Find activities

 • Canllawiau ar Ddosbarthu ac Asesu Gwastraff (WM3) – Arolwg Defnyddwyr 2022

  Mae canllawiau swyddogol y DU ar ddosbarthu ac asesu gwastraff yn ddogfen o'r enw WM3 . Darperir canllawiau WM3 i helpu cynhyrchwyr, rheolwyr a rheoleiddwyr i ddosbarthu gwastraff yn gywir, fel y gellir ei ailgylchu neu ei waredu'n iawn. Mae dosbarthu gwastraff yn cynnwys dewis codau... More
  Opened 1 July 2022
 • Guidance on Waste Classification and Assessment (WM3) - User Survey 2022

  The UK’s official guidance on the classification and assessment of waste is a document called WM3 . The WM3 guidance is provided to help producers, managers, and regulators classify waste accurately, so that it can be recycled or disposed of properly. Classifying waste includes selecting... More
  Opened 1 July 2022
 • Gweminar - Arweiniad i Raglen Grantiau Cymunedau Gwydn

  Trosolwg: Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminar - Grant Cymunedau Gwydn Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau ar yr 6 Gorffennaf 2022 Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn cau ar 19 Medi 2022 More
  Opened 27 June 2022
 • Registration for Webinar - Resilient Communities Grants Programme

  Registration form for Webinar - Resilient Communities Grant The window for Webinar registration closes on 6 July 2022 T he window for Grant applications closes on the 19 September 2022 More
  Opened 27 June 2022
 • Coetir coffa yn Brownhill – cam nesaf yr ymgynghoriad

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad ar ein cynlluniau i greu Coetir Coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin. Diolch am gysylltu i roi eich adborth i ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, y digwyddiad galw heibio yn neuadd bentref Llangadog, neu drwy gysylltu â ni'n... More
  Opened 23 June 2022
 • Commemorative woodland at Brownhill - next phase of consultation

  We recently held a consultation on our plans to create a Commemorative Woodland at Brownhill, Carmarthenshire. Thank you for getting in touch to give us your feedback, whether that was through our online consultation, the drop-in event at Llangadog village hall, or by contacting us... More
  Opened 23 June 2022
 • Kronospan single regulator minded to issue consultation

  We are minded to issue the variation notice and consolidated permit. We will only issue the consolidated permit if we believe that significant pollution will not be caused. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the environment. ... More
  Opened 16 June 2022
 • Bwriad gan unig reoleiddiwr Kronospan i gychwyn ymgynghoriad

  Rydym yn bwriadu dyroddi'r hysbysiad amrywio a'r drwydded gyfunol. Byddwn ond yn dyroddi’r drwydded gyfunol os byddwn yn credu na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi. Bydd unrhyw drwydded y rhoddwn yn cynnwys amodau priodol i amddiffyn iechyd pobl a'r amgylchedd. ... More
  Opened 16 June 2022
 • Y Gororau - Holiadur Natur am Byth (Cymraeg)

  Natur am Byth! Achub Rhywogaethau ‘dan Fygythiad yng Nghymru Mae 'Natur am Byth!' yn rhaglen flaenllaw, newydd sbon yma yng Nghymru a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n uno naw corff anllywodraethol amgylcheddol â Chyfoeth Naturiol Cymru i... More
  Opened 16 June 2022
 • #TeamNRWDay - Customer Experience & Engagement team landing page

  Croeso i dudalen lanio diwrnod #TîmCyfoeth y tim Profiad Cwsmer. Mae'r tîm Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu yn rhan o Gyfarwyddiaeth CMC ac yn cael ei arwain gan Naomi Lawrence, Pennaeth Profiad Cwsmeriaid ac Ymgysylltu. Cliciwch isod i weld a lawrlwytho ein... More
  Opened 13 June 2022
 • Adnewyddu Traphont Cyffordd Dyfi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Traphont Cyffordd Dyfi Hysbysir drwy hyn fod Amalgamated Construction Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o... More
  Opened 1 June 2022
 • Dovey Junction Viaduct Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dovey Junction Viaduct Refurbishment Notice is hereby given that Amalgamated Construction Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity... More
  Opened 1 June 2022
 • Quick seagrass survey for sailing event

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 30 May 2022
 • Education settings travel bursary: Wales Coast Path

  To celebrate the 10 year anniversary of the Wales Coast Path, Natural Resources Wales is offering a number of travel bursaries to enable education settings in Wales to visit a section of the Coast Path. The 870 mile long-distance walking trail runs from the Welsh border near Chester,... More
  Opened 25 May 2022
 • Bwrsari teithio ar gyfer lleoliadau addysg: Llwybr Arfordir Cymru

  I ddathlu degfed pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnig nifer o fwrsariaethau teithio i alluogi lleoliadau addysg yng Nghymru i ymweld â rhan o Lwybr yr Arfordir. Mae'r llwybr cerdded pellter hir sy’n 870 milltir o hyd yn rhedeg o ffin Cymru... More
  Opened 25 May 2022
 • Upcoming forestry and land management work, Northern and Southern Wye woodlands, Monmouthshire

  What work is taking place? Forest Operations Extensive felling operations are beginning in the Wye Valley to remove approximately 133 hectares of larch trees, from Manor wood, Beacon Hill, Whitestone and The Fedw woodlands, which are infected with Phytophthora ramorum .... More
  Opened 24 May 2022
 • Gwaith coedwigaeth a rheoli tir sydd ar ddod yng nghoetiroedd Gogledd a De Gwy, Sir Fynwy

  Pa waith sy'n digwydd? Gwaith Coedwig Mae gwaith torri coed helaeth yn dechrau yn Nyffryn Gwy i gael gwared ar tua 133 hectar o goed llarwydd, o goetir Manor, Bryn Beacon, Whitestone a’r Fedw, sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum. Mae... More
  Opened 24 May 2022
 • Creu Coetir yn Nhyn y Mynydd

  Rydym ni’n gofyn am farn i helpu i lunio’r dyluniad ar gyfer coetir newydd yn Nhyn y Mynydd, Ffordd Penmynydd, Ynys Môn. Prynwyd y tir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gynharach eleni, fel rhan o brosiect ehangach i gynyddu gorchudd coetir ar Ystâd Goetir... More
  Opened 24 May 2022
 • Woodland Creation at Tyn Y Mynydd

  We’re seeking your views to help shape the design for a new woodland at Tyn Y Mynydd, Ffordd Penmynydd on Anglesey. The land was brought by Natural Resources Wales (NRW) earlier this year, as part of a wider project to increase woodland cover on the Welsh Government Woodland... More
  Opened 24 May 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Llanbedr Pont Steffan a Chilcennin

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'n gynaliadwy yr coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Opened 16 May 2022
 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 16 May 2022
 • Cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais ar gyfer cynllun adnewyddu morglawdd Caergybi Hysbysir drwy hyn fod Stena Line Ports Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded... More
  Opened 29 April 2022
 • Holyhead breakwater refurbishment scheme

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Holyhead breakwater refurbishment scheme Notice is hereby given that Stena Line Ports Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine... More
  Opened 29 April 2022
 • Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr

  Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o gais am ardal brofi ynni’r môr Hysbysir drwy hyn fod Fforwm Arfordir Sir Benfro CIC wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) ar gyfer newid i... More
  Opened 29 April 2022
 • Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for ORML1957v2 marine energy test area Notice is hereby given that Pembrokeshire Coastal Forum CIC has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a... More
  Opened 29 April 2022
 • Ymchwiliadau tir cynllun amddiffyn arfordir Canol y Rhyl

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Cais am drwydded forol ar gyfer ymchwiliadau tir cynllun amddiffyn arfordir Canol y Rhyl Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru... More
  Opened 29 April 2022
 • Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of application for Central Rhyl coastal defence scheme ground investigations Notice is hereby given that Denbighshire County Council has applied to Natural Resources Wales... More
  Opened 29 April 2022
 • NRW Education, Learning & Skills Webinar Evaluation April 2022

  Over the last year we have offered free, online training for learning in, learning about and learning for the natural environment, the many benefits it provides and how this supports delivery across the Curriculum for Wales and many other informal curricula. More
  Opened 26 April 2022
 • Adborth ar Weminar Addysg, Dysgu a Sgiliau CNC Ebrill 2022

  Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cynnig hyfforddiant ar-lein yn rhad ac am ddim ar ddysgu yn yr amgylchedd naturiol, dysgu amdano a dysgu ar ei gyfer, y manteision niferus y mae’n eu darparu a sut mae hyn yn cefnogi darpariaeth ar draws Cwricwlwm i Gymru a llawer o gwricwla... More
  Opened 26 April 2022
 • High Brown Fritillary Butterfly

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Opened 22 April 2022
266 results. Page 1 of 9