Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

Closes 31 Oct 2025

Opened 9 Aug 2022

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i reoli’r perygl o lifogydd tymor hir yn fwy effeithiol ym Mhwllheli a’r cymunedau cyfagos.

Rydyn ni’n awyddus i esbonio’r peryglon llifogydd hirdymor i’r gymuned a sut mae’r prosiect hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r peryglon hyn.

Mae rhannau o Bwllheli mewn perygl o ddioddef llifogydd o’r afonydd ac o’r môr.

Rhagwelir y gallai peryglon llifogydd o’r arfordir yn arbennig fod yn sylweddol.

Wrth i’r hinsawdd newid, byddwn yn wynebu stormydd yn fwy aml, yn ogystal â chynnydd yn lefelau’r môr.

Bydd hyn yn rhoi mwy o bwysau ar amddiffynfeydd llifogydd a gallai effeithio ar eu perfformiad. Mae cynnal y lefelau amddiffyn rhag llifogydd sydd gennym heddiw ar gyfer pobl a chartrefi yn her.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar brosiectau ac astudiaethau blaenorol a bydd yn cynnwys asesu ystod o opsiynau hirdymor i leihau’r perygl o lifogydd o’r afon a’r môr i’r gymuned leol. Byddwn yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth o ffactorau ar gyfer yr opsiynau yr ydym yn eu hystyried, megis cynaliadwyedd, hyfywedd a fforddiadwyedd.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda natur ac archwilio cyfleoedd i greu cynefinoedd newydd a gwella bioamrywiaeth yr ardal.

Efallai y bydd cyfleoedd i adfywio’r amddiffyniad rhag llifogydd cyfredol a’r mannau cyhoeddus cysylltiedig, gan ddarparu manteision ehangach i’r gymuned leol.

Rydym yn awyddus i weithio gyda’n gilydd i ganfod atebion a all gynnig dyfodol cynaliadwy i Bwllheli.

Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y prosiect yn ogystal â chyfle i roi adborth ar-lein.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

Why your views matter

Byddem yn gwerthfawrogi’ch adborth yn fawr ynghyd â’ch manylion cyswllt er mwyn symud ymlaen gyda’r prosiect. 

 

Areas

  • Pwllheli North
  • Pwllheli South

Audiences

  • Flooding

Interests

  • Flooding