Cynllun Adnoddau Coedwig Llangollen

Closes 9 May 2021

Opened 12 Apr 2021

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Llangollen yn cynnwys saith bloc coedwig wahanol; Corwen, Cynwyd, Carrog, Nantyr (coedwig Ceiriog), Coed Foel, Craig-y-Dduallt a Choedwig Halton, sydd wedi'u lleoli yn Nyffryn Dyfrdwy a Dyffryn Ceiriog. Mae gan y coetiroedd hyn gyda'i gilydd arwynebedd cyfan o 1,400 hectar ac yn cynnwys cymysgedd o rywogaethau coed conwydd a llydanddail:

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Llangollen

At ddibenion yr ymgynghoriad hwn, mae'r mapiau wedi'u gwahanu yn saith coetir a leolir mewn lleoliadau gwahanol yn agos i'w cymunedau.

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

 

Coed Carrog

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Coed Corwen

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Craig-y-Dduallt

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Coed Cynwyd

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Planhigfa Foel

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Coed Halton

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Coed Nantyr

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

 

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y coetiroedd:

  • Mwy o adfer a rheoli coetir brodorol a hynafol
  • Llwyrdorri'r llarwydden dros y 10 i 15 blynedd nesaf 
  • Mwy o reoli o ran teneuo gan arwain at fwy o Systemau Coedamaeth Bach eu Heffaith ac amrywiaeth o rywogaethau.

 

Why we are consulting

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Llangollen er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Gwirfoddolwyr Cymunedol
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management