Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

Closes 24 May 2023

Opened 1 Mar 2023

Overview

Rydym yn paratoi i gyhoeddi ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru diweddaraf a hoffem dderbyn sylwadau ac adborth a fydd yn helpu i lunio a chwblhau’r cynllun hwn cyn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni.

Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn mae CNC yn bodloni gofynion Rhan 4 y Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009), mae’r cynllun hwn yn gam olaf yr ail gylch o waith dadansoddi a chynllunio a fandadir gan y ddeddfwriaeth hon. 

Mae’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yn adeiladu ar ein gwaith o ddadansoddi’r hyn sydd mewn perygl o lifogydd ac yn nodi’r blaenoriaethau a’r mesurau yr ydym yn eu hawgrymu i reoli’r perygl o lifogydd i bobl, i’r amgylchedd ac i weithgarwch economaidd ledled Cymru dros y chwe blynedd nesaf.

Mae’r Cynllun wedi’i rannu mewn i Adran Genedlaethol drosfwaol ochr yn ochr â chwe Adran Leol, seiliedig ar le, sy’n cwmpasu’r gwahanol ardaloedd gweithredol o fewn CNC. Y bwriad felly bydd ei ddefnyddio fel cynllun cenedlaethol ond cynnig manylion lleol hefyd a fydd yn helpu i gefnogi cynlluniau lleol.

Dolenni i gynlluniau drafft am ymgynghoriad:

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran Genedlaethol

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran Canolbarth Cymru

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran Gogledd-Ddwyrain Cymru

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran Gogledd-Orllewin Cymru

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran Canol De Cymru

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran De-Ddwyrain Cymru

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru Drafft - Adran De-Orllewin Cymru

Cynhaliwyd Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd drafft i gefnogi’r ymgynghoriad hwn ac i sicrhau bod effeithiau amgylcheddol, gan gynnwys rhai cymdeithasol a diwylliannol, yn cael eu hystyried wrth ddatblygu’r Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd:

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Crynodeb Annhechnegol 

Asesiad Amgylcheddol Strategol – Adroddiad Amgylcheddol (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad E Canolbarth Cymru (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad F Gogledd-Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad G Gogledd-Orllewin Cymru (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad H Canol De Cymru (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad I De-Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad J De-Orllewin Cymru (Saesneg yn unig)

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Drafft (Saesneg yn unig)

Pam mae eich barn yn bwysig

Yn CNC, rydym yn credu ei bod yn bwysig rhannu ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer y dyfodol a cheisio adborth gan gymunedau sydd mewn perygl o lifogydd yn ogystal â’r rhanddeiliaid yr ydym yn gweithio â nhw. Mae angen i ni sicrhau bod ein blaenoriaethau a’n cynlluniau yn cael eu deall a bydd eich ymatebion i’r arolwg yn helpu i lywio sut y byddwn yn cwblhau ein cynllun. Byddwn yn defnyddio’r ymatebion i’r arolwg byr hwn i asesu a oes angen adolygu ein cynllun drafft ymhellach.

Rhowch eich barn i ni

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Flooding
  • Llifogydd
  • Community Volunteers
  • Gwirfoddolwyr Cymunedol
  • Cymraeg

Interests

  • Flooding
  • Llifogydd
  • Community Voulnteering
  • Gwirfoddoli Cymunedol