Cynllun Adnoddau Coedwig Pen y Cymoedd

Ar gau 15 Mai 2021

Wedi'i agor 19 Maw 2021

Trosolwg

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir yn wyneb y newid yn yr hinsawdd fel y bydd cenedlaethau'r dyfodol hefyd yn gallu mwynhau'r buddion y maen nhw’n eu darparu. Bob deng mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn adolygu'r cynlluniau rheoli tymor hir ar gyfer pob ardal goedwig. Caiff y rhain eu crynhoi mewn Cynllun Adnoddau Coedwig newydd.

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Pen y Cymoedd yn cynnwys coedwig helaeth, cors fawn wedi'i haddasu a seilwaith fferm wynt ar fynydd Rhigos a’r cyffiniau. Cnydau conwydd cynhyrchiol sydd yma’n bennaf, yn ogystal â rhywfaint o goetir llydanddail a choetir hynafol yng ngwaelodion y dyffryn.Mae cyfran sylweddol o’r Cynllun Adnoddau Coedwig yn ddibynnol ar Gytundeb 25-mlynedd Adran 106 ar gyfer cyflawni Cynllun Rheoli Cynefin. Amcanion y Cynllun Rheoli Cynefin yw adfer hyd at 1,500ha o gynefinoedd brodorol, megis gorgors neu rostir gwlyb, fel lliniariad ar gyfer datblygiad fferm wynt Pen y Cymoedd.

Caiff Ystad Goetir Llywodraeth Cymru a reolir gan CNC ei harchwilio bob blwyddyn yn erbyn safon rheoli coedwigoedd cynaliadwy (Safon Sicrwydd Coetiroedd y DU). Mae'r archwilwyr yn cadarnhau bod y coedwigoedd a'r coetiroedd yn cael eu rheoli'n gynaliadwy ac yn ardystio fod hyn yn wir, gan roi sicrwydd i gwsmeriaid a rhanddeiliaid.

Ym Mhen y Cymoedd, nid yw'r tir o dan y tyrbinau gwynt a'r seilwaith cysylltiedig (adeiladau, is-orsafoedd ac ati) yn goetir bellach, ac felly bydd yn cael ei dynnu o'r ardal coetir ardystiedig."

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Your browser does not support inline PDF viewing.Please download the PDF.

Mae'r ddogfen hon yn helpu i egluro rhai o'r categorïau sydd i’w gweld ar y mapiau isod:

Esboniad o allweddi’r map            

Amcanion Eang ar gyfer Cynllun Adnoddau Coedwigoedd Pen y Cymoedd

 • Gofalu fod gofynion y Cynllun Rheoli Cynefin yn cael eu cynnwys yn nyluniad y Cynllun Adnoddau Coedwig a darparu rhaglen gwympo coed ar gyfer y 10 mlynedd gyntaf pan fydd yn weithredol;
 • Manteisio ar y cyfleoedd posibl ar gyfer rheoli adnodau naturiol y mae’r Cynllun Rheoli Cynefin yn ei gynnig i’r Cynllun Adnoddau Coedwig ehangach er mwyn gwella gwerth yr ardal i fioamrywiaeth drwy adfer a datblygu rhwydwaith o gynefinoedd.
 • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o gynhyrchiad pren trwy'r cynllun a ddefnyddir i gwympo coed a'r dewis o rywogaethau i'w hailgyflenwi.
 • Parhau i reoli ac adfer ardaloedd mawn dwfn i gefnogi storio carbon, rheoleiddio dŵr a bioamrywiaeth.
 • Parhau i gynyddu gwydnwch ein coetiroedd trwy amrywio'r rhywogaethau ailstocio sy'n cael eu plannu i leihau bregusrwydd ein coetir i glefyd. Bydd hyn hefyd o fudd i edrychiad ein coetiroedd o fewn y dirwedd.
 • Cynyddu amrywiaeth adeileddol trwy reoli'r system goedamaeth fach ei heffaith pan fo'n briodol ac ystyried graddfa, maint ac amseru unrhyw fannau wedi’u llwyrdorri i osgoi cwympo unrhyw lennyrch cyfagos cyn i'r coed newydd gyrraedd uchder o 2 fetr. Y tu allan i ardaloedd o adfer mawn, dylid cadw unrhyw gnydau conwydden hynach pan fo'n bosibl er mwyn cadw adeiledd y goedwig a'i photensial cynhyrchiol.
 • Nodi ardaloedd i'w teneuo o fewn y cynllun teneuo pum mlynedd er mwyn galluogi'r system goedamaeth fach ei heffaith i gael ei rheoli ac i PAWS gael ei hadfer.
 • Gwella cysylltedd cynefinoedd trwy gynnal blaenoriaethau hynafol rhannol naturiol ac adfer planhigfeydd ar safleoedd coetir hynafol, yn unol â blaenoriaethu strategol.
 • Hwyluso ehangiad coetiroedd brodorol lle y bu'n rhaid cynaeafu'r prif gnwd o larwydd cyn eu hamser. Mae ailgyflenwi'r ardaloedd hyn yn flaenoriaeth allweddol wrth fynd ymlaen, i sicrhau na chollir unrhyw orchudd coedwig net o ganlyniad. Mae lle i ehangu ac amrywio adrannau llydanddail o'r coetir i helpu i ddarparu cynefinoedd a storio carbon lle'n bosibl.
 • Gwella gwytnwch cynefinoedd agored nad ydynt yn goetir (e.e. rhosydd, glaswelltir)
 • Bydd nodweddion treftadol a diwylliannol yn cael eu nodi er mwyn osgoi difrod.
 • Cynnal a gwella darpariaeth hamdden ac ystyried datblygu cynllun rheoli hamdden a mynediad mewn cysylltiad ag awdurdodau lleol.
 • Defnyddio'r rhwydwaith ffordd a pharth glannau'r afon presennol er budd bioamrywiaeth, trwy greu cysylltiadau â chynefinoedd agored.
 • Gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys y byrddau gwasanaethau cyhoeddus i archwilio cyfleoedd i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ystad goetir Llywodraeth Cymru ac i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd a gwella iechyd a lles cymunedau lleol.

 

 

Pam bod eich barn yn bwysig

Hoffem glywed eich barn am y cynlluniau newydd ar gyfer coedwig Pen y Cymoedd i’n cynorthwyo wrth wella’r ffordd y rheolir y goedwig ac adferiad y mawndir yn y tymor hir.

Beth sy'n digwydd nesaf

Bydd crynodeb o ymatebion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar y wefan hon bedair i chwe wythnos wedi'r dyddiad cau.

Ardaloedd

 • Glyncorrwg
 • Rhigos
 • Treherbert

Cynulleidfaoedd

 • Management

Diddordebau

 • Forest Management