Rhowch eich barn ar ein amcanion ar gyfer ein cynllun lles i helpu i ni gynllunio

Closed 4 Mar 2022

Opened 14 Feb 2022

Overview

Rydym yn datblygu Cynllun Corfforaethol CNC hyd 2027 ac rydym am ofyn am eich barn am ein hamcanion Llesiant.

Yr amcanion Llesiant yw sut rydym yn cynyddu ein cyfraniad i'r eithaf ar draws 7 Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015). Dyma gyfraniad CNC at ddatblygiad cynaliadwy Cymru. Mae'n bwysig iawn ein bod yn clywed eich barn i lunio'r amcanion hyn.

Mae adolygu ein hamcanion Llesiant trwy gwblhau'r arolwg hwn yn rhoi cyfle i chi ein helpu i ddatblygu ein cyfraniad i gyflawni'r uchelgais yn y Nodau Lles ac ymateb i'r argyfyngau Natur a'r Hinsawdd.

Dyma ychydig o wybodaeth am CNC a phwy ydym ni.

Mae ein hamcanion Llesiant yn fframio ein Cynllun Corfforaethol a dyma ddolen i'n Cynllun Corfforaethol cyfredol.

Mae'r Cynllun Corfforaethol yn nodi'r hyn y bydd Adnoddau Naturiol Cymru yn ei wneud dros y 5 mlynedd nesaf i wella'r amgylchedd yng Nghymru a helpu i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Gallwch ddarllen SoNaRR2020 yma.

Mae cysylltiad cryf rhwng ein hamcanion Llesiant â defnyddio a rheoli adnoddau naturiol yng Nghymru, er mwyn lleihau effeithiau defnyddio adnoddau yng Nghymru ac ar draws y byd. Byddwn yn gofyn eich barn ar ein hamcanion Llesiant cyfredol, a ddylem eu newid a sut y dylem eu newid. Fe welwch wybodaeth am ein hamcanion Llesiant cyfredol trwy gydol yr arolwg hwn.

Nid oes rhaid i chi ddarllen yr holl ddolenni i ateb yr arolwg ond maen nhw yno os oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi.

Ni ddylai'r arolwg hwn gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau ac mae eich ymateb yn anhysbys. Gallwch chi gwblhau fel unigolyn neu ar ran eich sefydliad.

Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o ganlyniadau'r arolwg hwn yn ddiweddarach yn y flwyddyn i gael sylwadau pellach.

Y dyddiad cau ar gyfer yr arolwg hwn yw Dydd Gwener 04/03/2022. 

Diolch am gymryd yr amser i'n helpu ni.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Fly-fishing
 • Cockles
 • Newport Green and Safe Spaces
 • Flooding
 • Llifogydd
 • Community Volunteers
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Management
 • English
 • Cymraeg
 • marine developers
 • marine planners
 • South West Stakeholder group
 • citizens
 • water companies
 • NFU
 • DCWW
 • Anglers
 • Coal Authority
 • Educators
 • SoNaRR2020

Interests

 • SoNaRR2020