Find activities

 • Gwaith cwympo coed llarwydd yn Nwyrain Mescoed Mawr

  Pa waith sy’n mynd rhagddo? Diweddariad 20/03/2023 Mae gwaith torri coed i gael gwared ar 14 ha o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yng nghoetiroedd Dwyrain Mescoed Mawr, ger Casnewydd, bellach wedi’i gwblhau. Bydd ailblannu yn digwydd y gaeaf hwn fel rhan o raglen ailstocio 2023/2024. Diweddariad 26/09/2022 Mae gwaith cwympo coed bellach wedi dechrau... More
  Opened 7 September 2022
 • Mescoed Mawr East larch felling operations

  What work is taking place? Update 20/03/23 Felling operations to remove 14 ha of larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) in Mescoed Mawr East woodlands, near Newport, have now been completed. Re planting will take place this winter as part of 2023/ 2024 restocking programme. Update 26 / 09 /2022 Felling operations have now begun in Mescoed Mawr East woodlands, near Newport, to... More
  Opened 7 September 2022
 • Notice of Application for the disposal of Dredged Material from Cardiff Bay Locks, Outer Harbour and approaches at sea

  Marine And Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Cardiff Harbour Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the disposal of dredged material from Cardiff bay locks, outer harbour and approaches at sea. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 28 September 2023
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein ... More
  Opened 28 September 2023
 • Old Castle Down SSSI - Grazing to Help Wildlife

  Cliciwch yma i ddarllen y dudalen yn Gymraeg / Click here to read this page in Welsh Old Castle Down Old Castle Down is designated as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) due to several distinct features including limestone grassland, limestone heath and humid heath. The variation in these plant communities reflects the changes in the calcium carbonate content of the soils. On the west side of the B4265 the calcareous grassland is dominated by sheep’s fescue grass... More
  Opened 23 September 2023
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol... More
  Closed 21 September 2023
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Update 20/03/23 We’ve paused the scheduled forest thinning operations in the eastern part of the woodland due to potential nesting birds in the area. Work is now scheduled to begin in late July – early August once the birds have fledged and left their nests. Find out more about how we protect wild birds during forestry operations Update 08/11/2022 Forest thinning operations are due to begin shortly in the eastern part of the... More
  Closed 21 September 2023
 • Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad rhwydwaith gwirfoddolwyr llifogydd (2)

  Rydym yn trefnu digwyddiadau rhwydwaith i wirfoddolwyr ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chynllun llifogydd cymunedol neu sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o gynllun llifogydd cymunedol. Dyma gyfle i wneud y canlynol: siarad gyda phobl eraill sy'n wynebu heriau tebyg fel y gall pawb ddysgu gan ei gilydd clywed gan wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â llifogydd a sut maent yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghymru gweithio mewn grwpiau... More
  Closed 20 September 2023
 • Notice of Application for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport Notice is hereby given that Ancala Water Services (Estates) Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 20 September 2023
 • Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn Hysbysir drwy hyn fod Ancala Water Services (Estates) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer clirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn. Gallwch weld y dogfennau cais... More
  Closed 20 September 2023
 • Sign up for a flood volunteer network event

  We arrange volunteer network events for anyone involved or interested in being in a community flood plan. This is an opportunity to: talk to others who face similiar challenges to learn from each other hear from different organisations involved in flooding and how they work together in Wales work in smaller groups to review a flooding incident speak to representatives from other organisations one-to-one This year, we have events in: ... More
  Closed 20 September 2023
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Opened 14 September 2023
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Opened 14 September 2023
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i ddechrau cyn hir i deneuo'r coed conwydd o fewn y coetir er mwyn helpu i adfer y goedwig yn ôl i statws coetir hynafol. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Bydd ardaloedd o goed ifanc o fewn y coetir nad ydynt wedi'u teneuo o'r blaen yn cael eu teneuo am y tro cyntaf, a fydd yn caniatáu... More
  Opened 14 September 2023
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd gwaith cwympo coed yn dechrau digwydd yn New Mills, Tryleg, i gael gwared ar oddeutu pum hectar o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Fel rhan o’r gweithrediadau, bydd ein contractwyr hefyd yn gwaredu nifer o goed hemlog y gorllewin o’r coetir, sy’n oresgynnol iawn, yn taflu... More
  Opened 14 September 2023
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Opened 14 September 2023
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Opened 14 September 2023
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Opened 14 September 2023
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Opened 14 September 2023
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Opened 14 September 2023
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly to thin the conifer trees within the woodland to help restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Areas of young trees within the woodland that have not been thinned previously, will have their initial thin, which will allow better... More
  Opened 14 September 2023
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months Felling operations will take place in Trellench New Mills will commence, to remove approximately 5 ha larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) As part of the operations, our contractors will also remove a number of Western Hemlock trees from the woodland which are highly invasive, casting heavy shade, making... More
  Opened 14 September 2023
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Opened 14 September 2023
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Opened 14 September 2023
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Opened 14 September 2023
 • APPLICATION FOR CONSTUCTION AND DREDGE WORKS ASSOCIATED WITH THE MOSTYN ENERGY PARK EXTENSION PROJECT

  Public notice marine and coastal access act 2009 marine works (environmental impact assessment) regulations 2007 application for construction and dredge works associated with the Mostyn Energy Park extension project Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact... More
  Opened 11 September 2023
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau... More
  Opened 11 September 2023
 • Notice of Application for Barmouth Viaduct Gardens

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Barmouth Viaduct Gardens Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Repair to section of sea wall and installation of flood gate and new drainage system. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 7 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweirio rhan o’r morglawdd a gosod llifddor a system ddraenio newydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 7 September 2023
 • Notice of Application for a High-Pressure Gas diversion under the River Towy

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a High-Pressure Gas diversion under the River Towy. Notice is hereby given that Wales & West Utilities has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a high-pressure gas diversion under the River Towy. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 6 September 2023
477 results. Page 1 of 16