Find activities

 • Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Bangor City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for refurbishment on Garth (Bangor) pier. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the application... More
  Opened 3 March 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer adfer Pier y Garth (Bangor)

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adfer Pier y Garth (Bangor). Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais... More
  Opened 3 March 2023
 • COFRESTRU ar gyfer Gweminarau di-dâl 24/4/23 - Arweiniad i Grant Cyflawni Mawndiroedd 1

  Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminarau 24/4/23 - Grant Cyflawni Mawndiroedd Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau 23/4/23. Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn dechrau o'r 31ain o Fawrth ac yn cau ar y 1af o Orffennaf 2023. More
  Created 27 March 2023
 • NRW’s proposed approach to regulating the release of gamebirds

  Why are we consulting? Significant numbers of non-native gamebirds, particularly common pheasant and red-legged partridge, are released in Wales each year. Within the boundaries of Sites of Special Scientific Interest (SSSI) these releases usually require consent. However, in Wales, there is currently little regulation outside of protected sites. This has led to concerns about the ability of agencies like Natural Resources Wales (NRW) to effectively... More
  Opened 27 March 2023
 • Dull gweithredu arfaethedig CNC ar gyfer rheoleiddio rhyddhau adar hela yng Nghymru

  Pam rydym yn ymgynghori? Mae niferoedd sylweddol o adar hela estron, yn enwedig ffesantod a phetris coesgoch, yn cael eu rhyddhau yng Nghymru bob blwyddyn. O fewn ffiniau Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), fel arfer mae angen caniatâd ar gyfer rhyddhau o'r math hwn. Fodd bynnag, yng Nghymru, ychydig iawn o reoleiddio sydd y tu allan i safleoedd gwarchodedig ar hyn o bryd. Mae hyn wedi arwain at bryderon ynghylch gallu asiantaethau... More
  Opened 27 March 2023
 • Carno Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term... More
  Opened 27 March 2023
 • Cynluun Adnoddau Coedwig Carno

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau... More
  Opened 27 March 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works on Nant Barrog, upstream of Llanfair Talhaiarn between (NGR SH 91938 67627 (upstream) and NGR SH 92134 68018 (downstream). The proposed improvement works will involve the following: riparian tree planting, construction... More
  Closed 25 March 2023
 • Cyhoeddi bwriad i beidio â pharatoi Datganiad amgylcheddol: Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog

  (Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith gwella draenio tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella ar Nant Barrog, i fyny'r afon o Lanfair Talhaiarn rhwng (CGC SH 91938 67627 (i fyny'r afon) a CGC SH 92134 68018 (i lawr yr afon). Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys y canlynol: plannu coed ar lannau’r afon, adeiladu... More
  Closed 25 March 2023
 • Woodland Creation Planning Service Survey

  The new Woodland Creation Planning Scheme has recently been introduced by Welsh Government. An important change is the introduction of a pre-app element. NRW are seeking feedback on how you have found this process since its introduction. More
  Closed 19 March 2023
 • Arolwg Gwasanaeth Cynllunio Creu Coetiroedd

  Mae'r Cynllun newydd ar gyfer Creu Coetir wedi cael ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar. Newid pwysig yw cyflwyno elfen rhagddodi. Mae CNC yn gofyn am adborth ar sut rydych chi wedi ffeindio'r broses hon ers ei chyflwyno. More
  Closed 19 March 2023
 • Woodland creation at Ty’n y Mynydd –partnership working opportunity

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help shape the designs for a new woodland at Ty’n y Mynydd Ffordd Penmynydd on Anglesey. Thank you for getting in touch to share your feedback with us, whether that was through our online consultation, our drop in event at Canolfan Esceifiog, or by contacting us directly. As a result of the feedback we have received, we have divided the site in to two areas to help us meet the objectives that... More
  Closed 15 March 2023
 • Creu coetir yn Nhy’n y Mynydd — cyfle i weithio mewn partneriaeth

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth i helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer coetir newydd yn Nhy’n y Mynydd, Ffordd Penmynydd ar Ynys Môn. Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, ein digwyddiad galw heibio yng Nghanolfan Esceifiog, neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol. O ganlyniad i'r adborth rydym wedi’i gael, rydym wedi rhannu'r safle’n ddwy ardal er mwyn ein helpu i... More
  Closed 15 March 2023
 • REGISTRATION for free Webinars 24/4/23 - Peatlands Delivery Grant 1 Guidance

  Registration form for Webinar 24/4/23 - Peatlands Delivery Grant The window for Webinar registration closes 23/4/23. T he window for Grant applications is open from the 31st March 2023, closing on the 1st of July 2023. More
  Created 13 March 2023
 • Ruthin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local communities who visit them, as well as people who depend on them for their livelihood. This responsibility includes safeguarding their long-term resilience in relation to the nature and climate emergencies, ... More
  Opened 13 March 2023
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â nhw, yn ogystal â’r bobl sy’n dibynnu arnynt i wneud bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys sicrhau eu bod yn gydnerth yn y tymor hir, mewn perthynas â’r argyfyngau natur a hinsawdd,... More
  Opened 13 March 2023
 • Mawddach and Wnion Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their biodiversity and long-term resilience to climate change so that future generations will also be able to enjoy the benefits they provide. Every ten years Natural Resources Wales reviews the long-term management... More
  Opened 13 March 2023
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Mawddach ac Wnion

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli... More
  Opened 13 March 2023
 • Notice Of Application For Constuction And Dredge Works Associated With The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine And Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (“EIA”) under the Marine Works... More
  Closed 10 March 2023
 • Hysbysiad O Gais Am Waith Adeiladu A Charthu Cysylltiedig  Phrosiect Estyniad Parc Ynni Mostyn

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol... More
  Closed 10 March 2023
 • Notice of Application for the deposit and removal of trackway to facilitate beach landing at Black Rock Sands

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the deposit and removal of trackway to facilitate beach landing at Black Rock Sands Notice is hereby given that Robert Wynn & Sons Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the deposit and removal of trackway to facilitate beach landing at Black Rock Sands. You can see the application documents... More
  Opened 6 March 2023
 • Hysbysiad o Gais am osod llwybr dros dro a’i dynnu o’r safle wedyn i hwyluso glanio ar draeth Morfa Bychan

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am osod llwybr dros dro a’i dynnu o’r safle wedyn i hwyluso glanio ar draeth Morfa Bychan Hysbysir drwy hyn fod Robert Wynn & Sons Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gosod llwybr dros dro a’i dynnu o’r safle wedyn i hwyluso glanio ar draeth Morfa Bychan. Gallwch weld y dogfennau... More
  Opened 6 March 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Newpool Reservoir

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Newpool Reservoir Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Newpool Reservoir, (NGR: SO 15020 86975) near B4368, Kerry, Powys, Wales, SY16 4PE. The proposed improvement works will mainly involve among others, the installation of a new spillway, and draw-off upgrade to modern standards. Natural Resources Wales considers... More
  Opened 2 March 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cronfa Ddŵr Newpool Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella i Gronfa Ddŵr Newpool, (NGR: SO 15020 86975) ger ffordd B4368, Ceri, Powys, Cymru, SY16 4PE. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn bennaf yn golygu, ymhlith pethau eraill, gosod gorlifan newydd, ac uwchraddio cyfleuster tynnu dŵr i fodloni safonau modern. Mae Cyfoeth... More
  Opened 2 March 2023
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

  Rydym yn paratoi i gyhoeddi ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru diweddaraf a hoffem dderbyn sylwadau ac adborth a fydd yn helpu i lunio a chwblhau’r cynllun hwn cyn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn mae CNC yn bodloni gofynion Rhan 4 y Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009), mae’r cynllun hwn yn gam olaf yr ail gylch o waith dadansoddi a chynllunio a fandadir gan y ddeddfwriaeth hon. Mae’r Cynllun Rheoli Perygl... More
  Opened 1 March 2023
 • Flood Risk Management Plan for Wales

  We are preparing to publish our latest Flood Risk Management Plan for Wales and would like to seek the views and feedback to help shape and finalise this plan ahead of publication later this year. In producing this plan NRW is fulfilling the requirements of Part 4 of the Flood Risk Regulations (2009), this plan is the final stage of the second cycle of analysis and planning work mandated by this legislation. The Flood Risk Management Plan builds on our analysis of what is at... More
  Opened 1 March 2023
 • Natur am Byth! Welsh Marches Quiet Ways Survey Rhayader

  Quiet-ways are on-road routes designed to be safe and enjoyable for active travel use e.g. walking or cycling, with traffic speed and flows sufficiently low and good visibility to comply with guidance for comfortable sharing of the carriageway. As part of the Natur am Byth! Welsh Marches project, we are thinking of ways to provide quiet-ways to improve access to nature reserves in the Rhayader area. To understand people's interest, needs and requirements, we would be very grateful if... More
  Closed 24 February 2023
 • Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging Notice is hereby given that Stena Line Ports Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 24 February 2023
 • Hysbysiad o Gais i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Caergybi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Caergybi Hysbysir drwy hyn fod Stena Line Ports Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Caergybi. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch... More
  Closed 24 February 2023
 • Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for New Quay Harbour Maintenance Dredge Disposal Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for maintenance dredging disposal for New Quay Harbour. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/... More
  Closed 22 February 2023
396 results. Page 1 of 14