Find activities

 • Gwybodaeth am Waith Coedwigaeth yng Nghoed Gwent

  Diweddariad 20/03/23 Rydym wedi rhoi’r gorau i’r gwaith teneuo coedwig a drefnwyd yn rhan ddwyreiniol y coetir am y tro oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig Mae gwaith teneuo coedwig ar fin dechrau yn rhan ddwyreiniol... More
  Closed 21 September 2023
 • Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i glirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn Hysbysir drwy hyn fod Ancala Water Services (Estates) Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer clirio a dyddodi deunydd o falf lanwol yn safle RAF y Fali – maes awyr Ynys Môn. Gallwch weld y dogfennau cais... More
  Closed 20 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gerddi Traphont y Bermo Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer atgyweirio rhan o’r morglawdd a gosod llifddor a system ddraenio newydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 7 September 2023
 • Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan Afon Tywi. Hysbysir drwy hyn fod Wales & West Utilities wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i ddargyfeirio pibell nwy pwysedd uchel o dan afon Tywi. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ .... More
  Closed 6 September 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Gorsaf Lidar Arnofiol Hysbysir drwy hyn fod Llŷr Floating Wind Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer defnyddio gorsaf LIDAR arnofiol oddi ar arfordir deheuol Cymru. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am... More
  Closed 30 August 2023
 • Apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn) yn Swnt Dewi, Sir Benfro.

  Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau yn erbyn Penderfyniadau Trwyddedu) (Cymru) 2011 Hysbysir drwy hyn y bydd arolygydd a benodir gan weinidogion cymru yn cynnal gwrandawiad rhithwir ar 15 Awst 2023 am 10:00. Ynglŷn ag apêl yn erbyn penderfyniad Cyfoeth Naturiol Cymru i atodi amodau i drwydded forol a roddwyd i Gâr-y-Môr ar gyfer gweithgareddau morol trwyddedadwy (safle dyframaeth aml-droffig integredig gwymon a physgod cregyn ) yn Swnt Dewi, Sir Benfro . Diben y... More
  Closed 11 August 2023
 • Appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire

  Marine Licensing (Appeals Against Licensing Decisions) (Wales) Regulations 2011 Notice is hereby given that an inspector appointed by the Welsh Ministers will hold a virtual hearing on 15 August 2023 at 10:00 Into an appeal against the decision of Natural Resources Wales to attach conditions to a marine licence granted to Câr-y-Môr for licensable marine activities (seaweed and shellfish IMTA site) at Ramsey Sound, Pembrokeshire. The purpose of the virtual hearing is to enable... More
  Closed 11 August 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Adnewyddu Gollyngfa Elifion Casnewydd Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer adnewyddu gollyngfa elifion Casnewydd. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 1 August 2023
 • Blaenoriaethau Cyllidwyr Cymru

  Mae CNC wedi lansio ein cynllun corfforaethol newydd yn ddiweddar ac rydym bellach yn datblygu ein portffolio cyllid ar gyfer 2024-2030. Fel rhan o ddatblygu'r portffolio, rydym wedi dechrau gwneud rhywfaint o fapio i ddeall beth mae cyllidwyr eraill yn edrych i'w gefnogi a sut. Mae gennym ddiddordeb mewn darparu rhaglenni grant sy'n mynd i'r afael yn uniongyrchol â heriau natur ac argyfyngau hinsawdd, deall beth yw'r bylchau a sicrhau nad ydym yn dyblygu... More
  Closed 31 July 2023
 • Wales Funder Priorities

  NRW has recently launched our new corporate scheme and we are now developing our finance portfolio for 2024-2030. As part of developing the portfolio, we have started to do some mapping to understand what other funders are looking to support and how. We are interested in providing grant programmes that directly address the challenges of nature and climate emergencies and understand what the gaps are and ensure that we do not duplicate other available funds. We would... More
  Closed 31 July 2023
 • Bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu gwahardd mynediad ym Meysydd Tanio Trawsfynydd am gyfnod o bum mlynedd namyn un diwrnod o dan adran 25(1)(b) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 er mwyn osgoi perygl i’r cyhoedd oherwydd y risgiau sy'n deillio o ordnans nad yw wedi ffrwydro. Mae Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Gwahardd neu Gyfyngu ar Fynediad) (Cymru) 2003 yn ei gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru, fel yr awdurdod perthnasol, gyhoeddi cyfarwyddyd drafft ar wefan pan... More
  Closed 28 July 2023
 • Holiadur Cynllun Gweithredu Adfer Natur (NRAP)

  Cafodd Cynllun Gweithredu Adfer Natur Cymru 2020 i 2021 (llyw.cymru) ei gyhoeddi gyntaf ym mis Rhagfyr 2015 o dan yr enw y Cynllun Adfer Natur. Dyma’r Strategaeth Fioamrywiaeth Genedlaethol a’r Cynllun Gweithredu i Gymru. Rhan 1: Mae Ein Strategaeth ar gyfer Natur yn nodi’n hymrwymiad i wrthdroi colli bioamrywiaeth yng Nghymru a’r amcanion ar gyfer gweithredu. Mae’n nodi sut y mae Cynllun Strategol ar gyfer... More
  Closed 21 July 2023
 • Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i Lanhau Gollyngfa Neyland a Gosod Falf Hysbysir drwy hyn fod Kaymac Marine & Civil Engineering Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cael gwared o rwystr mewn gollyngfa forol hir Dŵr Cymru sy’n gollwng elifion o waith trin dŵr. Bydd falf newydd hefyd yn cael ei gosod i atal rhwystrau yn y... More
  Closed 21 July 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng Penrhyndeudraeth

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng Penrhyndeudraeth Hysbysir drwy hyn fod Alun Griffiths Contractors Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud atgyweiriadau i bibell ollwng yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Penrhyndeudraeth. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac... More
  Closed 14 July 2023
 • Gwybodaeth am weithrediadau coedwigaeth yng nghoetiroedd St. James

  Diweddariad 20/03/23 Mae’r gwaith cynaeafu a drefnwyd i gael gwared ar tua 18.9 hectar o goed llarwydd sydd wedi’u heintio â Phytophthora ramorum (a elwir yn fwy cyffredin yn glefyd llarwydd) wedi’i oedi oherwydd y posibilrwydd o adar yn nythu yn yr ardal. Mae'r gwaith bellach wedi'i amserlennu i ddechrau ddiwedd Gorffennaf - dechrau Awst unwaith y bydd yr adar wedi magu plu a gadael eu nythod. Dysgwch fwy am sut rydym yn diogelu adar gwyllt yn ystod... More
  Closed 14 July 2023
 • Hysbysiad o Gais am Cemex Raynes Quarry

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais am CML2329 Hysbysir drwy hyn fod Cemex Raynes Quarry wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer deck repairs to Cemex Jetty at Raynes Quarry. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n https://publicregister.naturalresources.wales/ . Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r... More
  Closed 7 July 2023
 • Bwriadu Dyroddi Cyfleuster Gogledd Powys PAN 018305

  Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud cais am drwydded amgylcheddol bwrpasol newydd o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016, i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer swmpio deunydd nad yw'n beryglus o gasgliadau wrth ymyl y ffordd. Maent yn cynnig derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn o wastraff nad yw'n beryglus, gydag uchafswm o 425 tunnell ar y safle ar unrhyw un adeg cyn cael ei drosglwyddo oddi ar y safle i gael ei brosesu neu waredu ymhellach. ... More
  Closed 30 June 2023
 • Minded to Issue North Powys Bulking Facility PAN 018305

  Powys County Council has applied for a new bespoke environmental permit under the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016, to operate a new facility for the bulking of non-hazardous material from kerbside collections. They propose to accept and process up to 22,500 tonnes per year of non-hazardous waste, with a maximum of 425 tonnes on site at any one time prior to being transferred offsite for further recovery or disposal. A previous application... More
  Closed 30 June 2023
 • Hysbysiad o Gais i gynnal Archwiliad Geodechnegol o Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais i gynnal Archwiliad Geodechnegol o Fferm Wynt Alltraeth Awel y Môr Hysbysir drwy hyn fod Awel y Môr Offshore Windfarm Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais i gynnal archwiliad geodechnegol i nodweddu ardal y safle ar gyfer y Fferm Wynt Alltraeth arfaethedig yn Awel y Môr. Gallwch weld y dogfennau... More
  Closed 23 June 2023
 • CAIS AM DRWYDDED FOROL I GARTHU A GWAREDU - MARINA DEGANWY

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 CAIS AM DRWYDDED FOROL I GARTHU A GWAREDU - MARINA DEGANWY Hysbysir drwy hyn fod Lakleand Leisure Estates Ltd. wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer am drwydded forol i wneud gwaith carthu a gwaredu deunydd ym Marina Deganwy. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n ... More
  Closed 21 June 2023
 • Dull gweithredu arfaethedig CNC ar gyfer rheoleiddio rhyddhau adar hela yng Nghymru

  Pam rydym yn ymgynghori? Mae niferoedd sylweddol o adar hela estron, yn enwedig ffesantod a phetris coesgoch, yn cael eu rhyddhau yng Nghymru bob blwyddyn. O fewn ffiniau Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), fel arfer mae angen caniatâd ar gyfer rhyddhau o'r math hwn. Fodd bynnag, yng Nghymru, ychydig iawn o reoleiddio sydd y tu allan i safleoedd gwarchodedig ar hyn o bryd. Mae hyn wedi arwain at bryderon ynghylch gallu asiantaethau... More
  Closed 20 June 2023
 • NRW’s proposed approach to regulating the release of gamebirds

  Why are we consulting? Significant numbers of non-native gamebirds, particularly common pheasant and red-legged partridge, are released in Wales each year. Within the boundaries of Sites of Special Scientific Interest (SSSI) these releases usually require consent. However, in Wales, there is currently little regulation outside of protected sites. This has led to concerns about the ability of agencies like Natural Resources Wales (NRW) to effectively... More
  Closed 20 June 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer Treialon ar gyfer Sylfeini Bwced Sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona

  Deddf Y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer Treialon ar gyfer Sylfeini Bwced Sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona Hysbysir drwy hyn fod Mona Offshore Wind Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru (“CNC”) am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer cynnal treialon ar gyfer sylfeini bwced sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim,... More
  Closed 15 June 2023
 • Cynllun Pobl Niwbwrch

  Rydyn ni’n parhau â’r gwaith sy’n mynd rhagddo a’r sgyrsiau cymunedol yn edrych ar sut i reoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol a Choedwig Niwbwrch , Ynys Môn yn y dyfodol. Mae aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid wedi bod yn cyfrannu at ddatblygiad Cynllun Pobl Niwbwrch a fydd yn arwain CNC a phartneriaid i reoli mynediad, gweithgareddau, yr amgylchedd naturiol, treftadaeth a diwylliant ar y safle. Fe hoffem ddiolch i breswylwyr, ymwelwyr a... More
  Closed 12 June 2023
 • Newborough People Plan

  We are continuing our ongoing work and community conversations looking at how to manage Anglesey's Newborough National Nature Reserve and Forest in the future. Members of the public and stakeholders have fed into the developing Newborough People Plan which will guide us and our partners in managing access, activities, the natural environment, heritage, and culture at the site. We would like to thank residents, visitors and community groups who took part... More
  Closed 12 June 2023
 • Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog

  Deddf Y Môr a Mynediad I’r Arfordir 2009 Hysbysiad o Gais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog Hysbysir drwy hyn fod Alun Griffiths Contractors Ltd wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae'r cais ar gyfer gwneud gwaith atgyweirio brys ar biben gorlif ar ran Dŵr Cymru yn Llanbedrog. Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad... More
  Closed 12 June 2023
 • Notice of Application for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog.

  Marine and Coastal Access Act 2009 Notice of Application for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog Notice is hereby given that Alun Griffiths Contractors Ltd has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The application is for Emergency Overflow pipe repairs on behalf of Welsh Water at Llanbedrog. You can see the application documents free of charge,... More
  Closed 12 June 2023
 • Cyhoeddiad o fwriad i beidio â pharatoi datganiad amgylcheddol: Gwaith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian

  Rheoliad 12B o Reoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y’i diwygiwyd Gwaith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwelliannau i Waith Draenio Cronfa Ddŵr Bwlch Nant yr Arian, Ponterwyd, Aberystwyth SY23 3AB. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys gosod draen meitr ffurfiol i lawr yr afon o’r gronfa ddŵr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru o’r farn nad yw’r gwaith... More
  Closed 9 June 2023
 • Hyfforddiant Iaith Cymraeg

  Bydd yr arolwg yn cymryd tua 5 munud i'w gwblhau. Byddem wir yn gwerthfawrogi rhywfaint o adborth ynghylch hyfforddiant Cymraeg. O'r holiadur hwn, hoffem gasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio eich sgiliau Cymraeg, ac a allwn wneud mwy i'ch helpu. Ceisiwch roi cymaint o wybodaeth â phosibl i ni. Diolch yn fawr iawn am eich amser i gwblhau hyn. More
  Closed 2 June 2023
 • Welsh language training

  The survey will take approximately 5 minutes to complete. We would really appreciate some feedback regarding Welsh language training. From this questionnaire, we would like to gather information on how you are using your Welsh language skills, and whether we can do more to help you. Please try to give us as much information as possible. This should take around 5 minutes to complete. Thank you very much for your time to complete this. More
  Closed 2 June 2023
181 results. Page 1 of 6