Find activities

 • Newbridge Energy Limited EPR Permit Application

  We've received a variation application to vary an environmental permit from Newbridge Energy Limited under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. Application number: PAN-005141/V002 Regulated facility type: Schedule 1,... More
  Closed 22 November 2021
 • Cais Newbridge Energy Limited am drwydded amgylcheddol

  Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Newbridge Energy Limited o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Rhif y cais: PAN-005141/V002 Math o gyfleuster rheoledig: Atodlen 1, Rhan 2, Pennod 5, Adran 5.1 Rhan B (a)(v) Llosgi... More
  Closed 22 November 2021
 • Ystwyth Valley Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 21 November 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Ystwyth

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closed 21 November 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Wysg a Glasfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closed 21 November 2021
 • Usk & Glasfynydd Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 21 November 2021
 • Trial Pit Excavations at Rock House Sea Wall, Sandy Haven

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Trial Pit Excavations at Rock House Sea Wall, Sandy Haven Notice is hereby given that George Llewellin has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine... More
  Opened 18 November 2021
 • Gwaith cloddio Pyllau Arbrofol ym Morglawdd Rock House, Sandy Haven

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith cloddio Pyllau Arbrofol ym Morglawdd Rock House, Sandy Haven Hysbysir drwy hyn fod George Llewellin wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf... More
  Opened 18 November 2021
 • Withdrawing standard rules permit SR2010No3 – discharge to surface water: secondary treated domestic sewage with a maximum daily volume of between 5 and 20 cubic metres

  We are consulting about our plans to withdraw and archive standard rules SR2010No3 - discharge to surface water: secondary treated domestic sewage with a maximum daily volume between 5 and 20 cubic metres . 'Withdrawing and archiving' means this will no longer be available for new... More
  Opened 17 November 2021
 • Tynnu trwydded rheolau safonol SR2010 Rhif 3 yn ôl – gollwng i ddŵr wyneb: carthion domestig eilaidd wedi eu trin gyda chyfanswm dyddiol rhwng 5 a 20 metr ciwbig

  Rydym yn ymgynghori â chi ynghylch ein cynlluniau i dynnu’n ôl ac archifo Trwydded rheolau safonol SR2010 Rhif 3 - gollwng i ddŵr wyneb: carthion domestig eilaidd wedi eu trin gyda chyfanswm dyddiol rhwng 5 a 20 metr ciwbig y dydd . Mae’r term ‘tynnu’n ôl ac archifo’ yn golygu... More
  Opened 17 November 2021
 • Pandora Mine - Management of Mine Contamination: Consultation on Options (Shortlist)

  NRW is carrying out an appraisal of surface water management options to alleviate the contamination associated with Pandora Mine. This project is part of a drive to improve water quality of rivers and catchments under the Water Framework Directive (WFD). We are currently considering different... More
  Closed 15 November 2021
 • Cloddfa Pandora - Rheoli Halogiad Cloddfa: Ymgynghoriad ar Opsiynau (Rhestr fer)

  Mae CNC yn cynnal arfarniad o opsiynau rheoli dŵr wyneb er mwyn lleddfu'r halogiad sy'n gysylltiedig â Chloddfa Pandora. Mae'r prosiect hwn yn rhan o ymgyrch i wella ansawdd dŵr afonydd a dalgylchoedd o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD). Rydym ar hyn o bryd yn ystyried gwahanol... More
  Closed 15 November 2021
 • Miri Mes 2021

  Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2021! Dyma fideo byr i esbonio'r prosiect. Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes. Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft... More
  Closed 15 November 2021
 • Acorn Antics 2021

  Welcome to the registration page for Acorn Antics 2021! Here’s a short video to explain the project. We’re asking education and learning groups to get outside and collect acorns. Seed collections can be organised by all sorts of education and... More
  Closed 15 November 2021
 • Penrhyn Bay Coastal Defence And Public Realm Improvements Scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Penrhyn Bay Coastal Defence And Public Realm Improvements Scheme Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated... More
  Opened 11 November 2021
 • Cynllun Gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn A Thir Y Cyhoedd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais Ar Gyfer Cynllun Gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn A Thir Y Cyhoedd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir... More
  Opened 11 November 2021
 • Notice of Application for Câr-y-Môr seaweed and shellfish aquaculture site

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Câr-y-Môr has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to establish a 3-hectare seaweed and shellfish... More
  Closed 11 November 2021
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer safle dyframaeth gwymon a physgod cregyn Câr-Y-Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Câr-y-Môr wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer sefydlu safle... More
  Closed 11 November 2021
 • Ymgynghoriad ar ymagwedd CNC i reoleiddio saethu a dal adar gwyllt yng Nghymru

  Mae gan holl adar gwyllt Cymru warchodaeth gyfreithiol. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru nifer o bwerau i awdurdodi eraill i ladd neu gymryd rhywogaethau penodol o adar gwyllt, wyau a nythod at ddibenion penodol, er enghraifft er mwyn atal niwed difrifol i gnydau, da byw neu bysgodfeydd, i... More
  Closed 11 November 2021
 • Consultation on NRW’s approach to regulating the shooting and trapping of wild birds in Wales

  All wild birds in Wales have legal protection. Natural Resources Wales (NRW) has a number of powers under which we can authorise others to kill or take particular species of wild birds, eggs and nests for certain purposes, for example in order to prevent serious damage to crops, livestock or... More
  Closed 11 November 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cefni, Pentraeth, Coed Nant a Cadw

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus mewn modd cynaliadwy. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened 10 November 2021
 • Cefni, Pentraeth, Coed Nant and Cadw Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 10 November 2021
 • Life on the River Webinar Evaluation - 20/10/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Closed 29 October 2021
 • Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad... More
  Closed 29 October 2021
 • Cardiff Coastal Defence Scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Cardiff Coastal Defence Scheme Notice is hereby given that Cardiff Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009.... More
  Closed 29 October 2021
 • Adborth ar weminar Bywyd ar yr afon - 20/10/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Closed 29 October 2021
 • Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine... More
  Closed 27 October 2021
 • Cynnal gwaith archwilio tir o Fae Cinmel i Landdulas

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith Archwilio Tir o Fae Cinmel i Landdulas Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Closed 27 October 2021
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative... More
  Opened 22 October 2021
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i... More
  Opened 22 October 2021
156 results. Page 1 of 6