Canllawiau ar Ddosbarthu ac Asesu Gwastraff (WM3) – Arolwg Defnyddwyr 2022

Closed 1 Jan 2023

Opened 1 Jul 2022

Overview

Mae canllawiau swyddogol y DU ar ddosbarthu ac asesu gwastraff yn ddogfen o'r enw WM3.

Darperir canllawiau WM3 i helpu cynhyrchwyr, rheolwyr a rheoleiddwyr i ddosbarthu gwastraff yn gywir, fel y gellir ei ailgylchu neu ei waredu'n iawn. Mae dosbarthu gwastraff yn cynnwys dewis codau gwastraff priodol a, lle bo'n berthnasol, disgrifio nodweddion peryglus y gwastraff yn dilyn asesiad.

Mae'n bryd adolygu ac hadnewyddu’r canllawiau yn unol â'r rheoliadau diweddaraf, newidiadau yn dilyn Brexit, ac i fodloni gofynion hygyrchedd ar y we. Efallai na fydd opsiynau ar gyfer diweddaru WM3 yn gyfyngedig i'r fformat PDF cyfredol, ac yn eu plith gallai fod gwasanaeth gwe, dogfennau lluosog, neu gyfuniad o fformatau.

Fel rhan o'r adolygiad, rydym wedi comisiynu arolwg i geisio deall:

 • Sut mae sefydliadau’n defnyddio WM3 ar hyn o bryd
 • Sut mae sefydliadau nad ydynt yn defnyddio WM3 yn mynd ati i ddosbarthu gwastraff
 • Sut y gellir gwneud y canllawiau'n haws eu defnyddio i wahanol grwpiau defnyddwyr, p'un a ydynt yn defnyddio WM3 ai peidio

Ein nod yw arolygu 450 o sefydliadau o bob rhan o’r sector diwydiannol, gan gynnwys cynhyrchwyr gwastraff, y diwydiant rheoli gwastraff, rheoleiddwyr amgylcheddol, ymgynghorwyr a chyrff diwydiant. Mae'r arolwg yn cael ei ariannu a'i reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran rheoleiddwyr amgylcheddol y DU; Asiantaeth yr Amgylchedd (Asiantaeth yr Amgylchedd), Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Alban (SEPA), ac Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon (NIEA).

Bydd eich cyfranogiad yn yr arolwg yn rhoi gwybodaeth hanfodol i ni am brofiadau defnyddwyr o ddosbarthu gwastraff (gan gynnwys gan y rhai sydd wedi defnyddio canllawiau WM3 a’r rhai sydd heb eu defnyddio), ac yn y pen draw bydd yn ein helpu i symleiddio a gwella'r canllawiau.

Pwy fydd yn cyflwyno’r arolwg

Rydym wedi comisiynu SLR Consulting i gynnal yr arolwg hwn, a byddant yn cael eu cefnogi gan Ainsworth & Parkinson (A&P). Cysylltir â chwmnïau dros y ffôn i gymryd rhan yn yr arolwg gwirfoddol. Mae cyfnod yr arolwg wedi'i drefnu ar gyfer mis Gorffennaf i fis Tachwedd 2022.

Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal o bell a bydd yr arolygydd hyfforddedig yn cofnodi eich atebion i nifer o gwestiynau ynghylch sut rydych yn dosbarthu ac yn asesu eich gwastraff, eich profiad gyda WM3 (lle bo'n berthnasol), unrhyw broblemau sydd gennych o ran dosbarthu gwastraff, a'ch barn ar sut y gallai system yn y dyfodol wneud dosbarthu'n haws ac yn fwy hwylus.

O fis Medi 2022, gall defnyddwyr hefyd gymryd rhan yn yr arolwg drwy holiadur ar-lein: 

Arolwg Dosbarthu Gwastraff – Holiadur Ar-lein (saesneg yn unig)

Os cysylltir â chi i gymryd rhan

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyfweld ag ystod eang o ddefnyddwyr, cysylltir â sefydliadau o bob maint o wahanol sectorau o'r economi.

Pan gysylltir â chi, os byddwch yn cytuno i gymryd rhan, rhoddir yr opsiwn i gynnal yr arolwg ar unwaith neu i drefnu'r arolwg ar adeg sy'n gyfleus. Bydd eich cyfweliad yn cael ei gynnal o bell dros y ffôn neu drwy alwad fideo. Byddwn yn ceisio casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnom heb fawr o effaith ar eich busnes na'ch amser.

Yr wybodaeth sydd ei hangen arnom

Mae angen i ni gasglu gwybodaeth sylfaenol am y ffordd rydych chi'n dosbarthu eich gwastraff. Bydd hyn yn cynnwys y prosesau sydd gennych ar waith i ddosbarthu gwastraff; os ydych chi byth yn defnyddio canllawiau WM3 (ac os felly, sut?), ac i ba raddau y mae eich contractwr/contractwyr gwastraff yn cynorthwyo gyda dosbarthu gwastraff. Gofynnir i chi hefyd a oes gennych unrhyw broblemau neu anawsterau o ran dosbarthu gwastraff ar hyn o bryd, a sut rydych chi'n meddwl y gellid gwneud y broses yn haws a'r canllawiau'n haws i'w defnyddio.

Byddwch yn ymwybodol y dylai'r cyfweliad gael ei gynnal yn ddelfrydol gan y sawl sy'n gyfrifol am ddosbarthu gwastraff yn eich sefydliad, gan y bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cael gwybodaeth gywir ac yn lleihau hyd y cyfweliad yn sylweddol.

Sut y byddwn yn defnyddio eich data

Dim ond y personél sy'n trefnu'r cyfweliad a'r rhai sy'n cynnal yr arolwg fydd yn defnyddio manylion eich cwmni. Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y bydd gwybodaeth a gesglir gennych yn cael ei defnyddio a bydd yn cael ei chrynhoi fel na fydd yn bosibl nodi data cwmnïau unigol unwaith y bydd y broses dadansoddi data wedi'i chwblhau. Ar ddiwedd yr arolwg byddwn yn gofyn a fyddech yn hapus i wneud cyfweliad manylach yn ddiweddarach yn y flwyddyn, lle byddwn yn siarad â hyd at 20 o gynrychiolwyr o wahanol grwpiau defnyddwyr i ddeall ymhellach y materion allweddol a nodir yn ystod yr arolwg – bydd cymryd rhan yn y cyfweliadau hyn yn gwbl ddewisol.

Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y defnyddir eich data. Bydd yn cael ei gadw'n ddiogel ac ni chaiff ei ddarparu i unrhyw sefydliad arall. Nid yw'r arolygwyr annibynnol yn gyflogeion y llywodraeth ac nid oes ganddynt ddiddordeb yn y ffordd yr ydych yn rhedeg eich gwaith, ac nid ydynt ychwaith yn chwilio am unrhyw achosion o dorri deddfwriaeth gwastraff.

Canlyniadau’r arolwg

Caiff ymatebion i'r arolwg eu dadansoddi i nodi'r materion allweddol sy'n wynebu gwahanol grwpiau defnyddwyr o ran dosbarthu ac asesu gwastraff. Yn seiliedig ar y canlyniadau hyn, gwneir argymhellion ar sut y gellid gwella a/neu ddisodli canllawiau WM3 i ddiwallu anghenion defnyddwyr.

Cysylltu â ni

I gael mwy o wybodaeth ar yr arolwg hwn, sut y caiff ei gyflwyno a’i ddefnydd o ddata, cysylltwch ag un o’r canlynol:

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • Regulatory Voice
 • Permits
 • Trwyddedau
 • Llais Rheoleiddio
 • Waste