Galwad am dystiolaeth i lywio'r adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

Closed 27 Jan 2021

Opened 2 Dec 2020

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal adolygiad o sut yr ydym yn rheoleiddio saethu a dal adar gwyllt a dinistrio eu hwyau a'u nythod.

Mae gan holl adar gwyllt Cymru warchodaeth gyfreithiol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru nifer o bwerau i awdurdodi eraill i ladd neu gymryd rhywogaethau penodol o adar gwyllt at ddibenion penodol, er enghraifft er mwyn atal niwed difrifol i gnydau, da byw neu pysgodfeydd, i warchod iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, neu i warchod rhywogaethau eraill o fywyd gwyllt.

Mae ein hadolygiad yn ystyried sut yr ydym yn gweithredu y pwerau hyn ac yn cynnwys sawl prosiect neu ffrwd waith, megis:

 • Sicrhau parhad y gwasanaeth trwyddedu rheoli adar gwyllt tra cynhelir yr adolygiad;
 • Adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o drwyddedu gweithgareddau rheoli adar gwyllt (trwyddedau penodol a chyffredinol), gan gynnwys mewn perthynas â chanlyniad yr her gyfreithiol bresennol i rai o'n trwyddedau cyffredinol;
 • Adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o reoleiddio saethu neu dal adar gwyllt ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig;
 • Adolygiad o'r effaith ar bysgodfeydd Cymru gan adar sy'n bwyta pysgod i lywio dull Cyfoeth Naturiol Cymru o drwyddedu gweithgareddau rheoli adar gwyllt;
 • Adolygiad o ddull Cyfoeth Naturiol Cymru o reoleiddio’r defnydd o drapiau cawell ar gyfer rheoli adar gwyllt.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr adolygiad YMA

Er mwyn helpu i lywio ein hadolygiad, rydym yn annog unrhyw un sydd â thystiolaeth sy’n berthnasol i'r adolygiad i'w gwneud ar gael i ni. Mae gennym ddiddordeb mewn tystiolaeth a all ein helpu i asesu pa mor dda mae ein dulliau presennol yn gweithio, ynghyd â'n helpu i wella'r ffordd rydym yn cyflawni’r rôl hon i gyflenwi gwell ganlyniadau ar gyfer yr amgylchedd a phobl Cymru.

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am dystiolaeth wyddonol neu anecdotaidd y byddwn yn ei defnyddio, ynghyd â ffynonellau eraill o dystiolaeth, gan gynnwys contractau tystiolaeth arbenigol, i gynnal adolygiad cynhwysfawr o'n dull o weithredu.

Nid ymgynghoriad yw hwn ac felly nid ydym yn chwilio am safbwyntiau neu farn ar hyn o bryd.  Nid ydym yn cynnig unrhyw newidiadau ar hyn o bryd i'r ffordd yr ydym yn trwyddedu neu ddarparu cyngor ar saethu a dal adar neu ddinistrio wyau a nythod. Yn dilyn ein hadolygiad, bydd unrhyw gynigion i newid y ffordd yr ydym yn cyflawni'r swyddogaethau hyn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn 2021, a fydd yn rhoi cyfle i bawb roi eu barn i ni.

Pwy all gyflwyno tystiolaeth?

Croesawn dystiolaeth berthnasol gan unrhyw unigolyn neu sefydliad.

Am ba fathau o dystiolaeth mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio?

Drwy'r galwad hwn am dystiolaeth, mae gennym ddiddordeb mewn tystiolaeth o'r mathau canlynol:

 • Llenyddiaeth wyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid (yn enwedig synthesisau ac adolygiadau tystiolaeth); 
 • Adroddiadau a phapurau ymchwil/technegol;
 • Cyhoeddiadau swyddogol, fel adroddiadau a phapurau gwaith gan asiantaethau’r llywodraeth, grwpiau ymchwil neu bwyllgorau;
 • Holiaduron â wnaed gan sefydliadau aelodaeth, gan gynnwys arolygon aelodaeth os oes manylion y fethodoleg ganddynt;
 • Canfyddiadau anecdotaidd sydd, gorau oll, â thystiolaeth faterol fel fideo, lluniau neu gofnodion ysgrifenedig;
 • Barn arbenigol os yw’n gysylltiedig â thystiolaeth o brofiad a/neu statws proffesiynol.

Nid ydym yn gofyn am y canlynol:

 • Barn na chefnogir gan dystiolaeth;
 • Syniadau, cysyniadau neu gynigion.

Noder na allwn dderbyn copïau o unrhyw ddeunydd sy'n destun cyfyngiadau hawlfraint os byddai'r cyfyngiadau hynny’n cael eu torri gennych drwy ddarparu'r deunydd i ni. Gwiriwch statws hawlfraint unrhyw ddogfennau cyn eu hanfon atom. Os ydych yn ansicr ac os yw gwybodaeth wedi'i chyhoeddi, gallai fod yn well anfon y cyfeirnod neu ddolen we (URL) yn unig.

Croesawn dystiolaeth yn Saesneg a/neu Gymraeg ond mae'n bosibl na fyddwn yn gallu defnyddio tystiolaeth a ddarperir mewn ieithoedd eraill. Os oes gennych dystiolaeth berthnasol mewn iaith heblaw Saesneg neu Gymraeg, ystyriwch a fyddech chi'n gallu cyfieithu'r darn, neu grynodeb ohono, cyn ei anfon atom.

A ddylwn anfon tystiolaeth atoch rwyf wedi ei darparu mewn ymateb i alwadau cysylltiedig eraill am dystiolaeth?

Mae gennym eisoes fynediad at y wybodaeth a ddarparwyd mewn ymateb i'r galwadau canlynol am dystiolaeth:

Os ydych wedi cyflwyno tystiolaeth wrth ymateb i unrhyw un o'r uchod, nid oes angen i chi ail-anfon yr un wybodaeth honno atom. Fodd bynnag, mae cwmpas yr adolygiad hwn yn wahanol, felly mae'n bosibl y bydd gennych dystiolaeth berthnasol nad ydych eisoes wedi'i darparu. Mae'n bosibl eich bod hefyd wedi cyflwyno tystiolaeth mewn ymateb i alwadau am dystiolaeth neu arolygon diweddar eraill a gynhaliwyd gan nifer o sefydliadau eraill a fydd yn ddefnyddiol i'n hadolygiad, yn enwedig os yw'n berthnasol a/neu benodol i Gymru. Os ydych yn ansicr, anfonwch dystiolaeth yr ydych yn meddwl sy'n berthnasol i’r cwestiynau yr ydym yn eu gofyn.

Sut i ymateb

 • Trwy ddefnyddio'r hwb ymgynghori hwn: Dyma'r ffordd orau o ymateb – dechreuwch drwy glicio ar y ddolen isod, a fydd yn mynd â chi at y cwestiynau. Os hoffech anfon unrhyw ddogfennau atom, e-bostiwch neu bostiwch nhw atom yn y cyfeiriadau isod. Os ydych chi'n e-bostio neu anfon unrhyw ddogfennau, gwnewch yn si┼Ár eich bod yn nodi’n glir eich rhif adnabod ymateb unigryw, y byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig ar ôl cyflwyno eich ymateb ar-lein. Mae hyn fel y gallwn gysylltu eich ymateb ar-lein ag unrhyw ddogfennau y byddwch yn eu hanfon atom.
 • Drwy e-bost neu'r post: Os na hoffwch ddefnyddio'r hwb ymgynghori, gallwch gyflwyno tystiolaeth drwy e-bost i: adolygiad.adargwyllt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk, neu drwy'r post i: Galwad am Dystiolaeth Adolygiad Adar Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Bangor LL57 2DW. Os ydych yn ymateb drwy e-bost neu'r post yn hytrach nag ar-lein, rydym yn eich annog i ddarllen y cwestiynau ar y ffurflen ar-lein, er mwyn sicrhau bod unrhyw dystiolaeth yr ydych yn ei hanfon yn berthnasol. Rhowch eich enw, eich sefydliad (os yw'n berthnasol) a modd i ni gysylltu â chi os oes angen.

Sut bydd eich tystiolaeth yn cael ei defnyddio

Er mwyn bod yn dryloyw ac agored, noder ei bod yn bosibl y bydd pob ymateb i'r galwad hwn am dystiolaeth, gan gynnwys enwau ymatebwyr (ond nid eu manylion cyswllt preifat) ac adroddiadau neu ddogfennau a ddarperir ar ein cyfer, yn cael eu rhannu gyda sefydliadau eraill neu eu gwneud ar gael i'r cyhoedd, ac mae'n bosibl y cânt eu cyhoeddi ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ddarostyngedig i ofynion hawlfraint.

Gall gwybodaeth a ddarperir mewn ymateb i'r galwad hwn am dystiolaeth hefyd gael ei rhyddhau i'r cyhoedd neu bartïon eraill yn unol â chyfraith mynediad at wybodaeth (yn bennaf, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000).

Os ydych am i’ch ymateb gael ei gadw’n gyfrinachol, dywedwch wrthym yn glir pa wybodaeth yr hoffech ei chadw'n gyfrinachol a pham. Os ydych chi'n ymateb gan ddefnyddio'r hwb ymgynghori ar-lein, rhowch hynny yn eich ateb i Gwestiwn 19 (y cwestiwn olaf).  Mae angen i ni bwyso a mesur ceisiadau am gyfrinachedd yn erbyn ein rhwymedigaethau ar gyfer datgelu. Os ydym yn derbyn cais ar gyfer cadw eich enw neu unrhyw dystiolaeth a ddarperir yn gyfrinachol, gwnawn ystyried eich rhesymau dros wneud cais am gyfrinachedd yn llawn, ond ni allwn warantu y gellir cynnal cyfrinachedd o dan holl amgylchiadau.

Gwybodaeth preifatrwydd a diogelu data

Darllenwch bolisi preifatrwydd Cyfoeth Naturiol Cymru.

What happens next

Mae'r alwad hon am dystiolaeth bellach wedi cau. Byddwn yn ystyried yr holl ymatebion a gawsom, a byddwn yn ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol fel rhan o'n hadolygiad. Bydd ein cynigion hefyd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn 2021. Yn y cyfamser gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr adolygiad ar ein gwefan.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group

Interests

 • Species Licence
 • Trwydded Rhywogaeth