Ymgynghoriad ar Drwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dwr

Closed 3 Oct 2022

Opened 6 Sep 2022

Overview

Rydym yn newid y ffordd rydym yn trwyddedu gweithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach trwy electrolysis dŵr.

 

Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n cynhyrchu hydrogen gael trwydded amgylcheddol, ni waeth beth fo'r broses neu faint o hydrogen a gynhyrchir. Mae hyn yn golygu bod rhaid i gynhyrchwyr hydrogen bach nad ydynt yn cael fawr ddim effaith ar yr amgylchedd, os o gwbl, fynd drwy'r un broses drwyddedu â gosodiadau mawr sy'n llygru. Gan gydnabod y diddordeb cynyddol mewn cynhyrchu Hydrogen Gwyrdd yng Nghymru, a’r cyfraniad cadarnhaol y gall ei wneud tuag at gyflawni’r uchelgais Sero Net, rydym yn ystyried ffyrdd o sicrhau bod mecanwaith cymesur ac effeithlon i ganiatáu mathau penodol o weithgareddau cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach, sydd â risg hynod o isel. Rydym yn cynnig system ymgeisio ar-lein sydd wedi’i chyfyngu i ddau fath o weithgaredd cynhyrchu hydrogen ar raddfa fach.

 • Pilen electrolyt polymer / pilen cyfnewid protonau
 • Electroleiddwyr alcalïaidd

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau holiadur ar-lein a darparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol. Bydd hyn yn cynhyrchu trwydded ag amodau safonol sy'n benodol i'r cais hwnnw. Oherwydd bod y cwestiynau wedi'u cynllunio i ddiystyru unrhyw geisiadau â risg uwch, ni fydd modd cael y trwyddedau hyn oni bodlonir yr amodau canlynol:

 • Ni ddefnyddir unrhyw danwydd ffosil ar y safle fel rhan o gynhyrchu hydrogen.
 • Ceir dŵr o'r prif gyflenwad neu drwy dynnu dŵr wyneb ar gyfradd o lai na 20 m3 y dydd neu drwy ddefnyddio caniatâd cyfredol.
 • Bydd unrhyw ddŵr gwastraff yn cael ei ollwng i garthffos, suddfan dŵr neu’n cael ei gludo ymaith mewn tancer.
 • Ar unrhyw adeg benodol, bydd llai nag un dunnell o hydrogen yn cael ei storio ar y safle.
 • Ni fydd unrhyw allyriadau i aer ac eithrio ocsigen neu hydrogen.

Rydym yn fodlon, drwy fodloni'r amodau uchod, fod y risg o lygredd yn hynod o isel. Bydd angen i'r gweithredwr gydymffurfio â holl amodau'r drwydded. Ymgynghorir â'r cyhoedd ar y drwydded derfynol ond nid ar bob cais, mae hyn yn newid i'r arfer presennol.

Taliadau

Gan fod angen llai o waith asesu ar y math hwn o gais na'r broses bresennol, mae'r taliadau'n llai. Mae rhywfaint o waith gweinyddol i'w wneud o hyd a bydd angen cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer pob trwydded, felly er mwyn adennill ein costau codir tâl o £788.  Y ffi cynhaliaeth fydd £920 y flwyddyn.

Beth rydym yn ymgynghori arno?

Rydym wedi llunio asesiad risg a thrwydded ddrafft y gallwch eu gweld ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein. Rydym yn ymgynghori i sicrhau ein bod wedi mynd i'r afael ag unrhyw bryderon a allai fod gan y cyhoedd ynghylch y newid i'r broses drwyddedu.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • Citizens
 • National Access Forum
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020
 • Mine recovery specialists
 • Arbenigwyr adfer mwyngloddiau

Interests

 • Permits