ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Gwybodaeth Ychwanegol

Closed 26 Jan 2023

Opened 15 Dec 2022

Overview

Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr.

Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru. Bydd Awel y Môr yn cynnwys hyd at 50 o Eneraduron Tyrbinau Gwynt a'r holl seilwaith cysylltiedig sydd ei angen i drosglwyddo'r trydan a gynhyrchir i'r lan.

Mae ardal aráe Awel y Môr tua 10.5km oddi ar arfordir gogledd-ddwyrain Cymru. Mae Coridor y Cebl Allforio ar y môr yn ymestyn o ffin dde-orllewinol i ffin dde-ddwyreiniol ardal yr aráe i gyfeiriad y de-ddwyrain i gwrdd â’r tir ar Draeth Frith rhwng y Rhyl a Phrestatyn.

Y tu allan i gwmpas y cais hwn am drwydded forol, mae Coridor Cebl Allforio ar y tir yn ymestyn o'r tir i'r is-orsaf ar y tir i'r gorllewin o Barc Busnes Llanelwy cyn cysylltu ag is-orsaf y Grid Cenedlaethol ym Modelwyddan.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar yr wybodaeth a anfonwyd yn y cais gwreiddiol. Bu’r ymgynghoriad hwnnw yn rhedeg am 42 diwrnod a daeth i ben ar 18 Awst 2022.

Rydym wedi llunio Datganiad lle gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses benderfynu ar gyfer cais Awel y Môr am drwydded forol.

Why your views matter

Pam ydym ni’n ymgynghori?

Yng Nghymru, fel yr awdurdod trwyddedu morol ar ran Gweinidogion Cymru, ein rôl ni yw penderfynu ar y cais am drwydded forol. Mae hyn yn cwmpasu agweddau ar y prosiect ar gyfer gwaith y mae'n ofynnol ei wneud o fewn yr amgylchedd morol ac ardaloedd llanwol (yr ardal sy'n disgyn tua'r môr o Benllanw Cymedrig y Gorllanw) ac i benderfynu a ddylid rhoi trwydded gydag amodau neu wrthod y cais. Mae'r camau rydym yn eu dilyn wrth benderfynu a ddylid caniatáu neu wrthod trwydded yn cael eu diffinio gan ofynion cyfreithiol. 

 

Ar 25 Tachwedd 2022 derbyniwyd gwybodaeth bellach gan yr ymgeisydd ac rydym bellach yn ymgynghori â chyrff arbenigol a'r cyhoedd i ofyn am eu barn ar y cyflwyniad. Mae rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd fel rhan o'r cais i'w gweld ym mynegai’r dogfennau isod ac maent ar gael ar ein cofrestr gyhoeddus. Ar y gofrestr gyhoeddus byddem yn cynghori eu trefnu o ran dyddiad, a defnyddio'r swyddogaeth chwilio er mwyn dod o hyd i ddogfen benodol.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Sylwch y bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gellir eu rhoi ar ein cofrestr gyhoeddus, gyda manylion personol yn cael eu dileu, yn unol â gofynion GDPR.

What happens next

Byddwn yn ystyried yr holl ymatebion perthnasol a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori er mwyn ein helpu i lywio ein penderfyniad ar y cais.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • English
  • Cymraeg

Interests

  • development