Find activities

 • Cynllun Adnoddau Coedwig Eryri

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 2 August 2021
 • Eryri Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 2 August 2021
 • Remediation works to the Newport Transporter Bridge

  Notice of Application for remediation works to the Newport Transporter Bridge Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Newport City Council has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal... More
  Closed 31 July 2021
 • Bont Gludo Casnewydd

  Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith adfer i Bont Gludo Casnewydd Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad... More
  Closed 31 July 2021
 • Fly-tipping Protocol update - partners survey to identify updates needed

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales on behalf of the following organisations, who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. Bridgend CBC, Caerphilly CBC, Cardiff CBC, Carmarthenshire CBC, Conwy CBC, Gwynedd CBC, Natural Resources Wales, Neath Port... More
  Closed 31 July 2021
 • Application for a marine licence for beach nourishment at Aberaeron Harbour

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 PART 4: MARINE LICENSING APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR BEACH NOURISHMENT AT ABERAERON HARBOUR Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Ceredigion County Council... More
  Closed 23 July 2021
 • Cais am drwydded forol i adfer traeth yn harbwr Aberaeron

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL CAIS AM DRWYDDED FOROL I ADFER TRAETH YN HARBWR ABERAERON Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i... More
  Closed 23 July 2021
 • North Wales eel pass programme: announcement of intention not to prepare an environmental statement

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Hydrometric weirs on Afon Clywedog Bowling Bank near Wrexham, NGR SJ39574 48244; Afon... More
  Closed 23 July 2021
 • Rhaglen Llwybr Llyswennod Gogledd Cymru: datganiad o fwriad i beidio a pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r coredau hydrometrig ar afon Clywedog, Bowling Bank, ger Wrecsam, Cyf GC SJ39574 48244;... More
  Closed 23 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Dyfi

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Created 22 July 2021
 • Dyfi Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Created 22 July 2021
 • Information on forestry operations at St. James woodlands

  Current operations Forest thinning operations are currently taking place in St.James woodlands near Tredegar to open up the crop and provide better access for future management of the woodland. The thinning will help to promote stability of the existing trees, whilst also... More
  Opened 20 July 2021
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Gweithrediadau presennol Mae gwaith teneuo coedwigoedd yn digwydd ar hyn o bryd yng nghoetiroedd St. James ger Tredegar i agor y goedlan a darparu gwell mynediad ar gyfer rheoli'r coetir yn y dyfodol. Bydd y gwaith teneuo yn helpu i atgyfnerthu sefydlogrwydd y... More
  Opened 20 July 2021
 • Fisheries Byelaws Consultation 2021 - River Usk and River Wye in Wales

  The current byelaws which implement catch and release on the River Usk for salmon at all times and for any sea trout caught before the 1 May; and on the River Wye for all salmon and sea trout at all times, are due to expire on 31 December 2021. This could end any requirement to release rod... More
  Opened 19 July 2021
 • Ymgynghoriad Is-ddeddfau Pysgodfeydd 2021 - Afon Wysg ac Afon Gwy yng Nghymru

  Mae disgwyl i’r is-ddeddfau cyfredol sy'n gweithredu dal a rhyddhau ar Afon Wysg yn achos eogiaid, a hynny bob amser, ac yn achos unrhyw frithyll môr a ddaliwyd cyn 1 Mai; ac ar Afon Gwy yn achos yr holl eogiaid a brithyllod môr, a hynny bob amser, ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2021. Gallai... More
  Opened 19 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Abertawe Isaf

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Opened 19 July 2021
 • Lower Swansea Valley Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 19 July 2021
 • Fisheries Byelaws Consultation 2021 - River Severn

  The “Severn Salmon and Sea Trout stock assessment and review of fisheries regulations: Technical case for fishery byelaws” explains why we are consulting on The River Severn Rod and Line (Salmon and Sea Trout) (Wales) Byelaws 2021 - an updated suite of byelaws to limit the exploitation of... More
  Opened 19 July 2021
 • Ymgynghoriad Is-ddeddfau Pysgodfeydd 2021 - Afon Hafren

  Mae “Asesiad o stoc eogiaid a brithyllod y môr yn afon Hafren ac adolygiad o’r rheoliadau pysgodfeydd: Achos technegol ar gyfer is-ddeddfau pysgodfeydd” yn esbonio pam ein bod yn ymgynghori ar IS-DDEDDFAU GWIALEN A LEIN AFON HAFREN (EOGIAID A BRITHYLLOD Y MÔR) (CYMRU) 2021 - cyfres... More
  Opened 19 July 2021
 • Bethesda and Abergwyngregyn Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 16 July 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Bethesda a Abergwyngregyn

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Closed 16 July 2021
 • Adborth ar Weminar Coed a Choetiroedd CNC - 01/07/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Closed 15 July 2021
 • NRW Trees and Woodlands Webinar Evaluation - 01/07/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closed 15 July 2021
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Flood Risk Management Scheme Phase 2 Natural Resources Wales (NRW) gives notice that it proposes to carry out improvement works to the flood defences on Nant... More
  Closed 14 July 2021
 • Datganiad o fwriad i beidio a pharatoi Datganiad Amgylcheddol: Llanfair Talhaearn

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) O.S. 1999/1783 fel y’u diwygiwyd Cam 2 Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanfair Talhaearn Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn hysbysu ei fod yn cynnig cynnal gwaith gwella i'r amddiffynfa rhag... More
  Closed 14 July 2021
 • Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for construction of a new outfall, discharge chamber and headwall to alleviate flooding to streets and nearby residential properties during high tide from the River Teifi. Notice is hereby given that Morgan Sindall has applied to... More
  Closed 13 July 2021
 • Hysbysiad o Gais am adeiladu gollyngfa newydd, siambr ollwng a chefnfur

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am adeiladu gollyngfa newydd, siambr ollwng a chefnfur i liniaru llifogydd mewn strydoedd ac eiddo preswyl cyfagos yn ystod llanw uchel o Afon Teifi Hysbysir drwy hyn fod Morgan Sindall wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol... More
  Closed 13 July 2021
 • Notice of application for Seagrass Restoration Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Seagrass Restoration Project Notice is hereby given that Seagrass Ocean Rescue has applied to Natural Resources Wales for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The... More
  Closed 5 July 2021
 • Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gyfer Prosiect Adfer Morwellt Hysbysir drwy hyn fod Seagrass Ocean Rescue wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.... More
  Closed 5 July 2021
 • NRW Education, Learning & Skills Webinar Feedback

  We have recently been offering free, online training to highlight the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closed 5 July 2021
103 results. Page 1 of 4