Gwerthuso cynigion partneriaeth gwyddoniaeth dinasyddion allanol

Yn cau 31 Rhag 2024

Wedi'i agor 1 Chwef 2024

Trosolwg

Rydym wedi datblygu’r ffurflen hon i ddogfennu’r prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sy’n digwydd yng Nghymru i sicrhau ein bod yn ymwybodol o brosiectau a allai roi gwybodaeth/data i ni ac i fanylu’n glir ar yr hyn y gofynnir amdano gan CNC gan grwpiau gwyddoniaeth dinasyddion cyn i ni gydweithio.

Gan fod gwyddoniaeth dinasyddion yng Nghymru yn ehangu a bod gan CNC ddiddordeb yn y gwaith sy’n cael ei wneud, mae angen inni sicrhau ein bod yn darparu dull cyson ym mhob achos o gynnwys gwyddoniaeth dinasyddion ar draws y sefydliad. Mae grwpiau gwyddoniaeth dinasyddion yn cysylltu â staff CNC i gydweithio ar brosiectau ac, yn y blynyddoedd diwethaf, mae hyn wedi bod yn digwydd yn amlach. Mae’r ceisiadau gan grwpiau gwyddoniaeth dinasyddion i CNC yn amrywiol ac mae gennym gylch gwaith mawr gydag adnoddau cyfyngedig.

Diben y ffurflen hon yw

 • dogfennu'r prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sy'n cael eu cynnal yng Nghymru
 • manylu ar ba geisiadau sy’n cael eu gwneud i CNC gan y grwpiau
 • caniatáu i ni flaenoriaethu prosiectau a dyrannu amser/adnoddau staff yn briodol

Sylwch fod angen i geisiadau am gyllid i CNC fynd drwy’r broses grantiau ac nid drwy’r ffurflen hon. Rhoddir manylion grantiau a chyfleoedd ariannu CNC yma (Cyfoeth Naturiol Cymru / Grantiau a chyllid).

Pam bod eich safbwyntiau o bwys

Oherwydd y nifer fawr o geisiadau i gydweithredu mewn prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion, mae angen i ni asesu ceisiadau mewn ffordd deg, gan ganiatáu inni flaenoriaethu prosiectau sy'n diwallu ein hanghenion tystiolaeth a dyrannu ein hadnoddau'n briodol.

Pwy all gyflwyno cynigion partneriaeth gwyddoniaeth dinasyddion?

Croesawn gynigion perthnasol gan unrhyw unigolyn neu sefydliad.

Am ba fathau o gynigion mae CNC yn chwilio?

Mae gennym ddiddordeb mewn bod yn bartner â phrosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sydd:

Anfonwch eich cais atom

Ardaloedd

 • Pob Ardal

Cynulleidfaoedd

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Rivers
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau
 • Metal mines
 • Mwyngloddiau metel
 • Coastal Group Members
 • Wales Biodiversity Partnership

Diddordebau

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth
 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Voulnteering
 • Gwirfoddoli Cymunedol
 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig
 • National Access Forum
 • EIA
 • Development
 • South West Area Statement
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Community Engagement
 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning
 • Fruitful Orchard Project
 • Professional learning
 • Acorn Antics
 • Terrestrial ecosystems and species
 • Fishing
 • Biodiversity
 • SoNaRR2020
 • Engagement
 • Customer Experience
 • The Hub
 • Customer Journey Mapping
 • Consultation
 • Stakeholder Management
 • Mine recovery
 • Adfer mwyngloddiau
 • Metal mines
 • Mwyngloddiau metel
 • Timber sales
 • Strategic review of charging
 • Marine Area Statement