Cynllun Adnoddau Coedwig Llangollen

Closed 9 May 2021

Opened 12 Apr 2021

Results updated 11 Jun 2021

Derbyniom 4 ymateb yn ystod y cyfnod ymgynghori

Yn gyffredinol, roedd  yr ymatebion yn cefnogi cynigion tîm rheoli'r goedwig, a oedd yn cynnwys adfer coetir hynafol, llai o goed conwydd a chymysgedd da o ran rheoli coedwig. Roedd sylwadau a chwestiynau eraill yn ymwneud â pharcio effaith isel, pryderon am gludo pren drwy Bentredwr a mwy o wybodaeth am gynefinoedd a pherygl llifogydd.

O  ganlyniad, nid yw’r cynlluniau rheoli coedwig wedi newid; darparwyd mwy o wybodaeth am gludo pren yn y dyfodol; cafodd  gwybodaeth am berygl llifogydd ei chynnwys yn y dogfennau; a nodwyd sylwadau eraill i'w hystyried o ran rheoli'r coedwigoedd o ddydd i ddydd.

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Llangollen yn cynnwys saith bloc coedwig wahanol; Corwen, Cynwyd, Carrog, Nantyr (coedwig Ceiriog), Coed Foel, Craig-y-Dduallt a Choedwig Halton, sydd wedi'u lleoli yn Nyffryn Dyfrdwy a Dyffryn Ceiriog. Mae gan y coetiroedd hyn gyda'i gilydd arwynebedd cyfan o 1,400 hectar ac yn cynnwys cymysgedd o rywogaethau coed conwydd a llydanddail:

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Isod ceir dolen i'r crynodeb o amcanion ar gyfer y cynllun:

Crynodeb o'r amcanion ar gyfer Coedwig Llangollen

At ddibenion yr ymgynghoriad hwn, mae'r mapiau wedi'u gwahanu yn saith coetir a leolir mewn lleoliadau gwahanol yn agos i'w cymunedau.

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

 

Coed Carrog

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Coed Corwen

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Craig-y-Dduallt

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Coed Cynwyd

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Planhigfa Foel

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Coed Halton

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Coed Nantyr

Prif Amcanion Hirdymor/ Long-term Primary Objectives

Systemau Rheoli Coedwigoedd/ Forest Management Systems

Cynefinoedd a Mathau o Goedwigoedd Dangosol Indicative/ Forest Types and Habitats

 

Crynodeb o'r prif newidiadau fydd yn digwydd yn y coetiroedd:

  • Mwy o adfer a rheoli coetir brodorol a hynafol
  • Llwyrdorri'r llarwydden dros y 10 i 15 blynedd nesaf 
  • Mwy o reoli o ran teneuo gan arwain at fwy o Systemau Coedamaeth Bach eu Heffaith ac amrywiaeth o rywogaethau.

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Llangollen er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Gwirfoddolwyr Cymunedol
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management