Find activities

 • Tudalen Wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru

  Wedi'i diweddaru ar 11 Medi 2023 Croeso i dudalen wybodaeth Prosiect Dynodi Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru. Rydym wedi creu’r dudalen hon i ddarparu mynediad hawdd i wybodaeth am y prosiect. I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma . Mae Tirweddau Dynodedig, sy'n cynnwys Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), yn gorchuddio tua 25% o Gymru. Maent yn ardaloedd a gydnabyddir yn gyfreithiol am eu harddwch naturiol, ac... More
  Opens 2 September 2024
 • North East Wales National Park Designation Project Information Page

  Updated on 11 September 2023 Welcome to the North East Wales National Park Designation Project information page. We have created this to provide easy access to information about the project. To view the page in Welsh, please click here . Designated Landscapes, consisting of National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs), cover approximately 25% of Wales. They are areas legally recognised for their natural beauty, and for National... More
  Opens 2 September 2024
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Gwaredu Deunydd Wedi'i Garthu O Lociau Bae Caerdydd, Yr Harbwr Allanol A Llwybrau Dynesu Ar Y Môr

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwaredu deunydd wedi'i garthu o lociau bae caerdydd, yr harbwr allanol a llwybrau dynesu ar y môr. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, ar ein ... More
  Opened 28 September 2023
 • Notice of Application for the disposal of Dredged Material from Cardiff Bay Locks, Outer Harbour and approaches at sea

  Marine And Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Cardiff Harbour Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the disposal of dredged material from Cardiff bay locks, outer harbour and approaches at sea. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 28 September 2023
 • Old Castle Down SSSI - Grazing to Help Wildlife

  Cliciwch yma i ddarllen y dudalen yn Gymraeg / Click here to read this page in Welsh Old Castle Down Old Castle Down is designated as a Site of Special Scientific Interest (SSSI) due to several distinct features including limestone grassland, limestone heath and humid heath. The variation in these plant communities reflects the changes in the calcium carbonate content of the soils. On the west side of the B4265 the calcareous grassland is dominated by sheep’s fescue grass... More
  Opened 23 September 2023
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Opened 14 September 2023
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Opened 14 September 2023
 • Fedw wood – larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Felling operations in Fedw wood will begin in September to remove approximately 4500 larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 16 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 9 months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora ramorum, is a... More
  Opened 14 September 2023
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months Felling operations will take place in Trellench New Mills will commence, to remove approximately 5 ha larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) As part of the operations, our contractors will also remove a number of Western Hemlock trees from the woodland which are highly invasive, casting heavy shade, making... More
  Opened 14 September 2023
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly to thin the conifer trees within the woodland to help restore the forest back to Ancient Woodland. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). Areas of young trees within the woodland that have not been thinned previously, will have their initial thin, which will allow better... More
  Opened 14 September 2023
 • Yr Graig – forest operations

  To view the page in Welsh please click here What work is taking place? Tree felling operations in Yr Graig woodland will begin in September, to remove areas of larch trees as a part of our larch reduction policy to combat the spread of larch disease. Areas of mature trees will also be felled and thinned in line with the Forest Resource Plan. Thinning operations will also take place in the northern area of the woodland, to help increase light penetration... More
  Opened 14 September 2023
 • The Darren woodland - larch felling operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? In the next few months felling operations in the Darren Woodland will commence, to remove larch trees which are infected with Phytophora ramorum (more commonly known as larch disease) Approximately 11 hectares of larch will need to be removed and the work will take approximately 6 month months. What is larch disease? Larch disease, or Phytophthora... More
  Opened 14 September 2023
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Opened 14 September 2023
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Opened 14 September 2023
 • Coed Fedw – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gwaith cwympo coed yng Nghoed fedw yn dechrau ym mis Medi i gael gwared ar tua 4,500 o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Bydd angen gwaredu tua 16 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua naw mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora ramorum, yn glefyd... More
  Opened 14 September 2023
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, bydd gwaith cwympo coed yn dechrau digwydd yn New Mills, Tryleg, i gael gwared ar oddeutu pum hectar o goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd). Fel rhan o’r gweithrediadau, bydd ein contractwyr hefyd yn gwaredu nifer o goed hemlog y gorllewin o’r coetir, sy’n oresgynnol iawn, yn taflu... More
  Opened 14 September 2023
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i ddechrau cyn hir i deneuo'r coed conwydd o fewn y coetir er mwyn helpu i adfer y goedwig yn ôl i statws coetir hynafol. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Bydd ardaloedd o goed ifanc o fewn y coetir nad ydynt wedi'u teneuo o'r blaen yn cael eu teneuo am y tro cyntaf, a fydd yn caniatáu... More
  Opened 14 September 2023
 • Y Graig – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Bydd gweithrediadau torri coed yng nghoetir y Graig yn dechrau ym mis Medi, i gael gwared ar ardaloedd o goed llarwydd fel rhan o’n polisi lleihau llarwydd ac i frwydro yn erbyn lledaeniad clefyd llarwydd. Hefyd bydd ardaloedd o goed aeddfed yn cael eu cwympo a'u teneuo yn unol â'r Cynllun Adnoddau Coedwig. Bydd gweithrediadau teneuo hefyd yn digwydd yn ardal ogleddol y coetir, er mwyn... More
  Opened 14 September 2023
 • Coed Darren – gweithrediadau cwympo coed llarwydd

  I weld y dudalen yn Saesneg cliciwch yma Pa waith sy'n digwydd? Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd gweithrediadau cwympo cod yn dechrau yng Nghoed Darren i gael gwared ar goed llarwydd y mae Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) yn effeithio arnynt. Bydd angen gwaredu tua 11 hectar o goed llarwydd a bydd y gwaith yn cymryd tua chwe mis. Beth yw clefyd llarwydd? Mae clefyd llarwydd, neu Phytophthora... More
  Opened 14 September 2023
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  HYSBYSIAD CYHOEDDUS DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau... More
  Opened 11 September 2023
 • APPLICATION FOR CONSTUCTION AND DREDGE WORKS ASSOCIATED WITH THE MOSTYN ENERGY PARK EXTENSION PROJECT

  Public notice marine and coastal access act 2009 marine works (environmental impact assessment) regulations 2007 application for construction and dredge works associated with the Mostyn Energy Park extension project Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact... More
  Opened 11 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad.

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Hawl Tramwy Cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith Cynnal a Chadw Pont i Gerddwyr a Rheoli Erydiad. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer hawl tramwy cyhoeddus Glan y Môr – Gwaith cynnal a chadw pont i gerddwyr a rheoli erydiad. Gallwch weld y... More
  Opened 6 September 2023
 • Notice of Application for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control. Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Glan Y Mor Public Right of Way (PRoW) Footbridge Maintenance and Erosion Control. You can see the application documents... More
  Opened 6 September 2023
 • Cofrestrwch ar gyfer digwyddiad rhwydwaith gwirfoddolwyr llifogydd (2)

  Rydym yn trefnu digwyddiadau rhwydwaith i wirfoddolwyr ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chynllun llifogydd cymunedol neu sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o gynllun llifogydd cymunedol. Dyma gyfle i wneud y canlynol: siarad gyda phobl eraill sy'n wynebu heriau tebyg fel y gall pawb ddysgu gan ei gilydd clywed gan wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â llifogydd a sut maent yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghymru gweithio mewn grwpiau... More
  Opened 6 September 2023
 • Acorn Antics 2023

  Welcome to the registration page for Acorn Antics 2023! We’re asking education and learning groups to get outside and collect acorns. Seed collections can be organised by all sorts of education and learning groups such as, schools, Brownies, Scouts or Young Farmers. It gives young people the opportunity to learn about, and connect with, the natural environment in Wales. People can also get involved by donating acorns to their local group or inviting... More
  Opened 3 September 2023
 • Miri Mes 2023

  Croeso i'r dudalen gofrestru ar gyfer Miri Mes 2023! Rydym yn gofyn i grwpiau addysg a dysgu fynd allan i’r awyr agored i gasglu mes. Gall pob math o grwpiau addysg a dysgu drefnu casglu hadau, er enghraifft ysgolion, Brownis, Sgowtiaid neu Ffermwyr Ifanc. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am, a chysylltu â’r amgylchedd naturiol yng Nghymru. Gall pobl hefyd ddod yn rhan o’r prosiect trwy gyfrannu mes i’w grwpiau lleol, neu eu gwahodd i... More
  Opened 3 September 2023
 • Workshop: The Control of Agriculture Pollution Regulations / Gweithdy: Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddiaeth

  This is not an NRW organised event, it will be run and delivered by ADAS consultants On the 20th of October 2023 Farm Consultants from ADAS will be providing a training workshop to help farmers comply with some of the requirements of the Control of Agriculture Pollution Regulations that apply in Wales. Attendance at the event is free however spaces are limited. Across the course of a 3 hour session attendees will be assisted to fill out the Welsh Government... More
  Opened 31 August 2023
 • Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn Hysbysir drwy hyn fod Ancala Water Services (Estates) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer clirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn. Gallwch weld y dogfennau cais... More
  Opened 23 August 2023
 • Notice of Application for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport Notice is hereby given that Ancala Water Services (Estates) Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for tidal valve clearance and deposit at RAF Valley - Anglesey airport You can see the application documents free of charge, from ... More
  Opened 23 August 2023
 • Consultation on our Proposed Installations Banding Tool

  As a Welsh Government body, NRW must comply with requirements set out in ‘ Managing Welsh Public Money ’. This requires that we fully recover the costs of the regulatory services we provide from those who use them, rather than having those services funded through general taxation. Between October 2022 and January 2023 we consulted on new application charges for a number of regimes, including installations. We made these changes because our... More
  Opened 21 August 2023
477 results. Page 1 of 16