Cynllun Adnoddau Coedwig y Trallwng

Ar gau 20 Tach 2022

Wedi'i agor 18 Hyd 2022

Trosolwg

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'n gynaliadwy yr coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crybwyll mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwigaeth y Trallwng yn cynnwys coedwig y Trallwng a thri bloc cysylltiedig llai, sy’n 253.2 ha i gyd. Yn gorwedd rhwng ffordd yr A458 Trallwng-Amwythig a gorlifdir afon Hafren, coed conwydd sydd o fewn ardal y Cynllun yn bennaf, ond mae yno hefyd ardaloedd sylweddol o goed llydanddail a thir amaethyddol agored. Mae coedwig y Trallwng yn gorwedd ar ochr Cymru o’r ffin â Lloegr, ac mae pen dwyreiniol y goedwig yn gorwedd ar y ffin ei hun. Mae tref yr Amwythig wedi’i lleoli tua 7km i’r de-orllewin i’r Cynllun.

Mae’r cynefin sy’n amgylchynu blociau Cynllun y Trallwng yn cynnwys tir pori wedi’i amgáu, a gwrychoedd rhyngddynt ynghyd â chlytiau llai o goedwigoedd llydanddail a chonwydd. Mae coedwig y Trallwng yn cynnwys rhwydwaith mawr o Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n ei chysylltu â’r dirwedd o’i hamgylch, ynghyd â maes parcio cyhoeddus ar y gwaelod a thirnod hanesyddol amlwg – Piler Rodney – ar y copa.

Mae Cynllun y Trallwng yn dod o fewn dwy o wahanfeydd dŵr dalgylch afon Hafren: o’r cydlifiad ag afon Camlad hyd y cydlifiad â Nant Bele; ac o’r cydlifiad â Nant Bele hyd y cydlifiad â Nant Sundorne. Mae’r ddwy wahanfa ddŵr wedi’u nodi’n rhai ‘Cymedrol’ yn ôl asesiad y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Isod mae crynodeb o’r prif amcanion ar gyfer Cynllun Adnoddau Coedwig y Trallwng, ac yna mapiau dangosol ar gyfer y Weledigaeth Hirdymor, Strategaethau Rheoli Coedwigoedd ac Ailstocio a gynigir ar gyfer y goedwig:

Prif Amcanion, Cyfleoedd a Blaenoriaethau:

 • Parhau i nodi ac adfer nodweddion safleoedd coetir hynafol ac ardaloedd o ddiddordeb cadwraeth.
 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o bren drwy ddylunio gwaith cwympo coed a’r dewis o rywogaethau ailstocio.
 • Cynyddu’r ardaloedd coetir olynol / coetir afonol er mwyn gwella cydnerthedd cynefinoedd a chysylltiadau rhwng cynefinoedd ar raddfa’r dirwedd.
 • Defnyddio cyfuniad o waith adfer naturiol ac ailstocio gofalus i gynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau coedwig er mwyn cryfhau yn erbyn plâu ac afiechydon ar yr un pryd â datblygu coedwig gref ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 • Cynyddu’r amrywiaeth strwythurol drwy roi Systemau Coedamaeth Bach eu Heffaith ar waith.
 • Cydweddu ymhellach effeithiau gweledol y coetiroedd â’r dirwedd ehangach, gan helpu i wella, Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol yr ardaloedd y maent yn gorwedd o’u mewn.
 • Nodi a gwarchod nodweddion treftadaeth ac archeolegol pwysig, gan gynnwys yr amgylchedd naturiol hanesyddol.
 • Cynnal a gwella profiad ymwelwyr drwy gynnig amgylchedd amrywiol diogel a phleserus.

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau:

Esboniad o allweddi'r map

Map 1: Gweledigaeth hirdymor 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2: Strategaeth rheoli coedwigoedd a chwympo

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3: Mathau o goedwigoedd ac ailstocio 

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o'r prif newidiadau a fydd yn digwydd yn y goedwig:     

 • Symud ymlaen at adfer safleoedd coetir hynafol drwy dynnu coed conwydd a chreu cynefinoedd llydanddail brodorol. 
 • Cynyddu’r ardaloedd sydd wedi’u neilltuo ar gyfer Systemau Coedamaeth Bach eu Heffaith.
 • Cynnydd yn yr ardaloedd sy’n cael eu rheoli fel coedwigoedd llydanddail brodorol.
 • Cynnydd yn yr amrywiaeth o goed llydanddail a chonwydd – o ran rhywogaethau ac oedran – er mwyn gwella cydnerthedd coetiroedd yn erbyn plâu ac afiechydon.
 • Cynnydd yn yr ardaloedd sy’n cael eu rheoli fel cynefinoedd agored o flaenoriaeth. 
 • Cynyddu’r ardaloedd bach o le agored o amgylch y sgri ac wyneb y graig yn SoDdGA Bryn Breidden, gan wella addasrwydd y cynefin ar gyfer y casgliadau prin o blanhigion a geir yno.

Pam bod eich safbwyntiau o bwys

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer  Coedwig y Trallwng i'n helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Ardaloedd

 • Welshpool Castle
 • Welshpool Gungrog
 • Welshpool Llanerchyddol

Cynulleidfaoedd

 • Management

Diddordebau

 • Rheoli Coedwig