Cynllun Adnoddau Coedwig Brechfa

Closed 2 Dec 2022

Opened 3 Oct 2022

Overview

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

 

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Brechfa yn cwmpasu ardal fawr o goedwig i'r gogledd-ddwyrain o Gaerfyrddin. Mae’n cynnwys yn bennaf cnydau gconwydd cynhyrchiol gydag elfen o goetir llydanddail y de.

 

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Map 1 Gweledigaeth Hirdymor

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 2 Y Straegaeth Rheoli Coedwigoedd a Chwympo Coed

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Map 3 Mathau o Goedwigoedd ac Ailblannu

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

 

 

 

Cyfleoedd yng nghoedwig Brechfa

Yn greiddiol i’r Cynllun Adnoddau Coedwig arfaethedig mae ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur rydym yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Bydd adfer coetir hynafol a datblygu coetir torlannol brodorol dros amser nid yn unig yn helpu i ddal a storio carbon ond bydd hefyd yn darparu lloches i lawer o rywogaethau – fflora a ffawna a rhai dyfrol a daearol. Bydd canolbwyntio o'r newydd ar dyfu pren o ansawdd uchel a newid i systemau rheoli coedwig gorchudd di-dor hefyd yn cefnogi diwydiant cynhyrchion coedwigaeth gwerth uchel sy'n storio carbon am gyfnod hirach ac yn lleihau dŵr ffo mewn tywydd eithafol. Mae CNC wedi ymrwymo i gynnal mynediad a hamdden yng nghoedwig Brechfa gan gynnwys crwydro, beicio mynydd a marchogaeth. 

 

Cynhyrchu Pren

Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o bren ac uchafu’r ardaloedd cynhyrchiol trwy gyfrwng dewisiadau ailstocio a strategaethau rheoli coedwig.

 

Amrywiaeth y Rhywogaethau

Parhau i wella gwytnwch y coetir trwy gynyddu amrywiaeth y rhywogaethau ailstocio pan fo pridd addas i’w gael, er mwyn amddiffyn rhag plâu a chlefydau a lleihau effeithiau newid hinsawdd. Mae cyfleoedd yn bodoli lle mae gwaith cwympo llarwydd yn sgil Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol wedi’i gwblhau.

 

Adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol (PAWS)

Parhau i adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol (PAWS) i gyflwr coetir lled-naturiol trwy blannu coed llydanddail a defnyddio System Goedamaeth Fach ei Heffaith (LISS) mewn ardaloedd sydd â photensial canolig i uchel o allu cael eu hadfer, gan gynorthwyo i gynyddu amrywiaeth y goedwig o ran dosbarth oed a strwythur. Parhau i wella’r cysylltiad rhwng cynefinoedd o ran coetiroedd lled-naturiol hynafol trwy’r broses hon.

 

Gwarchod nodweddion ACA a SoDdGA

Ymestyn a datblygu rhwydwaith o goetiroedd torlannol er mwyn creu budd o ran ansawdd a chyfanswm y dŵr, a hynny i sicrhau bod gwaith coedwigaeth yn cael yr effaith leiaf posib ar ACAau Teifi a Thywi. Cyflwyno cynlluniau rheoli pwrpasol i gefnogi'r SoDdGA sydd wedi ei ddynodi o fewn dalgylch Marlais.

 

Rhywogaethau a warchodir

Gweithio mewn partneriaeth â grŵp llywio ecolegol Fferm Wynt Gorllewin Brechfa i hyrwyddo'r gwaith sydd ei angen o ran cadwraeth a chreu cynefinoedd ar gyfer y boblogaeth bwysig o droellwyr.

 

Iechyd a Lles

Hyrwyddo mynediad at y goedwig a defnydd ohoni ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, er budd lles ac iechyd meddyliol a chorfforol yn unol â’r cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy perthnasol. Cynnal y ddarpariaeth bresennol ar gyfer marchogaeth, beicio mynydd a chrwydro.

 

Y Cysylltiad Rhwng Cynefinoedd

Parhau i geisio gwella’r cysylltiad rhwng cynefinoedd mewn ardaloedd addas wrth ymyl parthau torlannol, ffyrdd coedwig, a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, gan ddefnyddio dulliau rheoli priodol a rhywogaethau brodorol. Bydd hyn yn cael ei ystyried fel rhywbeth oddi mewn ac oddi allan i adnodd y goedwig (er enghraifft, cysylltu gwrychoedd a gweddillion coetiroedd hynafol).

 

Nodweddion Treftadaeth

Nodi parthau effeithiau a lleoliadau nodweddion treftadaeth er mwyn osgoi eu niweidio neu eu cuddio.

 

Rheoli Ceirw

Rhoi seilwaith ar waith i reoli ceirw er mwyn mynd i’r afael ag effeithiau cynyddol ar waith ailstocio ac adfywio naturiol ledled Cymru.

 

Estheteg a’r Dirwedd

Cynnal cymeriad y goedwig o fewn y dirwedd amgylchynol ac ystyried canfyddiad gweledol er budd ymwelwyr a phreswylwyr.

 

Cyswllt â’r Fferm Wynt

Parhau i ddatblygu strategaethau rheoli i ategu’r asedau ynni sy'n cael eu datblygu ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru.

 

 

 

 

Why your views matter

Hoffem glywed eich barn am y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Brechfa i’n cynorthwyo wrth wella’r ffordd y rheolir y goedwig ac adferiad y mawndir yn y tymor hir.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

  • Llanybydder

Audiences

  • Management
  • Cymraeg

Interests

  • Forest Management