Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

Closes 21 Sep 2023

Opened 15 Sep 2021

Overview

Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol coetiroedd Coed Gwent, er mwyn helpu i adfer y goedwig yn Goetir Hynafol.

Mae’r coetir wedi’i ddynodi fel Planhigfa ar Safle Coetir Hynafol.

Pa fath o waith fydd yn digwydd?

  • Bydd ardaloedd o goed ifanc o fewn y coetir na chawsant eu teneuo o’r blaen, yn cael eu teneuo am y tro cyntaf, a bydd hyn yn hwyluso mynediad at goed ifanc ac ar yr un pryd yn hyrwyddo sefydlogrwydd o fewn y llannerch.
  • Bydd ardaloedd o’r coetir lle mae gwaith teneuo eisoes wedi bod yn digwydd yn cael eu teneuo ymhellach i greu bylchau yng nghanopi’r coed. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod mwy o olau yn cyrraedd llawr y goedwig ac yn cynyddu amrywiaeth y llystyfiant ar y llawr ac yn hyrwyddo aildyfiant naturiol.
  • Yn y coetir, bydd coed sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (sy’n fwy adnabyddus fel clefyd llarwydd) hefyd yn cael eu tynnu oddi yno, i’n helpu i fynd i’r afael â’i ledaeniad a’i rwystro rhag lledaenu ymhellach.

Dysgu mwy am y ffyrdd yr ydym yn mynd i’r afael â phlâu a chlefydau yn ein coedwigoedd a’n coetiroedd

Map yn dangos yr ardal yr effeithir arni yng Nghoed Gwent

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Unwaith y bydd ardal o goed wedi aeddfedu a thyfu i faint arbennig, bydd y coed yn dechrau cystadlu â’i gilydd am faethynnau, dŵr a golau.

Mae teneuo’r coed yn helpu i leihau’r gystadleuaeth hon ac yn caniatáu inni gael gwared o goed afiach a rhai nad ydynt yn tyfu’n dda.

Dyma un o’r gweithgareddau mwyaf buddiol ar gyfer coedwig sy’n tyfu ac mae’n rhan hanfodol o gylchred y goedwig.

Dysgwch fwy am y ffordd yr ydym yn gofalu am ein coedwigoedd.

Cylch bywyd ein Coedwigoedd a’n Coetiroedd 

Mynediad i’r coetir

Mae'n debygol y bydd yn rhaid inni gau llwybrau mynediad cyhoeddus i rai rhannau o’r coetir tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo. Mae safleoedd cynaeafu byw yn hynod o beryglus, ac mae hyn yn angenrheidiol er mwyn diogelu ein staff, ein contractwyr a’r rhai sy’n ymweld â’n coetiroedd.

Gofalwch ufuddhau i arwyddion cau a dargyfeirio sy’n weithredol.

 Gwyliwch ein fideo am gadw’n ddiogel yn ein coedwigoedd

Why your views matter

Cwestiynau cyffredin 

Give us your views

Mwy o wybodaeth  

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y dudalen hon am y gwaith wrth i'r gweithrediadau fynd rhagddynt.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin am ein Gweithrediadau Coedwig

Areas

  • Newport

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management