Ymgynghoriad ar ein ffioedd a thaliadau rheoleiddio ar gyfer 2021/22

Closed 12 Jan 2021

Opened 5 Oct 2020

Overview

Pwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw sicrhau bod ein hadnoddau naturiol a’n hamgylchedd yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio mewn modd cynaliadwy sy’n fuddiol i bobl, i'r amgylchedd ac i'r economi.

Mae hyn yn golygu bod ein cylch gwaith yn eang ac yn cynnwys darparu ystod o wasanaethau rheoleiddio.  Yn unol â gofynion y llywodraeth, mae'n rhaid i ni adennill costau ein gwasanaethau rheoleiddio oddi wrth y rhai sy’n cael eu rheoleiddio gennym, yn hytrach na chael ein hariannu trwy drethu cyffredinol. Mae'r ffioedd a thaliadau sy'n cael eu codi i gwmpasu’r costau rheoleiddio yn gyfrifol am tua 21% o gyfanswm cyllid Cyfoeth Naturiol Cymru, sef £183m[1].

Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu ein Cynlluniau Ffioedd a Thaliadau ar sail flynyddol er mwyn sicrhau ein bod yn adennill ein costau ac yn bodloni unrhyw ofynion technegol. Wrth osod ffioedd a thaliadau, rydym yn dilyn y gofynion a nodir yn 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'[2] gan sicrhau mai dim ond costau cymwys sy'n cael eu cynnwys o fewn cyfrifiadau. Gallwch lawrlwytho copi o'n cynllun codi tâl presennol o'n gwefan, ac nid ydym yn gwneud unrhyw newidiadau ar gyfer y flwyddyn nesaf, heblaw am y Tâl Uned Safonol ar gyfer Tynnu Dŵr[3]

Rydym hefyd yn adolygu'r ffordd rydym yn gweithio, gan sicrhau bod ein prosesau yn effeithlon ac effeithiol, i gadw taliadau mor isel â phosibl. 

Rydym yn cyfarfod yn aml ac yn trafod ein cynigion gyda'r Grŵp Ymgynghorol Talwyr Taliadau, sy'n cynnwys rhanddeiliaid amrywiol o sefydliadau masnach a chynrychioliadol. Mae hyn yn ein helpu i ddatblygu ein strategaeth a chynlluniau codi tâl ar gyfer y dyfodol. Hoffem ddiolch i'r rhai yn y grŵp am eu hymrwymiad i gynrychioli safbwyntiau eu haelodau ac am barhau i weithio gyda ni yn y ffordd hon, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Rydym yn adolygu aelodaeth y grŵp hwn yn flynyddol er mwyn gwneud yn siŵr fod gennym aelodau perthnasol i'r newidiadau arfaethedig.  Mae rhestr o'r aelodaeth bresennol wedi'i hatodi yn Atodiad 1.

Yn ogystal â dilyn ein hegwyddorion rheoleiddio[4], y Cod Rheoleiddwyr[5] a Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru, rydym yn ymrwymedig i ddilyn yr egwyddorion codi tâl canlynol;

  • tryloywder ein penderfyniadau wrth godi taliadau
  • osgoi traws-gymhorthdal rhwng trefniadau
  • darparu gorwelion cynllunio tymor hwy lle bynnag y bo'n bosibl
  • osgoi cylchoedd o leihau wedyn codi taliadau drwy reoli ein gwargedion a’n diffygion yn weithredol
  • cadw taliadau mor isel â phosibl drwy hybu gwell effeithlonrwydd yn barhaus

Rydym yn adolygu unrhyw effaith y gall ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd (UE) ei chael ar ein taliadau yn y dyfodol, yn enwedig mewn meysydd ble mae deddfwriaeth yr UE yn penderfynu neu’n dylanwadu ar ein rheoliadau.

Materion eraill i'w nodi 

Cynllun Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd

O ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2020, bydd angen i ni drosglwyddo o Gynllun Masnachu Allyriadau'r Undeb Ewropeaidd (UE-ETS) i gynllun masnachu allyriadau yn y DU.

Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda BEIS (yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol), Llywodraeth Cymru a Rheoleiddwyr eraill y DU er mwyn datblygu a gweithredu cynllun newydd ar gyfer y DU. Efallai bydd y gwaith hwn yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori ar y cynllun newydd mewn ymgynghoriad ar wahân yn ystod 2021/2022. 

Adolygiad Strategol o Daliadau

Mae gwaith yn parhau ar ein Hadolygiad Strategol o'r Rhaglen Codi Tâl (SRoC) i gasglu'r dystiolaeth sydd ei hangen arno i sicrhau bod unrhyw gynllun newydd yn adlewyrchu'r gwaith a wnawn ym mhob un o drefniadau rheoleiddio Cyfoeth Naturiol Cymru yn llawn. Bydd unrhyw newidiadau i'r cynllun codi tâl sy'n deillio o'r adolygiad hefyd yn sicrhau bod adnoddau'n cael eu dyrannu yn y lle cywir. Bydd unrhyw newidiadau yn ystyried ein rhwymedigaeth statudol i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y nodir yn Neddf Amgylchedd Cymru 2016 a nodau llesiant Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n ofynnol yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Arweinir ein Hadolygiad Strategol o'r Rhaglen Codi Tâl gan egwyddorion codi tâl Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cael eu cymhwyso ar draws pob trefn rheoleiddio. Bydd unrhyw newidiadau arfaethedig i'r Cynllun Codi Tâl yn dryloyw ac yn cael eu rhannu gyda'n Grŵp Ymgynghorol Talwyr Taliadau sy'n cynrychioli ystod eang o sectorau. Byddwn yn cydweithio â'r Grŵp Ymgynghorol Talwyr Taliadau ac yn ystyried barn y grŵp wrth ddatblygu ein cynigion. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn sicrhau ein bod yn deall yr effaith ar dalwyr taliadau a sectorau o ganlyniad i unrhyw newidiadau arfaethedig i'n Cynllun Codi Tâl. 

Why your views matter

Newidiadau i'n taliadau presennol

Rydym yn adolygu ein dull o ddarparu gwasanaethau yn barhaus er mwyn sicrhau bod ein prosesau mor effeithlon â phosibl. Rydym yn parhau i ddatblygu ein dull rheoleiddio sy'n seiliedig ar le, sy'n ein helpu i gyflawni'r canlyniadau sydd eu hangen ar amgylchedd Cymru a thwf gwyrdd, gan ffurfio cysylltiadau cryfach gyda phobl a busnes. Mae hyn yn ein galluogi i geisio cadw ein ffioedd a thaliadau mor isel â phosibl.  Rydym yn parhau i ddatblygu ein dull modelu costau i gael costau sylfaenol tymor hir mwy sicr ac i gynyddu tryloywder cynlluniau unigol ar gyfer ein rhanddeiliaid.

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cyflwyno ystod eang o heriau newydd a sylweddol ar gyfer busnes a chymdeithas. Mae busnesau yn wynebu amodau gwaith newydd mewn amgylchiadau ariannol anodd gyda chymdeithas yn gorfod addasu i fesurau’r llywodraeth sydd wedi'u hanelu at gyfyngu lledaeniad y feirws. Mae'r holl bethau hyn wedi cael effaith ar fusnesau a'r economi.  Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bwriadu lansio Cynllun Taliadau Rheoliadol newydd yn Ebrill 2021 oedd yn codi o'n Hadolygiad Strategol o Daliadau, fodd bynnag gyda'r pandemig yn parhau, rydym yn cynnig peidio â chyflwyno’r cynllun newydd tan Ebrill 2022. 

Yn yr ymgynghoriad rydym yn cynnig cynnal ein Cynllun Taliadau Rheoliadol presennol tan Ebrill 2022, gyda'r unig newid yn y Tâl Uned Safonol ar gyfer Tynnu Dŵr y gwnaethom ei amlygu yn ymgynghoriad 2018/19.  Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio sicrhau bod ein talwyr taliadau yn ymwybodol o'r cynigion hyn a bod ganddynt gyfle i roi eu barn i ni.``

Areas

  • Aber Valley

Audiences

  • Management

Interests

  • development