Find activities

 • Minded to Issue North Powys Bulking Facility PAN 018305

  Powys County Council has applied for a new bespoke environmental permit under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016, to operate a new facility for the bulking of non-hazardous material from kerbside collections. They propose to accept and process up to 22,500 tonnes per year of non-hazardous waste, with a maximum of 425 tonnes on site at any one time prior to being transferred offsite for further recovery or disposal. A previous application... More
  Opened 2 June 2023
 • Bwriadu Dyroddi Cyfleuster Gogledd Powys PAN 018305

  Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais am drwydded amgylcheddol bwrpasol newydd o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016, i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer swmpio deunydd nad yw'n beryglus o gasgliadau wrth ymyl y ffordd. Maent yn cynnig derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn o wastraff nad yw'n beryglus, gydag uchafswm o 425 tunnell ar y safle ar unrhyw un adeg cyn cael ei drosglwyddo oddi ar y safle i gael ei brosesu neu waredu ymhellach. ... More
  Opened 2 June 2023
 • Welsh language training

  The survey will take approximately 5 minutes to complete. We would really appreciate some feedback regarding Welsh language training. From this questionnaire, we would like to gather information on how you are using your Welsh language skills, and whether we can do more to help you. Please try to give us as much information as possible. This should take around 5 minutes to complete. Thank you very much for your time to complete this. More
  Closed 2 June 2023
 • Hyfforddiant Iaith Cymraeg

  Bydd yr arolwg yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau. Byddem wir yn gwerthfawrogi rhywfaint o adborth ynghylch hyfforddiant Cymraeg. O'r holiadur hwn, hoffem gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio eich sgiliau Cymraeg, ac a allwn wneud mwy i'ch helpu. Ceisiwch roi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni. Diolch yn fawr iawn am eich amser i gwblhau hyn. More
  Closed 2 June 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Gwydir Reservoirs safety improvements

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Gwydir Reservoirs Safety Improvements Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to three reservoirs within the Gwydir Forest. The reservoirs are Llyn Goddionduoun (SH752 583), Llyn Tynymynydd (SH767 589) and Llyn Cyfty (SH773 590). The proposed improvement work will involve repairs to existing spillways, localised topsoiling,... More
  Closed 1 June 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwelliannau Diogelwch Cronfeydd Dŵr Gwydir

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Gwelliannau Diogelwch Cronfeydd Dŵr Gwydir Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella tair cronfa ddŵr yng Nghoedwig Gwydir. Y cronfeydd yw Llyn Goddionduoun (SH752 583), Llyn Tynymynydd (SH767 589) a Llyn Cyfty (SH773 590). Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys atgyweirio gorlifannau cyfredol, gosod pridd uchaf mewn... More
  Closed 1 June 2023
 • Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

  Wedi'i diweddaru ar 31 Mai 2023 Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect. I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma . Mae Tirweddau Dynodedig, sy'n cynnwys Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), yn gorchuddio tua 25% o Gymru. Maent yn ardaloedd a gydnabyddir yn gyfreithiol am eu harddwch naturiol, ac ar... More
  Created 30 May 2023
 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 31 May 2023 Welcome to the North East Wales National Park Designation Project information page. We have created this to provide easy access to information about the project. To view the page in Welsh, please click here . Designated Landscapes, consisting of National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs), cover approximately 25% of Wales. They are areas legally recognised for their natural beauty, and for National Parks, the... More
  Created 30 May 2023
 • Notice of Application for Awel y Môr Offshore Wind Farm Geotechnical Investigation

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Awel y Môr Offshore Wind Farm Geotechnical Investigation Notice is hereby given that Awel y Môr Offshore Windfarm Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for geotechnical investigation to characterise the site area for the proposed Awel y Môr Offshore Wind Farm. You can see the application... More
  Opened 26 May 2023
 • Hysbysiad o Gais i gynnal Archwiliad Geodechnegol o Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i gynnal Archwiliad Geodechnegol o Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Hysbysir drwy hyn fod Awel y Môr Offshore Windfarm Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal archwiliad geodechnegol i nodweddu ardal y safle ar gyfer y Fferm Wynt Alltraeth arfaethedig yn Awel y Môr. Gallwch weld y dogfennau... More
  Opened 26 May 2023
 • CAIS AM DRWYDDED FOROL I GARTHU A GWAREDU - MARINA DEGANWY

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 CAIS AM DRWYDDED FOROL I GARTHU A GWAREDU - MARINA DEGANWY Hysbysir drwy hyn fod Lakleand Leisure Estates Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer am drwydded forol i wneud gwaith carthu a gwaredu deunydd ym Marina Deganwy. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 25 May 2023
 • Notice of Application for a Marine Licence for Deganwy Marina Maintenance Dredge and Disposal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a Marine Licence for Deganwy Marina Maintenance Dredge and Disposal Notice is hereby given that Lakeland Leisure Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence for Deganwy Marina Maintenance Dredge and Disposal. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 25 May 2023
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

  Rydym yn paratoi i gyhoeddi ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru diweddaraf a hoffem dderbyn sylwadau ac adborth a fydd yn helpu i lunio a chwblhau’r cynllun hwn cyn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn mae CNC yn bodloni gofynion Rhan 4 y Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009), mae’r cynllun hwn yn gam olaf yr ail gylch o waith dadansoddi a chynllunio a fandadir gan y ddeddfwriaeth hon. Mae’r Cynllun Rheoli Perygl... More
  Closed 24 May 2023
 • Flood Risk Management Plan for Wales

  We are preparing to publish our latest Flood Risk Management Plan for Wales and would like to seek the views and feedback to help shape and finalise this plan ahead of publication later this year. In producing this plan NRW is fulfilling the requirements of Part 4 of the Flood Risk Regulations (2009), this plan is the final stage of the second cycle of analysis and planning work mandated by this legislation. The Flood Risk Management Plan builds on our analysis of what is at... More
  Closed 24 May 2023
 • Notice of Application for Mona Offshore Wind Farm Suction Bucket Foundation Trials

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Mona Offshore Wind Farm Suction Bucket Foundation Trials Notice is hereby given that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to carry out suction bucket foundation trials for Mona Offshore Wind Farm. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 18 May 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Treialon ar gyfer Sylfeini Bwced Sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Treialon ar gyfer Sylfeini Bwced Sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona Hysbysir drwy hyn fod Mona Offshore Wind Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal treialon ar gyfer sylfeini bwced sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim,... More
  Opened 18 May 2023
 • Notice of Application for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog Notice is hereby given that Alun Griffiths Contractors Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog. You can see the application documents free of charge,... More
  Opened 15 May 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog Hysbysir drwy hyn fod Alun Griffiths Contractors Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad... More
  Opened 15 May 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Bwlch Nant Yr Arian Reservoir Drainage Works

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Bwlch Nant Yr Arian Reservoir Drainage Works Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Bwlch Nant Yr Arian Reservoir Drainage Works, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AB. The proposed improvement works will involve the installation of formal mitre drain downstream of the reservoir. Natural Resources Wales considers that the... More
  Opened 12 May 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwaith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Gwaith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwelliannau i Waith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AB. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys gosod draen meitr ffurfiol i lawr yr afon o’r gronfa ddŵr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o’r farn nad yw’r gwaith... More
  Opened 12 May 2023
 • Notice of Application for Pont Foryd waterproofing and resurfacing works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pont Foryd waterproofing and resurfacing works Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pont Foryd waterproofing and resurfacing works. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/... More
  Closed 10 May 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith diddosi a gosod wyneb newydd ar Bont Foryd

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith diddosi a gosod wyneb newydd ar Bont Foryd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith diddosi a gosod wyneb newydd ar Bont Foryd. Gallwch weld dogfennau’r cais yn rhad ac am ddim, ar https://publicregister.naturalresources.wales/ .... More
  Closed 10 May 2023
 • Newborough People Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is inviting you to complete the short survey at the bottom of this page to help us develop our new People Plan for Newborough National Nature Reserve and Forest on Anglesey . We would like to know more about how you use and access the site as well as the challenges you face. By building a better understanding of how people use the site and what their needs are, NRW and partners can work on managing access, activities, the natural... More
  Opened 10 May 2023
 • Cynllun Pobl Niwbwrch

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn eich gwahodd i gwblhau’r arolwg byr ar waelod y dudalen hon i’n helpu i ddatblygu ein Cynllun Pobl newydd ar gyfer Gwarchodfa Natur Genedlaethol a Choedwig Niwbwrch ar Ynys Môn . Hoffem wybod mwy am sut rydych chi'n defnyddio ac yn mynd at y safle yn ogystal â'r heriau rydych chi'n eu hwynebu. Drwy feithrin gwell dealltwriaeth o sut mae pobl yn defnyddio’r safle a beth yw eu hanghenion, gall CNC a phartneriaid weithio... More
  Opened 10 May 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: North Wales Eel Pass Programme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended North Wales Eel Pass Programme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Hydrometric weir on Afon Gwyrfai In Bontnewydd, NGR SH 48382 59885 The proposed improvement works will involve the following: Construction of an Eel pass over the gauging weir, repairing the fish pass rock ramp and damaged weir wingwall. The... More
  Closed 6 May 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Rhaglen Ysgol Lyswennod Gogledd Cymru

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella’r gored Hydrometrig ar Afon Gwyrfai, Bontnewydd, Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SH 48382 59885. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: Adeiladu ysgol lyswennod dros y gored fesur, atgyweirio ramp graig yr ysgol bysgod a’r difrod i wal ochr y gored. Nid yw’r datblygiad... More
  Closed 6 May 2023
 • Wales’ Commemorative woodlands

  In March 2021 the First Minister announced his intention to create two new woodlands, to act as a memorial to all those who sadly lost their lives in the Covid-19 pandemic, and the way society in Wales has coped with the threat of Covid-19. Natural Resources Wales and National Trust Cymru are privileged to be working in partnership to support the Welsh Government’s commemorative woodlands project. Initially two new woodlands will be created, one in North and one in... More
  Closed 30 April 2023
 • Coetiroedd Coffa Cymru

  Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i greu dau goetir newydd, i weithredu fel cofeb i bawb a gollodd eu bywydau yn y pandemig Covid-19, a'r ffordd y mae cymdeithas yng Nghymru wedi ymdopi â bygythiad Covid-19. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn cael y fraint o weithio mewn partneriaeth i gefnogi prosiect coetiroedd coffa Llywodraeth Cymru. I ddechrau, bydd dau goetir newydd yn cael eu creu, un yn y... More
  Closed 30 April 2023
 • Carno Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Closed 23 April 2023
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Carno

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Closed 23 April 2023
416 results. Page 1 of 14