Diweddariad ar y Protocol Tipio Anghyfreithlon - arolwg partneriaid i nodi'r gwelliannau sydd eu hangen

Closed 8 Jun 2021

Opened 25 May 2021

Overview

Trosolwg

Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Taclo Tipio Cymru ar ran y sefydliadau canlynol, sy'n gweithio i ddiweddaru'r Protocol Tipio Anghyfreithlon.

CBS Pen-y-bont ar Ogwr, CBS Caerffili, CBS Caerdydd, CBS Sir Gaerfyrddin, CBS Conwy, CBS Gwynedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, CBS Castell-nedd Port Talbot, CBS Rhondda Cynon Taf, CBS Bro Morgannwg a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Why your views matter

Pam rydym yn ymgynghori

Mae'n bwysig iawn bod pob sefydliad sy'n mynd i'r afael â thipio anghyfreithlon yn cyflwyno eu barn, ac os yw'n bosibl, eu bod yn rhan o'r grŵp diweddaru, fel bod y diweddariad yn mynd i'r afael â phob pryder a bod yr allbwn yn ymarferol i bob parti. 

Os nad ydych yn gyfarwydd â’r Protocol Tipio Anghyfreithlon, mae i'w weld yn y blwch isod.  Sylwch fod y ddogfen hon wedi’i dosbarthu'n 'Swyddogol' ac ni ddylid ei rhannu y tu allan i'ch sefydliad.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Waste