Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfnant

Ar gau 22 Ion 2021

Wedi'i agor 14 Rhag 2020

Trosolwg

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crybwyll mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfnant yn cynnwys ardal fawr o goedwig sydd oddeutu 14 milltir i'r gogledd-orllewin o'r Trallwng, yn ardal awdurdod lleol Powys.  Gerllaw, mae cymunedau pentrefol lleol Llangadfan, Llwydiarth, Garthbeibio a’r Foel.

Ceir mynediad i'r goedwig o'r B4395 o Lwydiarth.

Lleolir Coedwig Dyfnant rhwng dalgylchoedd afon Fyrnwy ac afon Twrch. Mae Mynyddoedd Cambria i'r dwyrain o Ddyfnant. 

Mae Coedwig Dyfnant yn rhan o'r Goedwig Genedlaethol i Gymru. Bydd y Goedwig Genedlaethol yn creu ardaloedd o goetir newydd ac yn helpu i adfer rhai o goetiroedd sy'n bodoli eisoes gan gynnwys rhai o goetiroedd hynafol unigryw Cymru. Gydag amser, bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig trwy Gymru gyfan gan ddod â buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Dyfnant Forest

 

Isod, ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun, ynghyd â mapiau dangosol ar gyfer y cynllun adnoddau coedwig:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfnant

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau:

Esboniad o allweddi’r map

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o gynhyrchiant pren sy'n cefnogi cyflogaeth ac economi Cymru.
 • Gwella gwydnwch coetir trwy amrywio'r rhywogaethau o goed mewn ardaloedd lle ceir amodau pridd addas er mwyn eu hamddiffyn rhag plâu a chlefydau ac i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.
 • Parhau gyda'r gwaith i adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol i gyflwr coetir lled-naturiol gan ddefnyddio planhigion llydanddail a systemau coedamaeth bach eu heffaith.
 • Amddiffyn nodweddion a chynefinoedd allweddol y Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ac Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) lleol.
 • Cefnogi'r cysylltiad rhwng y cynefinoedd wrth ochr llwybrau troed a llwybrau cyhoeddus, nentydd ac afonydd yn y goedwig.
 • Nodi a diogelu nodweddion treftadaeth yn y goedwig.
 • Hyrwyddo mynediad i'r goedwig at ddefnydd y cyhoedd er budd eu hiechyd meddwl a llesiant corfforol.  
 • I gadw cymeriad y goedwig o fewn y dirwedd gyfagos ac ystyried yr effeithiau gweledol er budd yr ymwelwyr a thrigolion.
 • Hoffem wybod eich barn a'ch sylwadau ar y cynlluniau newydd ar gyfer Coedwig Dyfnant fel y gall ein helpu i wella'r rheolaeth hirdymor.

 

Pam bod eich barn yn bwysig

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Dyfnant er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Ardaloedd

 • Aberaeron

Cynulleidfaoedd

Diddordebau

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig