Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

Ar gau 21 Medi 2023

Wedi'i agor 15 Medi 2021

Trosolwg

Diweddariad 20/03/23

Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal.

Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod.

Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig

Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol coetiroedd Coed Gwent, er mwyn helpu i adfer y goedwig yn Goetir Hynafol.

Mae’r coetir wedi’i ddynodi fel Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol.

Pa fath o waith fydd yn digwydd?

  • Bydd ardaloedd o goed ifanc o fewn y coetir na chawsant eu teneuo o’r blaen, yn cael eu teneuo am y tro cyntaf, a bydd hyn yn hwyluso mynediad at goed ifanc ac ar yr un pryd yn hyrwyddo sefydlogrwydd o fewn y llannerch.
  • Bydd ardaloedd o’r coetir lle mae gwaith teneuo eisoes wedi bod yn digwydd yn cael eu teneuo ymhellach i greu bylchau yng nghanopi’r coed. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod mwy o olau yn cyrraedd llawr y goedwig ac yn cynyddu amrywiaeth y llystyfiant ar y llawr ac yn hyrwyddo aildyfiant naturiol.
  • Yn y coetir, bydd coed sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd llarwydd) hefyd yn cael eu tynnu oddi yno, i’n helpu i fynd i’r afael â’i ledaeniad a’i rwystro rhag lledaenu ymhellach.

Dysgu mwy am y ffyrdd yr ydym yn mynd i’r afael â phlâu a chlefydau yn ein coedwigoedd a’n coetiroedd

Map yn dangos yr ardal yr effeithir arni yng Nghoed Gwent

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Unwaith y bydd ardal o goed wedi aeddfedu a thyfu i faint arbennig, bydd y coed yn dechrau cystadlu â’i gilydd am faethynnau, dŵr a golau.

Mae teneuo’r coed yn helpu i leihau’r gystadleuaeth hon ac yn caniatáu inni gael gwared o goed afiach a rhai nad ydynt yn tyfu’n dda.

Dyma un o’r gweithgareddau mwyaf buddiol ar gyfer coedwig sy’n tyfu ac mae’n rhan hanfodol o gylchred y goedwig.

Dysgwch fwy am y ffordd yr ydym yn gofalu am ein coedwigoedd.

Cylch bywyd ein Coedwigoedd a’n Coetiroedd 

Mynediad i’r coetir

Mae'n debygol y bydd yn rhaid inni gau llwybrau mynediad cyhoeddus i rai rhannau o’r coetir tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod o beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol er mwyn diogelu ein staff, ein contractwyr a’r rhai sy’n ymweld â’n coetiroedd.

Gofalwch ufuddhau i arwyddion cau a dargyfeirio sy’n weithredol.

 Gwyliwch ein fideo am gadw’n ddiogel yn ein coedwigoedd

Pam bod eich safbwyntiau o bwys

Cwestiynau cyffredin 

Ardaloedd

  • Newport

Cynulleidfaoedd

  • Management

Diddordebau

  • Forest Management