Find activities

 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 16 May 2022
 • Cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi Hysbysir drwy hyn fod Stena Line Ports Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded... More
  Opened 29 April 2022
 • Holyhead breakwater refurbishment scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Holyhead breakwater refurbishment scheme Notice is hereby given that Stena Line Ports Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine... More
  Opened 29 April 2022
 • Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr Hysbysir drwy hyn fod Fforwm Arfordir Sir Benfro CIC wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) ar gyfer newid i... More
  Opened 29 April 2022
 • Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a... More
  Opened 29 April 2022
 • Ymchwiliadau tir cynllun amddiffyn arfordir Canol y Rhyl

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Cais am drwydded forol ar gyfer ymchwiliadau tir cynllun amddiffyn arfordir Canol y Rhyl Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru... More
  Opened 29 April 2022
 • Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales... More
  Opened 29 April 2022
 • Natur am Byth! Short Survey

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. Natur am Byth! will land with you across Wales in 2023 if we are... More
  Opened 27 April 2022
 • NRW Education, Learning & Skills Webinar Evaluation April 2022

  Over the last year we have offered free, online training for learning in, learning about and learning for the natural environment, the many benefits it provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 26 April 2022
 • Adborth ar Weminar Addysg, Dysgu a Sgiliau CNC Ebrill 2022

  Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cynnig hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim ar ddysgu yn yr amgylchedd naturiol, dysgu amdano a dysgu ar ei gyfer, y manteision niferus y mae’n eu darparu a sut mae hyn yn cefnogi darpariaeth ar draws Cwricwlwm i Gymru a llawer o gwricwla... More
  Opened 26 April 2022
 • High Brown Fritillary Butterfly

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 22 April 2022
 • Llŷn ac Ynys Môn Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Opened 20 April 2022
 • Swansea Bay - Natur am Byth participant Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Llŷn Peninsula and Ynys Môn Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Holidaur Ar-lein Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth (Swansea Bay Stars of the Night) Bat Group Online Questionnaire (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Natur am Byth Online Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Welsh Marches - Natur am Byth Survey (English)

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 20 April 2022
 • Adolygiad gorsafoedd pwmpio Dolydd Wrddymbre

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli tri orsaf bwmpio yn ardal Dolydd Wrddymbre, ger Wrecsam yng Nghogledd Cymru. Gorsaf bwmpio Wern-y-Davy Gorsaf bwmpio Dolennion Gorsaf bwmpio Gwern-y-To Rydym ni’n gweithredu’r gorsafoedd pwmpio i... More
  Opened 19 April 2022
 • Worthenbury Meadows pumping stations review

  Natural Resources Wales (NRW) manages three land drainage pumping stations in the Worthenbury Meadows area, near Wrexham in North East Wales. Wern-y-Davy pumping station Dolennion pumping station Gwern-y-To pumping station We operate these pumping stations to... More
  Opened 19 April 2022
 • Information on Coed Cefn Pwll Du (Caerphilly) felling work

  Update 12/04/2022 Tree felling operations are taking place in order to comply with a Plant Health Notice issued on Larch trees within the woodland. The Larch has been infected with Phytophthora ramorum (larch Disease). Our contractors are now nearing the end of their felling... More
  Opened 13 April 2022
 • Gwybodaeth am waith coedwig Cefn Coed Pwll Du (Caerffili)

  Diweddariad 12/04/2022 Mae gwaith cwympo coed yn digwydd er mwyn cydymffurfio â Hysbysiad Iechyd Planhigion a gyhoeddwyd ar gyfer y coed llarwydd yn y coetir. Mae’r coed llarwydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd). Mae ein contractwyr... More
  Opened 13 April 2022
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer adnewyddu gollyngfa elifion Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar... More
  Opened 8 April 2022
 • Notice of Application for the replacement of Newport effluent outfall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of... More
  Opened 8 April 2022
 • REGISTRATION for Webinar - Peatlands Development Grants Programme Guidance

  Registration form for Webinar - Peatlands Development Grant ( The window for Webinar registration closes on the 27 th of April 2022. T he window for Grant applications opens on 4th of April 2022 and closes on the 4th of July 2022.) More
  Opened 4 April 2022
 • COFRESTRU ar gyfer Gweminar - Arweiniad i Raglen Grantiau Datblygu Mawndiroedd

  Trosolwg: Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminar - Grant Datblygu Mawndiroedd (Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau ar yr 27ain o Ebrill. Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn dechrau o'r 4ydd o Ebrill 2022 ac yn cau ar y 4ydd o Orffennaf 2022.) More
  Opened 4 April 2022
 • Penderfyniad Drafft ar Drwydded amgylcheddol Newbridge Energy Limited

  Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r newid. Byddwn yn cyhoeddi’r newid yn unig os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi ac os oes gan y gweithredwr y gallu i fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded y byddwn yn ei rhoi yn cynnwys amodau priodol i ddiogelu iechyd dynol... More
  Opened 31 March 2022
 • Newbridge Energy Limited Environmental Permit Draft Decision

  We are minded to issue the variation. We will only issue the variation if we believe that significant pollution will not be caused and the operator has the ability to meet the conditions of the permit. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the... More
  Opened 31 March 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw a Chwm Ogwr

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened 28 March 2022
275 results. Page 2 of 10