yn ystod y deng mlynedd nesaf
  • Mwy o goed llydanddail a llai o goed conwydd ac adfer mwy o Goetir Hynafol a chynefinoedd glannau afon

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Dyfi er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Management

Interests

  • Forest Management
  • Rheoli Coedwig