Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr

Closes 18 May 2022

Opened 29 Apr 2022

Overview

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007

Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr

Hysbysir drwy hyn fod Fforwm Arfordir Sir Benfro CIC wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) ar gyfer newid i drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol (“AEA”) dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (“y Rheoliadau AEA”). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi atodiad i’r datganiad amgylcheddol. 

Mae'r cais ar gyfer newid rhai o baramedrau’r prosiect yn safleoedd profi ynni’r môr alltraeth Warrior Way a Dale Roads, yn agos at Ddoc Penfro; i hwyluso’r gwaith o brofi a datblygu prosiectau ynni’r môr. 

Mae copïau o'r atodiad i’r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheolau AEA ar gael ar-lein o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais ORML1957v2.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn’.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r atodiad i’r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i CNC trwy ysgrifennu at:

Gwasanaeth Trwyddedu,
Cyfoeth Naturiol Cymru,
Tŷ Cambria,
29 Ffordd Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0TP,

neu drwy e-bostio trwyddedumorol@cyfoethnaturiol.cymru cyn 18/05/22.

Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.

Dyfynnwch gyfeirnod ORML1957v2 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i'r afael â sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau AEA. Caiff copïau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan CNC eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus. 

Mae CNC yn awdurdod priodol dan y Rheoliadau AEA ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd CNC yn rhoi caniatâd AEA ar gyfer y newid i’r prosiect, yn rhoi caniatâd AEA i’r newid i’r prosiect ynghyd ag amodau, neu’n gwrthod caniatâd AEA ar gyfer y newid i’r prosiect.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development