Cynllun Adnoddau Coedwig Carno

Wedi Cau 23 Ebr 2023

Wedi'i agor 27 Maw 2023

Trosolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd, sy’n nodi’r weledigaeth hirdymor ar gyfer y coetiroedd hyn ac yn sail i’r rhaglenni gwaith coedwriaeth 25 mlynedd (rheoli’r coed) a lunnir i gyflawni’r weledigaeth hon.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Carno yn cynnwys 6 choetir ym Mhowys sy'n cynnwys tua 324 hectar. Ar y cyfan, glaswelltir heb ei wella yw’r coetiroedd ar gopaon y bryniau, a choetir brodorol ar hyd gwaelod y dyffrynnoedd. Mae cyfran fawr o'r coetiroedd yn blanhigfeydd conwydd, gyda thros 56% yn goetir sbriws, gyda rhywfaint o ffynidwydd, pinwydd, a llarwydd. Mae 17 hectar yn Blanhigfa ar Safleoedd Coetir Hynafol neu Goetiroedd Lled-Naturiol Hynafol.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwig Carno

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map                                          

Mapiau

Map 1 - amcanion hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2 - systemau rheoli coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3 – dangosol o'r mathau o goedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

  • Mwy o goed llydanddail ar hyd coridorau afonydd a llethrau dyffrynnoedd
  • Tynnu’r clystyrau sy’n weddill o goed llarwydd er mwyn ymdrin â Phytophthora ramorum
  • Adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol
  • Cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau o goed

Pam bod eich safbwyntiau o bwys

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer Carno er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y coedwigoedd.

Beth sy'n digwydd nesaf

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Cysylltiedig

  • Caersws

Cynulleidfaoedd

  • Management
  • DCWW

Diddordebau

  • Forest Management