Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys

Closes 16 Aug 2022

Opened 13 Jul 2022

Overview

Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009

Hysbysiad o Gais ar gyfer Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys

Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweirio clawdd llifogydd Farchynys.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2232.

Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r :

Tîm Trwyddedu Morol,
Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd,
Tŷ Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd,
CF24 0TP

neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn 16/08/2022.

Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Dyfynnwch gyfeirnod CML2232 yn eich holl ohebiaeth.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • English
  • marine developers
  • marine planners

Interests

  • EIA
  • development