Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw a Chwm Ogwr

Closed 11 May 2022

Opened 28 Mar 2022

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd, sy’n nodi’r weledigaeth hirdymor ar gyfer y coetiroedd hyn ac yn sail i’r rhaglenni gwaith coedwriaeth 25 mlynedd (rheoli’r coed) a lunnir i gyflawni’r weledigaeth hon.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Garw a Chwm Ogwr yn cynnwys 7 coetir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n tua 1708 hectar gyda’i gilydd. Mae’r rhan fwyaf o’r coetiroedd yng ngogledd y cynllun yn sefyll ar ucheldir agored â llethrau dyffrynnoedd serth. Mae cynefin glaswelltir agored yn ffinio â’r coetiroedd ar yr ucheldir, a rhywfaint o gaeau, gwrychoedd a choetiroedd brodorol i’r de. Mae’r coetiroedd yn y de yn llai ac wedi’u lleoli ar gyrion Pen-y-bont.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o Amcanion Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Garw ac Ogwr

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map                                          

Mapiau

Map 1 - amcanion hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2 - systemau rheoli coedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3 – dangosol o'r mathau o goedwigoedd

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:

  • Llwyrgwympo coed llarwydd yn y deng mlynedd nesaf (tua 209 hectar)
  • Mwy o goed llydanddail brodorol ar hyd coridorau afonydd a llethrau dyffrynnoedd
  • Adfer Coetiroedd Hynafol a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol.
  • Cynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau o goed i leihau planhigfeydd un rhywogaeth.

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer Garw a Chwm Ogwr er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • Ferndale
  • Maerdy
  • Pontypridd Town

Audiences

  • Management
  • DCWW

Interests

  • Forest Management