Find activities

 • Cynluun Adnoddau Coedwig Carno

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor... More
  Opened today
 • Carno Forest Resource Plan Consultation

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened today
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Mawddach ac Wnion

  Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am reolaeth gynaliadwy ar goetiroedd a choedwigoedd Cymru sy'n eiddo cyhoeddus. Fe'u rheolir er budd a lles y bobl sy'n ymweld â nhw ac sy’n dibynnu arnynt am eu bywoliaeth. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys gwella eu bioamrywiaeth a'u gwytnwch tymor hir... More
  Opened 13 March 2023
 • Mawddach and Wnion Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales is responsible for the sustainable management of the publicly owned woodlands and forests of Wales. They are managed for the benefit and well-being of the people who visit them and depend on them for their livelihood. This responsibility includes improving their... More
  Opened 13 March 2023
 • Cynllun Adnoddau Coedwig Rhuthun

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gyfrifol am reoli coetiroedd a choedwigoedd cyhoeddus Cymru, sef Ystad Goetir Llywodraeth Cymru, mewn ffordd gynaliadwy. Mae’r Ystad yn darparu adnoddau pren gwerthfawr a chânt eu rheoli hefyd er budd a llesiant pobl a’r cymunedau lleol sy’n ymweld â... More
  Opened 13 March 2023
 • Ruthin Forest Resource Plan

  Natural Resources Wales (NRW) is responsible for the sustainable management of publicly own woodlands and forests of Wales known as the Welsh Government Woodland Estate. As well as providing a valuable timber resource, they are managed for the benefit and well-being of people and local... More
  Opened 13 March 2023
 • Hysbysiad o Gais am osod llwybr dros dro a’i dynnu o’r safle wedyn i hwyluso glanio ar draeth Morfa Bychan

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am osod llwybr dros dro a’i dynnu o’r safle wedyn i hwyluso glanio ar draeth Morfa Bychan Hysbysir drwy hyn fod Robert Wynn & Sons Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a... More
  Opened 6 March 2023
 • Notice of Application for the deposit and removal of trackway to facilitate beach landing at Black Rock Sands

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the deposit and removal of trackway to facilitate beach landing at Black Rock Sands Notice is hereby given that Robert Wynn & Sons Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated... More
  Opened 6 March 2023
 • Arolwg Gwasanaeth Cynllunio Creu Coetiroedd

  Mae'r Cynllun newydd ar gyfer Creu Coetir wedi cael ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar. Newid pwysig yw cyflwyno elfen rhagddodi. Mae CNC yn gofyn am adborth ar sut rydych chi wedi ffeindio'r broses hon ers ei chyflwyno. More
  Opened 3 March 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer adfer Pier y Garth (Bangor)

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Bangor wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adfer Pier y Garth... More
  Opened 3 March 2023
 • Notice of Application for Garth (Bangor) Pier Refurbishment

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice is hereby given that Bangor City Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for refurbishment on Garth (Bangor)... More
  Opened 3 March 2023
 • Woodland Creation Planning Service Survey

  The new Woodland Creation Planning Scheme has recently been introduced by Welsh Government. An important change is the introduction of a pre-app element. NRW are seeking feedback on how you have found this process since its introduction. More
  Opened 3 March 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cronfa Ddŵr Newpool Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella i Gronfa Ddŵr Newpool, (NGR: SO 15020 86975) ger ffordd B4368, Ceri, Powys,... More
  Opened 2 March 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Newpool Reservoir

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Newpool Reservoir Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Newpool Reservoir, (NGR: SO 15020 86975) near B4368, Kerry, Powys,... More
  Opened 2 March 2023
 • Flood Risk Management Plan for Wales

  We are preparing to publish our latest Flood Risk Management Plan for Wales and would like to seek the views and feedback to help shape and finalise this plan ahead of publication later this year. In producing this plan NRW is fulfilling the requirements of Part 4 of the Flood Risk... More
  Opened 1 March 2023
 • Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd yng Nghymru

  Rydym yn paratoi i gyhoeddi ein Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd i Gymru diweddaraf a hoffem dderbyn sylwadau ac adborth a fydd yn helpu i lunio a chwblhau’r cynllun hwn cyn ei gyhoeddi yn ddiweddarach eleni. Wrth gynhyrchu’r cynllun hwn mae CNC yn bodloni gofynion Rhan 4... More
  Opened 1 March 2023
 • Cyhoeddi bwriad i beidio â pharatoi Datganiad amgylcheddol: Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog

  (Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith gwella draenio tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Cynllun Rheoli Risg Naturiol Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith gwella ar Nant Barrog, i fyny'r afon o... More
  Opened 23 February 2023
 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Llanfair Talhaiarn Nant Barrog Natural Risk Management (NRM) scheme Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works on Nant Barrog,... More
  Opened 23 February 2023
 • Creu coetir yn Nhy’n y Mynydd — cyfle i weithio mewn partneriaeth

  Yn ddiweddar, cynhaliwyd ymgynghoriad i ofyn i bobl am eu hadborth i helpu i lunio'r cynlluniau ar gyfer coetir newydd yn Nhy’n y Mynydd, Ffordd Penmynydd ar Ynys Môn. Diolch i chi am gysylltu i rannu eich adborth gyda ni, boed hynny drwy ein hymgynghoriad ar-lein, ein... More
  Opened 15 February 2023
 • Woodland creation at Ty’n y Mynydd –partnership working opportunity

  We recently held a consultation to ask people for their feedback to help shape the designs for a new woodland at Ty’n y Mynydd Ffordd Penmynydd on Anglesey. Thank you for getting in touch to share your feedback with us, whether that was through our online consultation, our drop... More
  Opened 15 February 2023
 • Ffurflen ar-lein i wneud cais am daflenni cyngor llifogydd

  Mae ein cyngor ac arweiniad ar gael fel taflenni y gallwch eu defnyddio a'u rhannu ag eraill. Gallwch ofyn am y canlynol: copïau papur i'w hanfon yn uniongyrchol atoch copïau lluosog os ydych am rannu ag eraill ... More
  Opened 6 February 2023
 • Review of Marine Area Statement Coastal Theme

  This form is to capture progress against the 15 actions under the 'nature-based solutions and adaptation at the coast theme' in the Marine Area Statement, and then to consider next steps. This is part of wider work that NRW is doing to take stock of progress with Area Statements. More
  Opened 6 February 2023
 • Online form to request flood advice leaflets

  Our advice and guidance is available as leaflets that you can use and share with others. You can request: paper copies to be sent directly to you multiple copies if you want to share with others alternative format, large print or other languages You can view and... More
  Opened 6 February 2023
 • Hysbysiad O Gais Am Waith Adeiladu A Charthu Cysylltiedig  Phrosiect Estyniad Parc Ynni Mostyn

  Deddf Y Môr A Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal... More
  Opened 30 January 2023
 • Notice Of Application For Constuction And Dredge Works Associated With The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine And Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated... More
  Opened 30 January 2023
 • Hysbysiad o Gais i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Caergybi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i gynnal gwaith carthu cynnal a chadw Harbwr Caergybi Hysbysir drwy hyn fod Stena Line Ports Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r... More
  Opened 27 January 2023
 • Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for a marine licence for Holyhead Harbour maintenance dredging Notice is hereby given that Stena Line Ports Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine... More
  Opened 27 January 2023
 • Hysbysiad o Gais i Gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Aberaeron

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Aberaeron Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Opened 25 January 2023
 • Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Maintenance Dredge Disposal for Aberaeron Harbour Notice is hereby given that Ceredigion County Council has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and... More
  Opened 25 January 2023
 • Hysbysiad o gais i gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Cei Newydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i gynnal Gwaith Gwaredu (Carthu Cynnal A Chadw) Harbwr Cei Newydd Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a... More
  Opened 25 January 2023
392 results. Page 1 of 14