Cynllun Adnoddau Coedwig Clocaenog

Closed 25 Feb 2022

Opened 24 Jan 2022

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a’u gallu i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd yn yr hirdymor er mwyn sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau’r buddion a ddarperir ganddynt. Bob deng mlynedd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crybwyll mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Lleoliad Clocaenog

Mae Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Clocaenog yn cynnwys bloc coedwig Clocaenog sy’n cwmpasu ardal o 4,126 ha ac yn cynnwys coed conifferaidd yn bennaf. Mae coedwig Clocaenog wedi’i lleoli o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Mynydd Hiraethog, rhwng ffyrdd B4501 a B5105 Cerrigydrudion i Ruthun. Mae Llyn Brenig, cronfa ddŵr a chyrchfan ymwelwyr Dŵr Cymru, wedi’i leoli i orllewin ffin coedwig Clocaenog.

Mae’r cynefin o amgylch blociau Cynllun Adnoddau Coedwigaeth Clocaenog yn cynnwys tir pori caeedig a rhostir agored, blociau coedwig conifferaidd masnachol, sy’n dominyddu’r tir uchaf a choetiroedd conifferaidd/llydanddail ar y llethrau isaf a glannau’r afonydd. Erbyn hyn, ceir fferm wynt ar raddfa fawr o fewn coedwig Clocaenog. Mae coedwig Clocaenog wedi’i ddynodi ar gyfer mynediad agored ar droed dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy, ac mae hefyd yn caniatáu mynediad i geffylau a beiciau gyda chaniatâd. Ceir rhwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus o fewn y goedwig ac mae rhan Cyffylliog i Lanfihangel Glyn Myfyr o lwybr hir Hiraethog yn mynd drwy’r goedwig.

Mae Coedwig Clocaenog wedi’i lleoli o fewn dalgylchoedd yr afonydd canlynol:

 • Clywedog – Corris i Ryd Galed
 • Brenig – cronfa ddŵr a’r dalgylch dwyreiniol
 • Alwen – Ceirw i’r Brenig a Chlwyd Clywedog uchaf (Corris)
 • Clwyd – i fyny’r afon Hesbin

Mae pob un o’r dalgylchoedd hyn wedi cael eu graddio’n “Gymedrol” o dan asesiad y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, heblaw’r Afon Clwyd – i fyny’r afon Hesbin, sydd wedi cael ei raddio’n “Dda”.

Map Coed Clocaenog

Cyfleoedd a Blaenoriaethau

 • Tynnu coed llarwydd ac arallgyfeirio cyfansoddiad rhywogaethau’r goedwig i wella’r gallu i wrthsefyll plâu a chlefydau gan hefyd adeiladu coedwig gadarn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 • Cynyddu amrywiaeth strwythurol a chadwraeth Gwiwerod Coch trwy gronfeydd naturiol, cadwraeth hirdymor a Choedwigaeth Gorchudd Parhaus.
 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o gynnyrch pren trwy ddylunio gweithgareddau cwympo coed a’r dewis o rywogaethau i’w hail stocio.
 • Mwy o ardaloedd coetir olynol/glannau afon er mwyn gwella gwydnwch cynefinoedd a chysylltu cynefinoedd ar raddfa’r dirwedd.
 • Adnabod a diogelu nodweddion treftadaeth pwysig, gan gynnwys yr amgylchedd naturiol hanesyddol.
 • Parhau i adnabod ac adfer nodweddion safleoedd coetir hynafol ac ardaloedd o ddiddordeb cadwraeth.
 • Cynnal a gwella profiad ymwelwyr trwy ddarparu amgylchedd amrywiol sy’n ddiogel ac yn braf.

Crynodeb o’r prif newidiadau a fydd yn cael eu gwneud yn y goedwig

 • Tynnu coed llarwydd o’r coetiroedd (150ha) er mwyn rheoli bygythiad y clefyd Phytophthora ramorum.
 • Gwella ardaloedd o werth cadwraeth uwch trwy reoli mannau agored, ehangu parthau glannau afon a choetiroedd olynol (440ha).
 • Cynyddu’r ardaloedd sy’n cael eu rheoli gyda chadwraeth y Wiwer Goch mewn golwg.
 • Cynyddu’r ardaloedd sy’n cael eu clustnodi ar gyfer cadwraeth hirdymor (45ha).
 • Cynyddu’r ardaloedd sydd wedi’u nodi gyda statws Gwarchodfa Genedlaethol (117ha)
 • Cynyddu’r ardaloedd sy’n cael eu rheoli fel coed llydanddail brodorol (330ha)
 • Adfer ardaloedd coetir hynafol (29ha) trwy dynnu coed conwydd a chreu cynefin o goed llydanddail brodorol.
 • Ehangu systemau coedamaeth effaith isel i gwmpasu 58% o ardal y goedwig.
 • Cynyddu rhywogaethau conifferaidd a llydanddail eraill er mwyn gwella gallu’r coetir i wrthsefyll plâu a chlefydau.

Map 1: Gweledigaeth hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2: Strategaeth rheoli coedwigoedd a chwympo

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3: Mathau o goedwigoedd ac ailstocio

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Mae'r ddogfen ganlynol yn helpu i esbonio rhai o'r categorïau a ddangosir ar y mapiau:

Esboniad o allweddi’r map

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer Coed Clocaenog er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Rheoli Coedwig