Cynllun rheoli basn afon Dyfrdwy 2021-2027

Closed 22 Jun 2021

Opened 22 Dec 2020

Results updated 22 Sep 2021

Bellach mae’r crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad i ddiweddaru’r cynlluniau rheoli basnau afonydd ar gyfer Gorllewin Cymru ac Afon Dyfrdwy wedi cael ei gyhoeddi. 

Mae’r ymgynghoriad i ddiweddaru Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren yn cael ei arwain gan Asiantaeth yr Amgylchedd.  Nid yw dyddiad cyhoeddi’r ymgynghoriad wedi’i gadarnhau eto gan Asiantaeth yr Amgylchedd ond mae’n debygol y bydd hyn yn digwydd yn nhymor yr hydref 2021.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am gyhoeddi cynlluniau rheoli basnau afonydd ar gyfer dwy ardal basn afon yng Nghymru: Gorllewin Cymru a Dyfrdwy.

Cyhoeddwyd y cynlluniau rheoli basnau afonydd presennol yn 2015. Rydym yn adolygu ac yn diweddaru'r cynlluniau hyn bob chwe blynedd. Mae'n ofynnol i ni wneud hyn yn unol â rheoliadau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2017.

Mae'r cynlluniau'n nodi sut y bydd sefydliadau, rhanddeiliaid a chymunedau yn cydweithio i wella'r amgylchedd dŵr ym mhob ardal.

Mae'r cynlluniau’n gwneud y canlynol:

 • disgrifio'r pwysau ar yr amgylchedd dŵr ar gyfer ardal y basn afon
 • gosod amcanion i’n hafonydd, llynnoedd, aberoedd, dyfroedd arfordirol a dyfroedd daear o 2021-2027
 • amlinellu'r camau gweithredu arfaethedig angenrheidiol i wella'r amgylchedd dŵr a'r manteision y gellid eu cyflawni

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn ar bawb i ystyried y materion sy'n effeithio ar yr amgylchedd dŵr yn ardal basn afon Dyfrdwy, a'r camau sy’n angenrheidiol i ddiogelu ac adfer yr amgylchedd dŵr.

Bydd eich ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn hanfodol wrth lunio, datblygu a diweddaru cynlluniau rheoli basn afon Dyfrdwy.

Rydym hefyd yn ymgynghori ar ddiweddaru cynllun rheoli basn afon Gorllewin Cymru ar gyfer 2021-2027.

Asiantaeth yr Amgylchedd fydd yn diweddaru ac yn cyhoeddi cynllun rheoli basn afon Hafren.

Why your views matter

Mae dŵr yn hanfodol i'n hiechyd, ein lles, ein heconomi ac i greu amgylchedd iach sy'n gweithio y mae pob un ohonom yn dibynnu arno. Rydyn ni'n ei yfed, yn ei fflysio, yn nofio ynddo, yn pysgota ynddo ac mae planhigion a bywyd gwyllt yn byw ynddo.

Fodd bynnag, o ganlyniad i’n gweithredoedd ni, mae'r berthynas fregus rhwng pridd, dŵr a llystyfiant wedi newid. Mae datblygu trefol, seilwaith draenio ac amddiffynfeydd rhag llifogydd wedi gwaethygu'r ffactorau hynny ymhellach. 

Mae ein holl weithgareddau'n rhoi pwysau sylweddol ar ansawdd a maint y cyflenwad dŵr.

Rhaid dod o hyd i gydbwysedd gwell sy'n diwallu anghenion natur a phobl, yn enwedig wrth ystyried newidiadau yn y dyfodol o ganlyniad i effeithiau posibl newid hinsawdd.

What happens next

Bellach mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd iddo. Byddwn yn dadansoddi adborth gan yr holl rai a ymatebodd a byddwn yn cyhoeddi’r ddogfen ‘Crynodeb o Ymatebion’ ym mis Medi.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority

Interests

 • WFD
 • water framework directive
 • water planning
 • Dee
 • river basin planning