Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

Closes 21 Sep 2023

Opened 15 Sep 2021

Overview

Diweddariad 12/04/2022

Er mwyn lleihau ar y tarfu ar adar sy’n nythu, byddwn yn parhau i fonitro ac arolygu’r coetir yn ofalus am unrhyw arwyddion o adar yn nythu.

Mae’r safle wedi’i effeithio gan stormydd diweddar, a bydd gwaith clirio yn sgil hyn yn digwydd ar ddiwedd y contract, ynghyd ag unrhyw waith adfer i’r llwybrau troed.

Gwaith sydd ar y gweill

Disgwylir i waith teneuo coed ddechrau yng Nghoed Gwent ger Casnewydd yn yr Hydref, i ddechrau'r camau cyntaf o ran helpu i adfer y goedwig yn Goetir Lled-Naturiol Hynafol unwaith eto. 

Bydd y broses hon yn cymryd dros 50 mlynedd.

Bydd cam cyntaf y gwaith teneuo ar y caniatáu mynediad i'r cnydau, gan ddarparu gwell mynediad ar gyfer rheoli'r coetir yn y dyfodol a bydd yn helpu i hyrwyddo sefydlogrwydd o fewn y cnwd sy'n weddill.

Bydd y gwaith teneuo hefyd yn cynyddu lefelau golau sy’n cyrraedd llawr y goedwig gan wella'r fflora a'r ffawna o fewn y goedwig.

Mewn rhannau o'r ardaloedd teneuo, tynnir nifer uwch o goed nag a gymerir fel arfer wrth deneuo am y tro cyntaf a bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu tanblannu â choed llydanddail brodorol.

Ar ôl teneuo sawl gwaith, y gobaith yw y bydd y coed hyn sydd wedi'u tanblannu’n dechrau cynhyrchu hadau ac yn gweithredu fel ffynhonnell hadau i adfywio'r ardaloedd conwydd wrth i weddill y conwydd gael eu cwympo mewn ymyriadau dilynol. 

 Map yn dangos ardal y gwaith yng Nghoed Gwent (gwaith teneuo’r goedwig) 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mynediad i’r coetir

Mae'n debygol y bydd yn rhaid inni gau llwybrau mynediad y cyhoedd i rai rhannau o’r coetir tra bydd y gwaith yn digwydd. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol er mwyn diogelu diogelwch ein staff, ein contractwyr ac ymwelwyr â'r coetir.

Cadwch at y rheolau cau a'r arwyddion dargyfeirio pan fyddant ar waith.

Adar sy'n nythu 

Cyn i unrhyw waith ddechrau, rydyn ni’n gweithio'n agos gydag arolygwr adar i archwilio’r safle'n drylwyr i nodi unrhyw adar sy'n nythu. Bydd parth gwahardd yn cael ei roi o amgylch unrhyw nythod a ddarganfyddir a bydd y timau'n gweithio o amgylch yr ardal nes bod yr adar wedi gorffen magu ac wedi gadael y nyth.

Cludo pren

Bydd angen i gerbydau cludo pren gael mynediad rheolaidd i'r coetiroedd i gymryd pren a gynaeafir o'r safle ymaith. Ar gyfer safleoedd sy'n agos at gymunedau, bydd uchafswm o wyth llwyth lori y dydd. Mewn ardaloedd adeiledig bydd cyfyngiad pellach hefyd ar y gweithgaredd hwn i oriau y tu allan i oriau cynnar y bore ac oriau prysur gyda'r nos

Cwestiynau Cyffredin

A fydd angen ichi gau'r mynediad i'r goedwig yn ystod y gwaith cwympo coed?

Rydym yn deall faint mae pobl yn gwerthfawrogi eu coetir lleol ac mae cau coetir cyfan bob amser yn ddewis olaf. Mae'r buddion iechyd a lles sy'n gysylltiedig â bod allan mewn coetiroedd yn hysbys iawn ac mae'n rhan o Strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cymru.

Yn ystod gweithrediadau coedwig, byddwn yn ymdrechu i gadw cymaint o lwybrau, llwybrau troed a ffyrdd coedwig ar agor i'r cyhoedd â phosibl. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn bosibl a cheir adegau pan fydd yn rhaid cau rhannau o'r coetir i sicrhau diogelwch defnyddwyr y goedwig a'n gweithredwyr coedwig.

Gall yr ardaloedd sydd ar gau yn aml deimlo ychydig yn ormodol i'r cyhoedd, ond mae rheswm da dros hyn. Mae materion diogelwch sylweddol sy'n gysylltiedig â pheiriannau cynaeafu mecanyddol a all arwain at anaf neu farwolaeth hyd yn oed ar gyfer gweithredwyr y peiriannau a phobl gerllaw.

Cadwch at yr arwyddion sy'n gysylltiedig â gweithgareddau cynaeafu gan eu bod yno er eich diogelwch eich hun

Rwy'n defnyddio'r coetir hwn bob dydd, pam na allaf barhau i’w ddefnyddio pan wyf yn gwybod nad yw'r contractwyr yn gweithio yno?

Nid yw'n hawdd gwybod bob tro pryd mae gwaith cynaeafu yn digwydd. Hyd yn oed pan nad yw'r peiriannau cynaeafu'n gweithio, gall fod gweithgareddau gweithredol eraill yn digwydd yn y coetir. Mae gan y gweithgareddau hyn beryglon yn gysylltiedig â nhw hefyd. Gall peiriannau dorri i lawr hefyd a gallant fod yn aros am ddarnau, sy'n golygu y gallai coed gael eu gadael yn sefyll mewn modd anniogel. Os yw safle ar gau i aelodau’r cyhoedd, mae ar gau er eu diogelwch eu hunain.

Ble gallaf fynd am dro pan fydd y gweithrediadau coedwig yn cael eu cynnal?

Byddwn bob tro yn ailgyfeirio llwybrau a hawliau tramwy cyhoeddus lle y bo hynny'n bosibl. Fodd bynnag, ni ellir gwneud hyn bob tro ac, os yw hyn yn wir, bydd angen i chi ddod o hyd i drefniadau amgen ar gyfer mynd am dro a gweithgareddau eraill tra bydd y gweithrediadau'n cael eu cynnal.

Sut byddwch yn symud y pren o'r goedwig?

Bydd y pren yn gadael y goedwig ar wagenni pren ar lwybr wedi'i bennu. Bydd y llwybr yn defnyddio priffyrdd cyhoeddus a bydd yn cael ei ddewis i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch â phosibl i gymunedau lleol.

Mae nifer y lorïau'n dibynnu ar faint y llannerch a faint o bren a gynhyrchir, a gall hyn amrywio o safle i safle. Pan fo safle yn agos i gymuned leol, byddwn yn cyfyngu nifer y wagenni pren i uchafswm o wyth y diwrnod. Mewn ardaloedd adeiledig, bydd hefyd gyfyngiad pellach ar y gweithgaredd hwn i oriau'r tu allan i'r adegau prysuraf yn y bore a chyda'r nos

Sut ydych chi'n diogelu bywyd gwyllt yn ystod gwaith cwympo coed?

Mae gwaith cwympo coed mewn ardaloedd o goetir yn cymryd dwy flynedd i'w gynllunio cyn yr ymgymerir â'r gwaith. Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau bod digon o amser i ymgymryd â'r holl arolygon ecolegol sydd eu hangen mewn perthynas â phlanhigion ac anifeiliaid, sydd yn cynnwys rhywogaethau a warchodir gan Ewrop.

Cynhelir yr holl waith cwympo coed yn unol â Safon Goedwigaeth y DU, sy'n amlinellu arferion gorau wrth ddelio â nifer o'r rhywogaethau hyn. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ei bolisïau cadwraeth mewnol ei hun hefyd i warchod a lleihau unrhyw aflonyddwch i rywogaethau a geir yn ei goetiroedd ymhellach.

Pam mae'n bwysig i ymwelwyr gadw at y llwybrau a glanhau eu hesgidiau?

Lledaenir clefyd y llarwydd gan sborau a gludir gan ddŵr. Mae hyn yn golygu y gall mwd ar eich esgidiau a'ch dillad ledaenu’r clefyd. Rydym yn eich annog i olchi'ch esgidiau a'ch dillad ar ôl ymweld ag unrhyw goetir.

Why your views matter

Wrth i ni baratoi i gyflawni'r gwaith hanfodol hwn, rydyn ni am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio, yn deall pam ei fod yn digwydd a sut y gallai effeithio arnyn nhw.

Give us your views

Mwy o wybodaeth  

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gweithrediadau fynd rhagddynt.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein Gweithrediadau Coedwig

Areas

  • Newport

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management