Find activities

 • ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Gwybodaeth Ychwanegol

  Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr. Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi... More
  Opened 15 December 2022
 • ORML2233 Awel y Môr Offshore Wind Farm Further Information Submission

  On 30 May 2022 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited submitted a marine licence application to NRW for a Fixed Offshore Windfarm named, Awel y Môr. Awel y Môr Offshore Wind Farm is a proposed sister project to the operational Gwynt y Môr Offshore Wind Farm off the... More
  Opened 15 December 2022
 • Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol Bae Cinmel

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun gwelliannau i amddiffynfa arfordirol bae cinmel Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau,... More
  Opened 14 December 2022
 • Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Kinmel Bay coastal defence improvements scheme Notice is hereby given that Conwy County Borough Council, Environment, Roads & Facilities, Mochdre Offices,... More
  Opened 14 December 2022
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer system wresogi gan ddefnyddio gwres y ddaear yn Neuadd Trefri, Aberdyfi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Fred Grainger wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer system wresogi gan ddefnyddio... More
  Opened 23 November 2022
 • Notice of Application for a Ground Source Heating System at Trefri Hall, Aberdovey

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Fred Grainger has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a ground source heating system at Trefri Hall,... More
  Opened 23 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Mathrafal

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'n gynaliadwy yr coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Opened 21 November 2022
 • Mathrafal Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 21 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Alwen

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â... More
  Opened 18 November 2022
 • Alwen Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local... More
  Opened 18 November 2022
 • Abergele Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 15 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Abergele

  Lleoliad Mae Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Abergele yn amlinellu’r dulliau at y dyfodol ar gyfer rheoli pum coetir o fewn y bryniau sy’n amgylchynu tref arfordirol Abergele: Coedwig Castell Gwrych, Coed y Geufron, Coed Bron-haul, Coed Tan-y-gaer a Choed Pen-y-gribin. Mae’r... More
  Opened 15 November 2022
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanwol Aberteifi

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn datblygu cynllun rheoli perygl llifogydd i leihau’r perygl o lifogydd llanwol yn ardal Y Strand yn Aberteifi. Nod y cynllun fydd lleihau’r perygl o lifogydd llanwol i tua 90 eiddo ar lan ogleddol afon Teifi yn ardal Y Strand a bydd yn ystyried effaith... More
  Opened 11 November 2022
 • Cardigan Tidal Flood Risk Management Scheme

  Natural Resources Wales (NRW) is developing a flood risk management scheme to reduce the risk of tidal flooding in The Strand area of Cardigan. The scheme will aim to reduce the tidal flood risk to approximately 90 properties on the north bank of the Afon Teifi in The Strand area and... More
  Opened 11 November 2022
 • Adolygiad o’r modd mae Bwrdd CNC yn ymgysylltu efo’r cyhoedd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfodydd Bwrdd rheolaidd. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r ffordd mae ein haelodau yn ymgysylltu â'r cyhoedd a pha newidiadau, os o gwbl, y mae angen eu gwneud i strwythur y cyfarfodydd er mwyn hwyluso gwell ymgysylltu â'r cyhoedd. More
  Opened 10 November 2022
 • Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am ymchwiliad daearegyddol o’r troedffordd ger yr afon Tawe Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Abertawe wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Opened 10 November 2022
 • Application for geotechnical investigation of the existing river Tawe footway

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for geotechnical investigation of the existing river Tawe footway Notice is hereby given that Swansea Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the... More
  Opened 10 November 2022
 • COFRESTRU ar gyfer Gweminarau di-dâl 30/11/22 - Arweiniad i Grant 2 Datblygu Mawndiroedd

  Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminarau 30/11/22 - Grant Datblygu Mawndiroedd Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau 29/11/22. Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn dechrau o'r 8ed o Dachwedd 2022 ac yn cau ar yr 8ed o Chwefror 2023. More
  Opened 8 November 2022
 • REGISTRATION for free Webinars 30/11/22 - Peatlands Development Grant 2 Guidance

  Registration form for Webinar 30/11/22 - Peatlands Development Grant The window for Webinar registration closes 29/11/22. T he window for Grant applications is open from the 8th of November 2022, closing on the 8th of February 2023. More
  Opened 8 November 2022
 • Information on forest operations at Coed Cilonydd

  We need to undertake felling operations at Coed Cilonydd woodland near Abercarn,to remove larch trees which are infected with Phytophthora ramorum (more commonly known as larch disease). At the moment, the felling operation has been put on hold, due to some economic challenges in... More
  Opened 8 November 2022
 • Information on forest operations at Trellech Common

  Update 23 January 2023 The thinning operations are now complete. However, haulage within the woodland is still live. Foot paths into the woodland from the Narth via the metal kissing gate have now re-opened for public access, along with all the forest roads. Please... More
  Opened 8 November 2022
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghoed Cilonydd

  Mae angen inni gynnal gwaith cwympo coed yng nghoetir Coed Cilonydd ger Abercarn, i gael gwared o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd llarwydd). Ar y funud, mae’r gwaith cwympo wedi cael ei ohirio, o ganlyniad i heriau... More
  Opened 8 November 2022
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwig yng Nghomin Trelech

  Diweddariad 23 Ionawr 2023 Mae'r gwaith teneuo bellach wedi ei gwblhau. Fodd bynnag, mae tu mewn y goedwig yn dal i fod yn safle byw. Mae llwybrau troed i mewn i'r coetir o'r Narth drwy'r giât fochyn fetel bellach wedi ailagor ar gyfer i'r cyhoedd, ynghyd â'r holl ffyrdd... More
  Opened 8 November 2022
 • Heads of the Valleys Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 7 November 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Blaenau’r Cymoedd

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened 7 November 2022
 • Abergynolwyn Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 25 October 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Abergynolwyn

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn... More
  Opened 25 October 2022
 • Wales Water Management Forum Communication Survey

  The key principles of WFD are: Protect (prevent deterioration) Restore (aim to achieve good or better status) Promote (the value of the water environment and sustainable water use) This survey is aimed at obtaining the views of the members of the Wales Water Management Forum... More
  Opened 24 October 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig De Dyffryn Gwy

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened 24 October 2022
 • Wye Valley South Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 24 October 2022
373 results. Page 2 of 13