Find activities

 • Cais Newbridge Energy Limited am drwydded amgylcheddol

  Rydym wedi derbyn cais am drwydded gan Newbridge Energy Limited o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Rhif y cais: PAN-005141/V002 Math o gyfleuster rheoledig: Atodlen 1, Rhan 2, Pennod 5, Adran 5.1 Rhan B (a)(v) Llosgi... More
  Opened 25 October 2021
 • Newbridge Energy Limited EPR Permit Application

  We've received a variation application to vary an environmental permit from Newbridge Energy Limited under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016. Application number: PAN-005141/V002 Regulated facility type: Schedule 1,... More
  Opened 25 October 2021
 • Rhan Cymru o Gynllun Rheoli Basn Afon Hafren 2021-2027

  Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar ddiweddaru cynllun rheoli basn Afon Hafren ar gyfer y trydydd cylch (2021-2027) gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n arwain y gwaith ar gyfer Afon Hafren. Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a phartneriaid i... More
  Opened 22 October 2021
 • Welsh part of the Severn river basin management plan 2021-2027

  The consultation on updating the Severn river basin management plan for the third cycle (2021-2027) is published by the Environment Agency. The Environment Agency lead the work for the Severn. We work with the Environment Agency, and partners, to ensure that the appropriate collaborative... More
  Opened 22 October 2021
 • Adborth ar weminar Bywyd ar yr afon - 20/10/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Opened 20 October 2021
 • Life on the River Webinar Evaluation - 20/10/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 20 October 2021
 • Usk & Glasfynydd Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 18 October 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Wysg a Glasfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Opened 18 October 2021
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Cwm Ystwyth

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'r coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd yn gynaliadwy. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Opened 18 October 2021
 • Ystwyth Valley Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 18 October 2021
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer safle dyframaeth gwymon a physgod cregyn Câr-Y-Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Câr-y-Môr wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer sefydlu safle... More
  Opened 15 October 2021
 • Notice of Application for Câr-y-Môr seaweed and shellfish aquaculture site

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Câr-y-Môr has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is to establish a 3-hectare seaweed and shellfish... More
  Opened 15 October 2021
 • Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2022 ymlaen

  Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol a’n hamgylchedd yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy sy’n fuddiol i bobl, i'r amgylchedd ac i'r economi. Mae ein cylch gwaith yn eang ac yn cynnwys darparu ystod o wasanaethau... More
  Opened 12 October 2021
 • Consultation on our Regulatory Fees and Charges for 2022 onwards.

  Natural Resources Wales’ purpose is to ensure that our natural resources and environment are sustainably maintained, enhanced and used in a way that is good for people, good for the environment and good for the economy. Our remit is wide and includes providing a range of... More
  Opened 12 October 2021
 • Cynnal gwaith archwilio tir o Fae Cinmel i Landdulas

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwaith Archwilio Tir o Fae Cinmel i Landdulas Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Opened 29 September 2021
 • Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Kinmel Bay to Llanddulas Ground Investigation Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine... More
  Opened 29 September 2021
 • Adborth ar weminar Plentyndod Naturiol - 07/10/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Opened 29 September 2021
 • A Natural Childhood Webinar Evaluation - 07/10/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 29 September 2021
 • Adborth gweminar Hapus a Iach yn naturiol - 23/09/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Opened 23 September 2021
 • Naturally Happy and Healthy Webinar Evaluation - 23/09/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 23 September 2021
 • Adborth ar weminar Plentyndod Naturiol - 05/10/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Opened 23 September 2021
 • A Natural Childhood Webinar Evaluation - 05/10/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 23 September 2021
 • Coed a Choetiroedd - Beth sy'n bwysig - 20/09/2021

  Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cynnig hyfforddiant ar-lein am ddim i dynnu sylw at y cyfleoedd y mae dysgu am yr amgylchedd naturiol ac yn yr amgylchedd naturiol yn eu darparu, a sut mae hyn yn cefnogi’r ddarpariaeth ar draws Cwricwlwm Cymru a llawer o gwricwla anffurfiol eraill. ... More
  Opened 20 September 2021
 • Trees and Woodlands - What Matters - 20//09/2021

  You have recently attended one of our online training webinars that highlights the opportunities learning in, about and for the natural environment provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 20 September 2021
 • Cardiff Coastal Defence Scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Cardiff Coastal Defence Scheme Notice is hereby given that Cardiff Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009.... More
  Opened 17 September 2021
 • Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol Caerdydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad... More
  Opened 17 September 2021
 • Information on Forest Operations at Wentwood Forest

  Upcoming operations Forest thinning operations are due to start in Wentwood forest near Newport in the Autumn, to begin the first steps in helping to restore the forest back to Ancient Semi Natural Woodland. T his process will take over 50 years. The first thinning... More
  Opened 15 September 2021
 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Gwaith sydd ar y gweill Disgwylir i waith teneuo coed ddechrau yng Nghoed Gwent ger Casnewydd yn yr Hydref , i ddechrau'r camau cyntaf o ran helpu i adfer y goedwig yn Goetir Lled-Naturiol Hynafol unwaith eto. Bydd y broses hon yn cymryd dros 50 mlynedd. ... More
  Opened 15 September 2021
 • Acorn Antics 2021

  Welcome to the registration page for Acorn Antics 2021! Here’s a short video to explain the project. We’re asking education and learning groups to get outside and collect acorns. Seed collections can be organised by all sorts of education and... More
  Opened 13 September 2021
 • Miri Mes 2021

  Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2021! Dyma fideo byr i esbonio'r prosiect. Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes. Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft... More
  Opened 13 September 2021
146 results. Page 1 of 5