Ymgynghoriadau Agored

 • HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND Hysbysir drwy hyn fod Breedon Trading Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad... More
  Closes 7 March 2024
 • Tudalen wybodaeth ar waith coedwigaeth yn Fforest Fawr - Ionawr 2024

  Rydyn ni'n dechrau gwaith coedwigaeth ar 15 Ionawr i deneuo ardal o Fforest Fawr ger Tongwynlais, ar gyrion Caerdydd. Bydd y gwaith i deneuo a chynaeafu’r coed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora Ramorum, neu glefyd y llarwydd, yn parhau am oddeutu dri mis. Mae'r coed o dan Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol i reoli lledaeniad y clefyd. Byddwn yn defnyddio ceffylau i dynnu pren o ardaloedd cwympo coed heb fod angen peiriannau mawr, er mwyn lleihau... More
  Closes 30 April 2024
 • How our Internal Drainage District (IDD) team manage the Gwent Levels

  Click here to view this page in Welsh Caldicot & Wentlooge The Gwent Levels are a historic landscape of international significance that are characterised by a complex network of fertile fields and historic water courses (known locally as reens) that stretch across 180Km. Home to seven Sites of Special Scientific Interest (SSSI) that make up approx. 57Km of the area, the Levels are maintained through careful water level management which requires assent. A list of the... More
  Closes 31 December 2024
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae Phytophthora ramorum, sy'n cael ei adnabod yn fwy cyffredin fel clefyd llarwydd, yn glefyd tebyg i ffwng sy'n gallu achosi difrod helaeth a marwolaethau i amrywiaeth eang o goed a phlanhigion eraill. Mae clefyd... More
  Closes 31 December 2024
 • Ardal Draenio Mewnol Gwastadeddau Gwent

  Cliciwch yma i weld y dudalen Saesneg Cil-y-coed a Gwynllŵg Mae Gwastadeddau Gwent yn dirwedd hanesyddol o bwys rhyngwladol sy'n cynnwys rhwydwaith cymhleth o gaeau ffrwythlon a chyrsiau dŵr hanesyddol (a elwir yn ‘reens’ neu’n ffosydd draenio yn lleol) sy'n ymestyn dros 180 km. Yn gartref i saith Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) sy'n gyfystyr â thua 57Km o'r ardal, mae'r Gwastadeddau yn cael eu cynnal trwy reoli lefel y dŵr... More
  Closes 31 December 2024
 • Cynllun Statws y Goedwig Genedlaethol

  Gweld y dudalen hon yn Saesneg Diweddariad mis Ionawr Ym mis Tachwedd, roeddem yn falch iawn o allu croesawu 27 o goetiroedd eraill i rwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru. Mae 15 o'r safleoedd wedi ymuno â'r rhwydwaith drwy Gynllun Statws Coedwig Genedlaethol Cymru. Maent yn cwmpasu ardal o bron i 800 hectar ac maent yn amrywio o ran maint o Ardd Furiog Erlas yn Wrecsam i goetiroedd mwy fel y rhan o Goed Gwent yn ne-ddwyrain Cymru sy’n cael ei rheoli... More
  Closes 30 September 2025
 • Penyrenglyn - Rheoli Risg Tomen Lo a Gwaith Coedwig

  Dyma ddiweddariad am am waith arfaethedig sydd ar y gweill gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn ardal Penyrenglyn. Rheoli risg tomen lo Mae gan Benyrenglyn domen lo ar ochr y bryn ac mae wedi'i leoli o fewn ardal ein gwaith cwympo coed. Mae'r domen lo hon yn un o'n blaenoriaethau i ymgymryd â gwaith draenio i leihau'r risg o dirlithriad. Mae gan lawer o domenni glo segur systemau draenio i leihau cynnwys dŵr. Nid oes system o'r fath ym... More
  Closes 29 November 2025
 • Rheoli perygl llifogydd yn Ynysybwl

  Trosolwg Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i leihau'r perygl o lifogydd yn Ynysybwl. Cafodd Ynysybwl ei heffeithio'n wael yn ystod Storm Dennis yn 2020 pan lifogwyd 17 eiddo ar Clydach Terrace wrth i lefel yr afon godi uwchben wal y briffordd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ein cyfarwyddo i ymgymryd â phroses Achos Busnes llawn yn dilyn Canllawiau Achos Busnes Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydiad Arfordirol Llywodraeth Cymru. Diweddariadau... More
  Closes 28 November 2026
8 results. Page 1 of 1