Hysbysiad o Gais ar gyfer Gwaith Carthu a Gwaredu at Ddiben Cynnal a Chadw yn Harbwr Cei Newydd

Closed 5 Jan 2022

Opened 9 Dec 2021

Overview

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaith carthu a gwaredu at ddiben cynnal a chadw yn harbwr Cei Newydd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais DML2162. O ystyried y sefyllfa iechyd cyhoeddus bresennol o ran y coronafeirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus ar hyn o bryd. Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu swm nad yw’n fwy na chostau copïo rhesymol. 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Permits