Find activities

608 results

 • ORML2429T Mona Offshore Wind Farm Marine Licence Application

  On 31 May 2024, NRW accepted a Marine Licence application from Mona Offshore Wind Limited for works associated with the construction and maintenance of the transmission assets of the Mona Offshore Windfarm Project located in the East Irish Sea. The Transmission assets consist of export cables, interconnector cables and substation platforms. The proposed export cables make landfall in Llanddulas, North Wales. Outside the scope of this Marine Licence... More
  Opened 22 July 2024
 • ORML2429T Cais am Drwydded Morol ar gyfer Fferm Wynt Ar y Môr Mona

  Ar 31 Mai 2024 derbyniodd CNC gais am drwydded forol gan Mona Offshore Wind Limited ar gyfer gwaith cysylltiedig ag adeiladu a chynnal asedau trosglwyddo Prosiect Fferm Wynt Ar y Môr Mona sydd yn Nwyrain Môr Iwerddon. Mae'r Asedau trosglwyddo yn cynnwys ceblau allforio, ceblau rhyng-gysylltydd a llwyfannau is-orsaf. Mae'r ceblau allforio arfaethedig yn cyrraedd y tir yn Llanddulas, Gogledd Cymru. Y tu allan i gwmpas y cais hwn am Drwydded Forol mae'r Asedau... More
  Opened 22 July 2024
 • Cais i amrywio trwydded amgylcheddol yn Nhrawsfynydd

  Mae Nuclear Restoration Services Limited (NRS) (Magnox gynt) wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i newid ei Drwydded Amgylcheddol ar gyfer hen safle Gorsaf Ynni Niwclear Trawsfynydd. Mae’r newid hwn, a elwir yn ‘amrywiad’, yn ofyniad cyfreithiol o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Mae NRS yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear, sy’n berchen ar y safle. Caeodd Gorsaf Ynni Niwclear Trawsfynydd... More
  Opened 9 July 2024
 • Trawsfynydd environmental permit variation application

  Nuclear Restoration Services Limited (NRS) (formerly Magnox) has submitted an application to Natural Resources Wales (NRW) to change its Environmental Permit for the former Trawsfynydd Nuclear Power Station site. This change, termed a ‘variation’, is a legal requirement under the Environmental Permitting Regulations (England and Wales) 2016. NRS is a wholly owned subsidiary of the Nuclear Decommissioning Authority, which owns the site. Trawsfynydd Nuclear... More
  Opened 9 July 2024
 • Notice of Application for A465 Clydach Underbridge Scour Repair and Protection Measures

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of Application for A465 Clydach Underbridge Scour Repair and Protection Measures Notice is hereby given that South Wales Trunk Road Agent has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 8 July 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Mesurau Atgyweirio a Diogelu strwythur atal erydiad Isbont Clydach A465

  Deddf y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o Gais ar gyfer Mesurau Atgyweirio a Diogelu strwythur atal erydiad Isbont Clydach A465 Hysbysir drwy hyn fod Asiant Cefnffyrdd De Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau... More
  Opened 8 July 2024
 • Clocaenog Forest: Improving the Visitor Experience

  Clocaenog Forest: Improving the Visitor Experience Tudalen Gymraeg i'w weld yma. Natural Resources Wales have received funding from RWE’s Clocaenog Forest Wind Farm project to use for recreational improvements across areas of the NRW-managed Welsh Government Woodland Estate in North East Wales. We are currently drafting plans to enhance the recreation offered in Clocaenog Forest. The project is currently at an early stage. Help us... More
  Opened 1 July 2024
 • Cynlluniau Hamdden Coedwig Clocaenog

  Coedwig Clocaenog: Gwella Profiad Ymwelwyr English page can be found here. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cyllid gan brosiect Fferm Wynt Coedwig Clocaenog RWE i’w ddefnyddio ar gyfer gwelliannau hamdden ar draws ardaloedd o Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a reolir gan CNC yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wrthi'n drafftio cynlluniau i wella'r hamdden sy’n cael ei gynnig yng Nghoedwig Clocaenog. Megis dechrau y mae’r prosiect ar hyn o bryd.... More
  Opened 1 July 2024
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Closed 28 June 2024
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Closed 28 June 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Weir Removal Works

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Weir Removal Works Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Afon Elwy at Llanfair Talhaiarn, Conwy LL22 8YU, NGR 93055 70474. The proposed works will involve the following: removal of the existing weir, localised bank stabilisation works and erosion mitigation measures. The works are are part of our... More
  Closed 16 June 2024
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwaith Symud Cored Llanfair Talhaearn

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Gwaith Symud Cored Llanfair Talhaearn Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Afon Elwy yn Llanfair Talhaearn, Conwy LL22 8YU, NGR 93055 70474. Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys y canlynol: cael gwared o’r gored bresennol, gwaith sefydlogi glannau lleol a mesurau lliniaru erydiad. Mae’r gwaith yn rhan o’n Rhaglen... More
  Closed 16 June 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Glascoed Bypass Channel repairs and Improvements

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Glascoed Bypass Channel repairs and Improvements Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Glascoed Bypass Channel on the Afon Cynllaith in Llansilin, Powys SY10 7QB (NGR 21688 28205). The proposed works will involve the following: Modifications to the existing bypass channel intake structure and associated remedial... More
  Closed 16 June 2024
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Atgyweiriadau a gwaith gwella Sianel Osgoi Glascoed

  Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Atgyweiriadau a gwaith gwella Sianel Osgoi Glascoed Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella i Sianel Osgoi Glascoed ar Afon Cynllaith yn Llansilin, Powys SY10 7QB (NGR SJ 21688 28205). Bydd y gwaith arfaethedig yn cynnwys y canlynol: Addasiadau i strwythur mewnlif y sianel osgoi bresennol a gwaith adfer cysylltiedig.... More
  Closed 16 June 2024
 • Notice of Application for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station Notice is hereby given that Eric Wright Water Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the Installation of Pipework at Beach Road Sewage Pumping Station. You can see the application documents free of charge, by visiting ... More
  Closed 12 June 2024
 • Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i osod pibellau yng ngorsaf bwmpio carthion Lôn Glan y Môr Hysbysir drwy hyn fod Eric Wright Water Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gosod pibellau yng Ngorsaf Bwmpio Carthion Lôn Glan Môr . Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Closed 12 June 2024
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Closed 31 May 2024
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Closed 31 May 2024
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Closed 31 May 2024
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Closed 31 May 2024
 • Estates Standards Restocking Survey 2024

  Firstly, we would like to thank everyone in place who has collaborated with us and Maelor through a difficult planting season. Despite the challenges faced we have delivered our restock programme for year 2. We would very much like to factor your feedback into our thinking and will be presenting some thoughts to the Land Management Business Group in June. Gavin Bown sits on this. Your team’s responses to this survey may be included as background evidence. Standards Team have provided a... More
  Closed 30 May 2024
 • Notice of Application for Future Port Talbot Marine Ground Investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Future Port Talbot Marine Ground Investigations Notice is hereby given that Associated British Ports Holdings Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for ground investigations works including boreholes, Van Been grabs and vibrocores. Works will take place sin the harour,... More
  Closed 29 May 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Archwilio Tir Morol ym Mhort Talbot yn y Dyfodol Hysbysir drwy hyn fod Associated British Ports Holdings Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith archwilio tir gan gynnwys tyllau turio, teclynnau samplu Van Veen a vibrocores. Bydd y... More
  Closed 29 May 2024
 • Notice of Application for Chapel Reen Outfall Repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Chapel Reen Outfall Repairs Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Chapel Reen Outfall Repairs. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ ... More
  Closed 29 May 2024
 • Hysbysiad o Gais i Atgyweirio Arllwysfa Chapel Reen

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Atgyweirio Arllwysfa Chapel Reen Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gweithredi Atgyweiriadau i Arllwysfa Chapel Reen. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 29 May 2024
 • Gweithio gyda’n Gilydd

  Oes gennych chi ddiddordeb yn nŵr Cymru? Helpwch ni i lunio ei ddyfodol! Mae angen inni wneud yn siŵr ein bod yn ymgysylltu â’r bobl gywir ar yr adeg gywir yn y ffordd gywir ynghylch cynlluniau ar gyfer dŵr yng Nghymru. Rhowch wybod i ni pwy sydd â diddordeb yn y gwaith hwn a sut y gallwn ymgysylltu â nhw a hysbysu pawb. Rydym yn croesawu barn pawb felly a fyddech cystal â rhannu'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn ag... More
  Opened 29 May 2024
 • Working Together Consultation

  Are you interested in Wales’s water? Help us shape its future! We need to make sure we engage the right people at the right time in the right way about plans for water in Wales. Let us know who is interested in this work, how we can engage and keep you informed. We welcome everyone’s views so please share this public consultation with others. To view the page in Welsh, please click here. River Basin Management Plans... More
  Opened 29 May 2024
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: North Wales Eel Pass Programme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended North Wales Eel Pass Programme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Pont Y Capel Hydrometric weir on Afon Alyn near Llay, Wrexham, NGR SJ 33526 54047. The proposed improvement works will involve the following: Construction of an Eel pass over the gauging weir and provision of access... More
  Closed 28 May 2024
 • Cyhoeddiad O Fwriad I Beidio  Pharatoi Datganiad Amgylcheddol: Rhaglen Ysgol Lyswennod Gogledd Cymru

  Cyhoeddiad O Fwriad I Beidio  Pharatoi Datganiad Amgylcheddol Rheoliad 12B Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Rhaglen Ysgol Lyswennod Gogledd Cymru Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella cored hydrometrig Pont y Capel ar Afon Alun ger Llai, Wrecsam, NGR SJ 33526 54047. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y... More
  Closed 28 May 2024
 • SOCIAL PRESCRIBING (NATURE­ BASED) SURVEY

  NRW and Coed Lleol are working together to increase the take up of nature-based social prescribing, through developing some succinct video and learning content. More
  Closed 27 May 2024
608 results. Page 1 of 21