Find activities

 • Managing flooding in Pwllheli

  Natural Resources Wales (NRW) is exploring options to more effectively manage the long-term flood risk to Pwllheli and surrounding communities. We are keen to explain about the long term flood risk to the community and how this project provides an opportunity to address these risks. ... More
  Opened 9 August 2022
 • Rheoli llifogydd ym Mhwllheli

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn archwilio opsiynau i reoli’r perygl o lifogydd tymor hir yn fwy effeithiol ym Mhwllheli a’r cymunedau cyfagos. Rydyn ni’n awyddus i esbonio’r peryglon llifogydd hirdymor i’r gymuned a sut mae’r prosiect hwn yn gyfle i fynd i’r afael â’r... More
  Opened 9 August 2022
 • Datblygiad Bonllwyn Green

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn symud ymlaen gyda chynllun yn Rhydaman i reoli perygl llifogydd o afonydd Llwchwr, Marlas a Lash. Rydym yn rhagweld bod 223 eiddo yn y dref mewn perygl o lifogydd ar hyn o bryd. Mae siawns o 1% o hyn yn digwydd bob blwyddyn yn ystod digwyddiad llifogydd... More
  Opened 8 August 2022
 • Planting Plans at Bonllwyn Green

  Natural Resources Wales is moving forward with a scheme in Ammanford to manage flood risk from the rivers Loughor, Marlas and Lash. We predict that 223 properties in the town are currently at risk of flooding. There is a 1% chance of this happening each year during an extreme... More
  Opened 5 August 2022
 • High Brown Fritillary Butterfly

  Natur am Byth! Saving Wales’ Threatened Species 'Natur am Byth!' (‘Nature forever’) is a brand-new, flagship programme in Wales funded by the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government. It unites nine environmental NGO's with Natural Resources Wales to deliver the... More
  Closed 31 July 2022
 • National Access Forum meeting feedback

  This survey is to collect information about the National Access Forum meeting held on the 5th July 2022 and to gather some general feedback. More
  Closed 29 July 2022
 • Commemorative woodland at Brownhill - next phase of consultation

  We recently held a consultation on our plans to create a Commemorative Woodland at Brownhill, Carmarthenshire. Thank you for getting in touch to give us your feedback, whether that was through our online consultation, the drop-in event at Llangadog village hall, or by contacting us... More
  Closed 28 July 2022
 • Coetir coffa yn Brownhill – cam nesaf yr ymgynghoriad

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad ar ein cynlluniau i greu Coetir Coffa yn Brownhill, Sir Gaerfyrddin. Diolch am gysylltu i roi eich adborth i ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, y digwyddiad galw heibio yn neuadd bentref Llangadog, neu drwy gysylltu â ni'n... More
  Closed 28 July 2022
 • Bwriad gan unig reoleiddiwr Kronospan i gychwyn ymgynghoriad

  Rydym yn bwriadu dyroddi'r hysbysiad amrywio a'r drwydded gyfunol. Byddwn ond yn dyroddi’r drwydded gyfunol os byddwn yn credu na fydd llygredd sylweddol yn cael ei achosi. Bydd unrhyw drwydded y rhoddwn yn cynnwys amodau priodol i amddiffyn iechyd pobl a'r amgylchedd. ... More
  Closed 17 July 2022
 • Kronospan single regulator minded to issue consultation

  We are minded to issue the variation notice and consolidated permit. We will only issue the consolidated permit if we believe that significant pollution will not be caused. Any permit we grant will include appropriate conditions to protect human health and the environment. ... More
  Closed 17 July 2022
 • Farchynys Flood Bank Repair

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Farchynys Flood Bank Repair Notice is hereby given that Snowdonia National Park Authority has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal... More
  Opened 13 July 2022
 • Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Atgyweirio Clawdd Llifogydd Farchynys Hysbysir drwy hyn fod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y... More
  Opened 13 July 2022
 • Call for evidence to inform the development of NRW’s approach to regulating the release of gamebirds (common pheasant and red-legged partridge) in Wales

  The Welsh Ministers have asked Natural Resources Wales (NRW) and Welsh Government to consider options for regulating gamebird releases in Wales. Currently, whilst releases within the boundary of Sites of Special Scientific Interest (SSSI) usually require consent, there is little regulation... More
  Opened 11 July 2022
 • Afan Forest Park Visitor Experience Masterplan

  Natural Resources Wales (NRW) and Neath Port Talbot Council is looking at ways to improve opportunities for recreation at Afan Forest Park, in a way that makes enhances visitors’ experience of the forest park as a recreation and tourism destination, yet also... More
  Opened 11 July 2022
 • Uwchgynllun Profiad Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyngor Castell-nedd Port Talbot yn edrych ar ffyrdd o wella'r cyfleoedd hamdden ym Mharc Coedwig Afan mewn ffordd sy’n gwella profiad ymwelwyr â’r parc coedwig ar gyfer hamddena a thwristiaeth, ond sydd hefyd yn diogelu natur ac yn hwyluso gwaith... More
  Opened 11 July 2022
 • Galwad am dystiolaeth i lywio gwaith CNC o ddatblygu dull rheoleiddio i ryddhau adar hela (ffesantod a phetris coesgoch ) yng Nghymru

  Mae Gweinidog Cymru dros Faterion Gwledig wedi gofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth Cymru ystyried yr opsiynau ar gyfer rheoleiddio’r modd y rhyddheir adar hela yng Nghymru. Ar hyn o bryd, tra bod angen caniatâd fel arfer i ryddhau o fewn ffin Safleoedd... More
  Opened 11 July 2022
 • ORML2233 Awel y Môr Offshore Wind Farm

  On 30 May 2022 Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited submitted a marine licence application to NRW for a Fixed Offshore Windfarm named, Awel y Môr. Awel y Môr Offshore Wind Farm is a proposed sister project to the operational Gwynt y Môr Offshore Wind Farm off the... More
  Opened 6 July 2022
 • ORML2233 Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

  Ar 30 Mai 2022 cyflwynodd Awel y Môr Offshore Wind Farm Limited gais am drwydded forol i CNC ar gyfer Fferm Wynt Alltraeth Sefydlog o'r enw Awel y Môr. Mae Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr yn chwaer brosiect arfaethedig i Fferm Wynt Alltraeth weithredol Gwynt y Môr oddi... More
  Opened 6 July 2022
 • Registration for Webinar - Resilient Communities Grants Programme

  Registration form for Webinar - Resilient Communities Grant The window for Webinar registration closes on 6 July 2022 T he window for Grant applications closes on the 19 September 2022 More
  Closed 6 July 2022
 • Gweminar - Arweiniad i Raglen Grantiau Cymunedau Gwydn

  Trosolwg: Ffurflen gofrestru ar gyfer Gweminar - Grant Cymunedau Gwydn Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer Gweminar yn cau ar yr 6 Gorffennaf 2022 Mae'r cyfnod gwneud ceisiadau Grant yn cau ar 19 Medi 2022 More
  Closed 6 July 2022
 • Guidance on Waste Classification and Assessment (WM3) - User Survey 2022

  The UK’s official guidance on the classification and assessment of waste is a document called WM3 . The WM3 guidance is provided to help producers, managers, and regulators classify waste accurately, so that it can be recycled or disposed of properly. Classifying waste includes selecting... More
  Opened 1 July 2022
 • Canllawiau ar Ddosbarthu ac Asesu Gwastraff (WM3) – Arolwg Defnyddwyr 2022

  Mae canllawiau swyddogol y DU ar ddosbarthu ac asesu gwastraff yn ddogfen o'r enw WM3 . Darperir canllawiau WM3 i helpu cynhyrchwyr, rheolwyr a rheoleiddwyr i ddosbarthu gwastraff yn gywir, fel y gellir ei ailgylchu neu ei waredu'n iawn. Mae dosbarthu gwastraff yn cynnwys dewis codau... More
  Opened 1 July 2022
 • Dovey Junction Viaduct Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Dovey Junction Viaduct Refurbishment Notice is hereby given that Amalgamated Construction Ltd. has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity... More
  Closed 29 June 2022
 • Adnewyddu Traphont Cyffordd Dyfi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Traphont Cyffordd Dyfi Hysbysir drwy hyn fod Amalgamated Construction Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o... More
  Closed 29 June 2022
 • Worthenbury Meadows pumping stations review

  Natural Resources Wales (NRW) manages three land drainage pumping stations in the Worthenbury Meadows area, near Wrexham in North East Wales. Wern-y-Davy pumping station Dolennion pumping station Gwern-y-To pumping station We operate these pumping stations to... More
  Closed 23 June 2022
 • Adolygiad gorsafoedd pwmpio Dolydd Wrddymbre

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli tri orsaf bwmpio yn ardal Dolydd Wrddymbre, ger Wrecsam yng Nghogledd Cymru. Gorsaf bwmpio Wern-y-Davy Gorsaf bwmpio Dolennion Gorsaf bwmpio Gwern-y-To Rydym ni’n gweithredu’r gorsafoedd pwmpio i... More
  Closed 23 June 2022
 • Woodland Creation at Tyn Y Mynydd

  We’re seeking your views to help shape the design for a new woodland at Tyn Y Mynydd, Ffordd Penmynydd on Anglesey. The land was brought by Natural Resources Wales (NRW) earlier this year, as part of a wider project to increase woodland cover on the Welsh Government Woodland... More
  Closed 21 June 2022
 • Creu Coetir yn Nhyn y Mynydd

  Rydym ni’n gofyn am farn i helpu i lunio’r dyluniad ar gyfer coetir newydd yn Nhyn y Mynydd, Ffordd Penmynydd, Ynys Môn. Prynwyd y tir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gynharach eleni, fel rhan o brosiect ehangach i gynyddu gorchudd coetir ar Ystâd Goetir... More
  Closed 21 June 2022
 • Lampeter & Cilcennin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Closed 19 June 2022
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Llanbedr Pont Steffan a Chilcennin

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am reoli'n gynaliadwy yr coetiroedd a'r coedwigoedd yng Nghymru sy'n eiddo i'r cyhoedd. Fe’u rheolir er budd a llesiant y bobl sy'n ymweld â hwy a'r rheiny sy'n dibynnu arnynt er mwyn gwneud bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu... More
  Closed 19 June 2022
278 results. Page 1 of 10