Cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi

Closes 10 Jun 2022

Opened 29 Apr 2022

Overview

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009

Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007

Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi

Hysbysir drwy hyn fod Stena Line Ports Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n ddarostyngedig i’r gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol o dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (“y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol”). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol. 

Mae'r cais ar gyfer cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi.

Mae copïau o'r datganiad amgylcheddol a'r dogfennau eraill sy’n ofynnol o dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gael ar-lein ar ein gofrestr gyhoeddus neu drwy e-bostio CNC yn permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar y coronafeirws (COVID-19), ni fydd copi caled o’r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn.

Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i CNC drwy ysgrifennu at:

Gwasanaeth Trwyddedu,
Cyfoeth Naturiol Cymru,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0TP,

neu drwy e-bostio marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.

Dyfynnwch gyfeirnod CML2143 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i'r afael â sylwadau a geir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 i’r Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copïau o sylwadau ysgrifenedig y mae CNC yn eu cael eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.

Mae CNC yn awdurdod priodol o dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd CNC yn rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect; yn rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau; neu’n gwrthod caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cymraeg
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development