Cynllun Adnoddau Coedwig Alwen

Closed 16 Dec 2022

Opened 18 Nov 2022

Overview

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â nhw, yn ogystal â’r bobl sy’n dibynnu arnynt i wneud bywoliaeth. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys sicrhau eu bod yn gydnerth yn y tymor hir, mewn perthynas â’r argyfyngau natur a hinsawdd, er mwyn i genedlaethau’r dyfodol hefyd allu mwynhau’r buddion maent yn eu cynnig. Bob deng mlynedd, mae CNC yn adolygu’r cynlluniau rheoli hirdymor ar gyfer pob ardal goedwig, y Cynllun Adnoddau Coedwig.

Lleoliad Alwen

Mae gan Gynllun Adnodd Coedwig Alwen arwynebedd o 1,382 ha i gyd, sy’n cynnwys conwydd yn bennaf. Mae coedwig Alwen yn rhannol o fewn SoDdGA Mynydd Hiraethog ac mae’r rhan fwyaf ohoni yn swatio rhwng ffordd B4501 a ffordd A543 (Pentrefoelas i Ddinbych). Mae cronfa ddŵr Alwen yn ffurfio nodwedd amlwg ar y dirwedd ac wedi’i lleoli ym mhen deheuol y goedwig gyda Llyn Brenig, (cronfa ddŵr ac atyniad i ymwelwyr) yn union i’r dwyrain o derfyn y Cynllun Adnodd Coedwig. Mae’r ddau gorff dŵr a’r seilwaith cysylltiedig yn eiddo i Dŵr Cymru, sydd hefyd yn eu rheoli.

Mae cynefin o amgylch blociau Cynllun Adnodd Coedwig Alwen yn cynnwys tir pori amaethyddol a rhostir agored, blociau o goedwigoedd conwydd masnachol, sy’n dominyddu’r tiroedd uchaf a choetiroedd conwydd/llydanddail ar y llethrau isaf ac ar lannau’r afonydd.

Mae rhannau o goedwig Alwen wedi’u neilltuo ar gyfer mynediad agored ar droed dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy, ac mae’r goedwig hefyd yn cynnwys cyfres o lwybrau troed, llwybrau cerdded a llwybr beicio. Caniateir mynediad i geffylau a beiciau ar ffyrdd y goedwig gyda chaniatâd.

Mae Coedwig Alwen yn perthyn i saith dalgylch afon gwahanol fel sy’n cael ei ddiffinio gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr sydd, yn ei dro, o fewn dalgylchoedd mwy Dyfrdwy, Clwyd a Chonwy.

Cyfleoedd a Blaenoriaethau

 • Cynyddu amrywiaeth strwythurol a chadwraeth Gwiwerod Cochion drwy warchodfeydd naturiol, a Choedwigaeth Gorchudd Parhaus.
 • Cynyddu’r ardaloedd sy’n cael eu rheoli fel mawndir corslyd drwy drawsnewid coedwig gonwydd ac ail-wlychu ardaloedd agored.
 • Parhau i gynhyrchu cyflenwad cynaliadwy o bren drwy gynllunio gwaith cwympo a dewis pa rywogaethau sy’n cael eu hailstocio.
 • Rhagor o ardaloedd o goetiroedd olynol / torlannol er mwyn gwella cydnerthedd cynefinoedd a chysylltiadau cynefinoedd ar raddfa tirwedd.
 • Nodi a diogelu nodweddion treftadaeth pwysig, gan gynnwys yr amgylchedd naturiol hanesyddol.
 • Parhau i nodi ac adfer nodweddion safleoedd coetir hynafol ac ardaloedd o ddiddordeb cadwraethol.
 • Cynnal a gwella profiad ymwelwyr drwy ddarparu amgylchedd amrywiol sy’n ddiogel ac yn rhoi mwynhad.  

Mae'r ddogfen hon yn helpu i esbonio'r categorïau a ddangosir ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map

Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.
Your browser does not support inline PDF viewing. Please download the PDF.

Crynodeb o’r prif newidiadau a fydd yn cael eu gwneud yn y goedwig

 • Adfer safleoedd coetir hynafol (6ha) drwy gael gwared o gonwydd a chreu cynefin llydanddail brodorol.
 • Cynyddu cynefin coetir llydanddail o 7.5% i 10% o arwynebedd y goedwig
 • Lleihau gorchudd sbriws Sitka o 56% i 47% erbyn diwedd cyfnod y Cynllun Adnodd Coedwig.
 • Adfer 90Ha o dir wedi’i goedwigo yn gynefin mawn dwfn - sy’n cynnwys 46.7 ha o gynefin agored a 43.3 ha o goetir olynol.
 • Cynyddu cynefin tir agored i 16% o ardal y Cynllun Adnodd Coedwig.

 

Bydd yna sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Addysg Uwchaled, Cerrigydrudion, o 3.30-7.30yh ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 i roi cyfle i aelodau’r cyhoedd drafod yn bersonol â chynllunwyr coedwigaeth CNC.

 

 

Why your views matter

Hoffem wybod eich barn a'ch teimladau ynghylch y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Alwen er mwyn ein helpu i wella rheolaeth hirdymor y goedwig.

What happens next

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Management
 • Cymraeg

Interests

 • Forest Management
 • Rheoli Coedwig