Find activities

578 results

 • Announcement of intention not to prepare an environmental statement: Merthyr Weir

  Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585 Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to Merthyr Weir on the River Taff, Merthyr Tydfil, NGR - SO 04310 06798. The proposed improvement works will involve patch repairs to the weir structure, installation of access steps to the river channel and installation of fish pass on the weir face. Natural Resources Wales... More
  Closed 19 April 2024
 • Hysbysiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol - Merthyr Weir

  Rheoliad 12B Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Cored Merthyr ar Afon Taf, Merthyr Tudful, NGR - SO 04310 06798. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys atgyweirio darnau o strwythur y gored, gosod grisiau mynediad at sianel yr afon a gosod ysgol bysgod ar wyneb y gored. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw’r gwaith gwella yn debygol... More
  Closed 19 April 2024
 • Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway Notice is hereby given that Mr Christopher Blackham has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for the replacement of a sea wall and remedial works to a concrete slipway. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 17 April 2024
 • Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit Hysbysir drwy hyn fod Mr Christopher Blackham wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer i ailosod morglawdd a gwneud gwaith adfer ar lithrfa goncrit. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 17 April 2024
 • Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Notice of Application for Hynet Carbon Dioxide Transportation and Storage Project - Offshore Notice is hereby given that Liverpool Bay CCS Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact... More
  Opened 12 April 2024
 • Hysbysiad O Gais Ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad o Gais ar Gyfer Prosiect Cludo A Storio Carbon Deuocsid Hynet – Ar Y Môr Hysbysir drwy hyn fod Liverpool Bay CCS Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac... More
  Opened 12 April 2024
 • Ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren

  Rydym yn ymgynghori ynghylch Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd a Dogfen Weledigaeth Cynllun Rheoli Dŵr Dyffryn Hafren (SVWMS). Rydym hefyd wedi cynnwys map stori yn ein dogfennau i ychwanegu rhagor o wybodaeth. Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal gan y SVWMS. Mae partneriaid y cynllun yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Asiantaeth yr Amgylchedd (EA), Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Amwythig. Gweler isod yn yr adran 'Dogfennau... More
  Opened 9 April 2024
 • Severn Valley Water Management Scheme Sustainability Appraisal Scoping Report Consultation

  We are consulting on the Severn Valley Water Management Scheme’s (SVWMS) Sustainability Appraisal Scoping Report and Vision Document. We have also included a story map in our documents to add further information. This consultation is being held by the SVWMS. The partners of the scheme include Natural Resources Wales (NRW), the Environment Agency (EA), Powys County Council and Shropshire County Council See below in the 'Related Documents' section for the Sustainability Appraisal... More
  Opened 9 April 2024
 • Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project

  Marine and Coastal Access Act 2009 Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 Application for Construction and Dredge Works Associated with The Mostyn Energy Park Extension Project Notice is hereby given that The Port of Mostyn Limited, Coast Road, Mostyn, Flintshire has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact Assessment)... More
  Opened 8 April 2024
 • HYSBYSIAD O GAIS AM WAITH ADEILADU A CHARTHU CYSYLLTIEDIG Â PHROSIECT ESTYNIAD PARC YNNI MOSTYN

  Hysbysiad Cyhoeddus Deddf Y Môr A Mynediad I'r Arfordir 2009 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 Hysbysiad O Gais Am Waith Adeiladu A Charthu Cysylltiedig  Phrosiect Estyniad Parc Ynni Mostyn Hysbysir drwy hyn fod Porthladd Mostyn Cyf, Ffordd yr Arfordir, Mostyn, Sir y Fflint wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y... More
  Opened 8 April 2024
 • Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Pembroke Power Station Grab Sampling Notice is hereby given that RWE Generation UK plc has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Pembroke Power Station Grab Sampling. You can see the application documents free of charge, from ... More
  Closed 4 April 2024
 • Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o gais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro Hysbysir drwy hyn fod RWE Generation UK plc wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal brosiect o Gipsamplu o amgylch Pwerdy Penfro. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 4 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opened 1 April 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opened 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru 2024

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Opened 1 April 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru 2024

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Opened 1 April 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda PentrePeryglon

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closed 31 March 2024
 • Fly-tipping Protocol update

  This survey is being carried out by Fly-tipping Action Wales who are working towards updating the Fly-tipping Protocol. More
  Closed 31 March 2024
 • Diweddariad ar y Protocol Tipio Anghyfreithlon

  Mae'r arolwg hwn yn cael ei gynnal gan Taclo Tipio Cymru sy'n gweithio i ddiweddaru'r Protocol Tipio Anghyfreithlon. More
  Closed 31 March 2024
 • Ymwybyddiaeth Llifogydd gyda ScoutsCymru

  Mae i’r cwis wyth cwestiwn fydd yn profi eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lifogydd. Dysgwch am lifogydd, beth allwch chi ei wneud i baratoi, a beth ddylech chi ei wneud os bydd llifogydd yn digwydd yn eich ardal leol. More
  Closed 31 March 2024
 • Flood Awareness with DangerPoint

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closed 31 March 2024
 • New Mills, Tryleg – gweithrediadau coedwig

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae disgwyl i waith i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum ddechrau ar hyd ochr isel y ffordd i Narth o groesffordd New Mills ar 19 Chwefror. Rydym yn amcangyfrif y bydd y gwaith yn cymryd tua 4-5 wythnos i'w gwblhau. Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd rhywfaint o darfu ar draffig gan y bydd angen i’n contractwyr agor a... More
  Closed 31 March 2024
 • Dwyrain Coed Gwent – teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith fydd yn digwydd? Mae gweithrediadau teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir. Mae'r coetir wedi'i ddynodi'n Blanhigfa ar Safle Coetir Hynafol (PAWS). Amcan y gweithrediad yw adfer y coetir yn ôl yn goetir hynafol. Bydd teneuo'r coed conwydd o fewn y coetir yn creu lle a chynyddu lefelau golau i hyrwyddo aildyfiant naturiol yn yr isdyfiant. Pam rydyn ni'n... More
  Closed 31 March 2024
 • Flood Awareness with ScoutsCymru

  The quiz has eight questions to test your knowledge and understanding of flooding. Learn about flooding, what you can do to prepare, and what you should do if flooding happens in your locality. More
  Closed 31 March 2024
 • Trellech New Mills – forest operations

  To view the page in Welsh, please click here. Update 14/02/2024 Work to remove larch trees that are infected with Phytophthora ramorum is expected to begin along the low side of the road into The Narth from the New Mills crossroads on the 19 February. We estimate that the work will take approximately 4-5 weeks to complete. During this time, there may be some traffic disruption as our contractors will need to temporarily open and... More
  Closed 31 March 2024
 • Wentwood East – Thinning

  To view the page in Welsh, please click here. What work will take place? Forest thinning operations are due to begin shortly. The woodland is designated as a Plantation on Ancient Woodland Site (PAWS). The objective of the operation is to restore the woodland back to ancient woodland. The thinning of the conifer trees within the woodland will create space and increasing light levels to promote natural regeneration in the... More
  Closed 31 March 2024
 • Ninewells – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Diweddariad 14/02/2024 Mae gwaith teneuo’r goedwig bellach wedi dechrau yn y coetir hwn. Amcangyfrifwn y bydd y gwaith yn cymryd tua 3-4 wythnos i'w gwblhau, a bydd y pren yn cael ei anfon ar ôl y cyfnod hwn. Diweddariad diogelwch pwysig Er y bydd y rhan fwyaf o'r coetir yn dal i fod ar agor, bydd angen i ni gau ardaloedd lle mae'r gwaith teneuo yn cael ei wneud, er mwyn sicrhau... More
  Closed 30 March 2024
 • Briers Grove – gweithrediadau teneuo

  I weld y dudalen yn Saesneg, cliciwch yma. Pa waith sy'n digwydd? Mae gwaith teneuo coedwigoedd i fod i ddechrau cyn hir yn rhannau deheuol coetir Briers Grove i deneuo'r cedrwydd coch o fewn y goedwig. Mae yna hefyd nifer o goed ynn ar hyd y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y coetir sydd angen eu gwaredu gan eu bod yn peri risg i ddiogelwch ymwelwyr. Mae disgwyl i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 6 Pam rydyn ni'n... More
  Closed 30 March 2024
 • Ninewells – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here Update 14/02/2024 Forest thinning operations have now begun in this woodland. We estimate that the work will take approximately 3-4 weeks to complete, and the timber will be dispatched after this period. Important safety update Whilst the majority of the woodland will remain open, we will need to close areas where the thinning operation is being carried out, to ensure the safety... More
  Closed 30 March 2024
 • Briers Grove – Thinning operations

  To view the page in Welsh, please click here. What work is taking place? Forest thinning operations are due to begin shortly in the south of Briers Grove woodland to thin the Red Cedar within the wood. There are also number of ash trees along the footpath on the east side of the woodland that need to be removed as they pose a risk to visitor’s safety. The work is expected to be completed in approximatley 6 months. ... More
  Closed 30 March 2024
578 results. Page 1 of 20