Find activities

 • Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

  Wedi'i diweddaru ar 25 Hydref 2023 Bydd y cyfnod ymgysylltu yn rhedeg o ddydd Llun 9 Hydref tan ddydd Llun 27 Tachwedd 2023. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld isod ac ar dudalen y cyfnod ymgysylltu 2023 . Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect. I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma . Mae Tirweddau... More
  Opens 2 September 2024
 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 25 October 2023 Engagement period live from Monday 9 October until Monday 27 November 2023. More information can be found below and on our engagement period 2023 page . Welcome to the North East Wales National Park Designation Project information page. We have created this to provide easy access to information about the project. To view the page in Welsh, please click here . Designated Landscapes, consisting... More
  Opens 2 September 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opens 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opens 1 April 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opens 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opens 1 April 2024
 • Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor)

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Adnewyddu Pier y Garth (Bangor) Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal gwaith i adnewyddu ategion gwynt ar ddwy ran uwchstrwythur Pier y Garth (Bangor). Gallwch weld y dogfennau cais yn... More
  Opened 28 February 2024
 • Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment Notice is hereby given that Bangor City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to undertake the refurbishment of wind trusses on two phases of the pier superstructure at Garth (Bangor) Pier . You can see the... More
  Opened 28 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 - Hysbysiad o Gais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd Hysbysir drwy hyn fod Ystad y Goron wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Arolwg Metocean y Môr Celtaidd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 23 February 2024
 • Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey

  Marine and Coastal Access Act 2009 - Notice of Application for Celtic Sea Metocean Survey Notice is hereby given that The Crown Estate has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Celtic Sea Metocean Survey. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can... More
  Opened 23 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Rheoli Traeth Abermaw. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch... More
  Opened 21 February 2024
 • Notice of Application for Barmouth Beach Management

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Barmouth Beach Management Notice is hereby given that Gwynedd Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Barmouth Beach Management. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for... More
  Opened 21 February 2024
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni Hysbysir drwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Prosiect Gwella Polderau Adfer Cynefin Glanfa Fawr Rhymni. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Opened 20 February 2024
 • Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project Notice is hereby given that Natural Resources Wales has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Rhymney Great Wharf Habitat Restoration Polders Enhancement Project. You can see the... More
  Opened 20 February 2024
 • AROLWG PRESGRIPSIYNU CYMDEITHASOL (SEILIEDIG AR NATUR)

  Mae CNC a Coed Lleol yn gweithio gyda’i gilydd i gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar bresgripsiynu cymdeithasol sy’n seiliedig ar natur, trwy ddatblygu rhywfaint o gynnwys fideo a dysgu cryno. More
  Opened 19 February 2024
 • SOCIAL PRESCRIBING (NATURE­ BASED) SURVEY

  NRW and Coed Lleol are working together to increase the take up of nature-based social prescribing, through developing some succinct video and learning content. More
  Opened 19 February 2024
 • Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Gwaith Adfer Cwlfer Morfa Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer Gwaith Adfer Cwlfer Morfa. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Opened 9 February 2024
 • Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Morfa Culvert Remediation Works Notice is hereby given that Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Morfa Culvert Remediation Works. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 9 February 2024
 • Online - Y Môr a Ni: Wales Ocean Literacy Strategy and Action Plan

  Coast and Seas Partnership, Cymru (CaSP) would like to invite you to engage with “Y M ô r a Ni: Wales Ocean Literacy Strategy and Action Plan” at two online workshops: February 21st 2024 – 2 - 3:30pm Online February 21st 2024 – 7 - 8:30pm Online We are aware that many could not attend the recent face to face workshops we held due to access and working commitments. This is an opportunity to engage in another way. Ocean literacy in its... More
  Opened 7 February 2024
 • Ar-lein - Y Môr a Ni: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llythrennedd Morol Cymru

  Hoffai Partneriaeth Arfordir a Moroedd Cymru eich gwahodd i ymgysylltu ag “Y Môr a Ni: Strategaeth a Chynllun Gweithredu Llythrennedd Morol Cymru” mewn dau weithdy ar-lein: 21 Chwefror 2024 - 2-3:30pm Ar-lein 21 Chwefror 2024 – 7-8:30pm Ar-lein Rydym yn ymwybodol bod rhai wedi methu â mynychu’r gweithdai wyneb yn wyneb a gynhaliwyd oherwydd ymrwymiadau gwaith a mynediad. Mae hwn yn gyfle i ymgysylltu mewn ffordd arall. ... More
  Opened 7 February 2024
 • Evaluation of external citizen science partnership proposals

  View this page in Welsh We have developed this form to document the citizen science projects occurring in Wales to ensure we are aware of projects that may provide us with information/data and to detail clearly what is being requested from NRW from citizen science groups before we collaborate. As citizen science in Wales is expanding and NRW have an interest in the work that is being carried out, we need to ensure that we provide a consistent approach to all... More
  Opened 1 February 2024
 • Gwerthuso cynigion partneriaeth gwyddoniaeth dinasyddion allanol

  Rydym wedi datblygu’r ffurflen hon i ddogfennu’r prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion sy’n digwydd yng Nghymru i sicrhau ein bod yn ymwybodol o brosiectau a allai roi gwybodaeth/data i ni ac i fanylu’n glir ar yr hyn y gofynnir amdano gan CNC gan grwpiau gwyddoniaeth dinasyddion cyn i ni gydweithio. Gan fod gwyddoniaeth dinasyddion yng Nghymru yn ehangu a bod gan CNC ddiddordeb yn y gwaith sy’n cael ei wneud, mae angen inni sicrhau ein bod yn darparu dull cyson... More
  Opened 1 February 2024
 • Diweddariad ar y Protocol Tipio Anghyfreithlon

  Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Taclo Tipio Cymru sy'n gweithio i ddiweddaru'r Protocol Tipio Anghyfreithlon. More
  Opened 28 January 2024
 • Fly-tipping Protocol update

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. More
  Opened 28 January 2024
 • Rheoli Perygl Llifogydd Aberdulais

  Wrth i’r hinsawdd newid, byddwn yn wynebu stormydd a glaw trwm yn amlach, a bydd lefelau’r môr yn codi. Bydd hyn ond yn cynyddu’r perygl o lifogydd afonol ac yn amharu ar gymuned Aberdulais, sydd wedi dioddef llifogydd sawl gwaith yn y 40 mlynedd diwethaf. Roedd yr achlysur diweddaraf yn ystod Storm Dennis yn 2020 pan ddioddefodd 27 o gartrefi a busnesau lifogydd mewnol. Graddau llifogydd presennol y byd sydd ohoni: Mesurau lliniaru a ddarperir ... More
  Opened 26 January 2024
 • Aberdulais Flood Risk Management

  As the climate changes, we will face more frequent storms and heavy rain, as well as rising sea levels. This will only increase the risk of fluvial flooding and disruption to the Aberdulais Community which has flooded multiple times in the past 40 years. The most recent being during Storm Dennis in 2020 when 27 homes and businesses suffered internal flooding. Present Day Existing Flood Extents Mitigation Measures Provided Since the 2020 event, a... More
  Opened 26 January 2024
 • HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND

  DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER GWAITH CARTHU AC ECHDYNNU O DRAETH BEDWYN A NORTH MIDDLE GROUND Hysbysir drwy hyn fod Breedon Trading Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad... More
  Opened 25 January 2024
 • NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND

  MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 NOTICE OF APPLICATION FOR THE DREDGE AND EXTRACT FROM BEDWYN SANDS AND NORTH MIDDLE GROUND Notice is hereby given that Breedon Trading Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Access Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 25 January 2024
 • Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen Hysbysir drwy hyn fod MPH Construction wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweiriadau i seilbyst llen Afon Wen. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch chwilio am y dogfennau... More
  Opened 24 January 2024
 • Notice of Application for Afon Wen Sheet Pile Repairs

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Afon Wen Sheet Pile Repairs Notice is hereby given that MPH Construction has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Afon Wen Sheet Pile Repairs. You can see the application documents free of charge, from https://publicregister.naturalresources.wales/ . You can search for the documents using the... More
  Opened 24 January 2024
561 results. Page 1 of 19